neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Er virkningene av klimaendringene de samme for oss alle?

HelpCenter FAQ

I sin rapport om ulik eksponering og ulik påvirkning: sosial sårbarhet for luftforurensning, støy og ekstreme temperaturer i Europa viser EEA at virkningene av ekstreme temperaturer ikke er like for oss alle. De ujevne helseeffektene knyttet til klimaendringer gjenspeiler de sosiodemografiske forskjellene i samfunnet vårt.

 

- Eldre, barn og de med dårlig helse har en tendens til å bli mer ugunstig påvirket av høye temperaturer enn befolkningen generelt.

- Grupper med lavere sosioøkonomisk status (arbeidsledige, de med lav inntekt eller med lavere utdanningsnivå) har en tendens til å bli mer negativt påvirket av miljømessige helsefarer, for eksempel gjennom deres større eksponering for høye temperaturer i byer.

 

Det er også uttalte regionale forskjeller i sosial sårbarhet og eksponering for miljømessige helsefarer over hele Europa.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger