volgende
vorige
items

Beperking van de klimaatverandering

In de EU is er een toenemende en concurrerende vraag naar biomassa, die wordt gebruikt voor biogebaseerde producten in sectoren zoals de bouw, energie, transport, meubel- en textielindustrie, maar ook voor natuurbehoud en koolstofvastlegging. In het vandaag gepubliceerde verslag van het Europees Milieuagentschap (EEA) wordt benadrukt dat er dringend prioriteiten moeten worden gesteld voor het gebruik van biomassa vanwege de verschillende functies die biomassa in de Europese Green Deal moet gaan vervullen en vanwege een dreigend tekort aan biomassa in de toekomst.

De broeikasgasemissies in de Europese Unie zijn vorig jaar met twee procent gedaald ten opzichte van de niveaus van 2021, volgens ramingen in het meest recente verslag over trends en prognoses van het Europees Milieuagentschap (EEA), dat vandaag is gepubliceerd. Ondanks de geboekte vooruitgang op het gebied van emissiereductie, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie wordt er in het verslag echter op gewezen dat er dringend versnelde actie nodig is om de ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te halen.

Stedelijke centra in Europa bieden burgers de kans om als prosumenten hernieuwbare energie te produceren, aldus een vandaag gepubliceerde briefing van het Europees Milieuagentschap (EEA). Steden kunnen een sleutelrol spelen bij de overgang naar een koolstofarme toekomst in Europa. Dit proces kan worden versneld door prosumptie in de stad te vergemakkelijken.

Gepubliceerd: 04-11-2023

Het verband tussen milieu en welzijn komt in verschillende beoordelingen van het EEA heel duidelijk naar voren. Ondanks de vooruitgang van de afgelopen decennia blijven vervuiling en andere milieurisico’s de volksgezondheid in Europa schaden; het verbeteren van de toestand van ons milieu en het beperken van de klimaatverandering kan zowel directe als indirecte voordelen opleveren voor iedereen in Europa.

Bladeren door catalogus

Documentacties