neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvilke forurensende stoffer er hovedårsakene til luftforurensning?

HelpCenter FAQ

EUs luftkvalitetsdirektiv  krever at konsentrasjonen  av visse  forurensende stoffer i luften, som anses å ha en betydelig innvirkning på menneskers helse og miljøet, måles. Juridiske standarder (dvs. maksimumsnivåer som ikke skal overskrides) er på plass for følgende forurensende stoffer: svoveldioksid, nitrogenoksider og nitrogendioksid, svevestøv (både PM10 og PM2,5), bly, benzen, karbonmonoksid, ozon, arsen, kadmium, nikkel og benzo(a)pyren.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Luftforurensning
Dokumenter handlinger