volgende
vorige
items
Note: new versions of the publication are available!

Het milieu in de Europese Unie - 1995; Verslag ten behoeve van de evaluatie van het vijfde milieuactieprogramma

Het milieu in de Eu. 1995

Pagina Laatst gewijzigd 19-04-2016
2 min read

Het milieu in de Europese Unie 1995

Verslag ten behoeve van de evaluatie van het vijfde milieuactieprogramma

Onder redactie van  Keimpe Wieringa

Actualisering van het verslag over de toestand van het milieu in de Europese Unie van 1992 op verzoek van de Europese Commissie

Opgesteld door het Europees Milieuagenschap in samenwerking met Eurostat

Het milieu in de Europese Unie - 1995; Verslag ten behoeve van de evaluatie van het vijfde milieuactieprogramma is een beoordeling van de toestand van het milieu in de EU. Het is geschreven op verzoek van de Europese commissie en maakt deel uit van het evaluatieproces van het vijfde milieuactieprogramma "Op weg naar duurzame ontwikkeling", waarvor het dient als een actualiwering van het verslag van 1992 over de toestand van het milieu. Dit verslag op basis van indicatoren bevat mede een milieurapportage over de voortgang en de te verwachten resultaten van de huidige maatregelen.

De voornaamste conclusie van dit verslag is dat de Europese Unie vooruitgang boekt bij het terugdringen van bepaalde vormen van belasting van het mi8lieu. Dit is echter niet voldoende om de kwaliteit van het milieu in het algemeen te verbeteren, en duurzame ontwikkeling lijkt zelfs verder weg. Zonder versneld beleid zal de belasting van het milieu de gezondheidsnormen voor mensen blijven overschrijden, en daarnaast het vaak beperkte draagvermogen van het milieu. De tot disver ondernomen acties zullen niet leiden tot een volledige integratie van milieu-overwegingen in economische sectoren of tot en duurzame ontwikkeling.

Het verslag heeft betrekking op de Lid-Staten van de Europese Unie en is gebaseerd op gegevens van uiteenlopende bronnen, waaronder de Europese commisie,  Eurostat,   IIASA,  OECORIVM/CCE, UNECE en de Wereldbank.

<

Het Europees milieuagentschap is in 1993 opgezet door de Europese Unie; het legt zich ote op het verstrekken van doelmatige informatie op Europees niveau om de beleidsmakers te ondersteunen en het publiek beter op de hoogte te brengen van de toestand van het milieu. Dit houdt in dat het Agentschap betrouwbare en objectieve verslagen opstelt over de huidige toestand van het milieu en de doeltreffendheid van de huidige maatregelen op milieugebied.

Inhoud
Voorwoord

1 Inleiding

2 Voornaamste conclusies

3 Trends op milieugebied

3.1 Vorderingen in de richting van de doelstellingen van het vijfde milieuactieprogramma
3.2 Bevindingen per milieuthema
3.3 Milieu-uitgaven

4 Maatschappelijke trends en doelgroepen

 

NOOT AN DE LEZER Deze samenvatting van het verslag Het milieu in de Europese Unie - 1995 is in alle EU-talen verkrijgbaar. De volledige uitgave werd in november 1995 in het Engels uitgebracht en is vervolgens in het Duits en Frans vertaald. Luxemburg: Bureau voor officiele publikaties der Europese Gemeenschappen, 1996 c EMA, Kopenhagen, 1996 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.

Europees Milieuagentschap
Kongens Nytorv 6
DK-1050 København K
Denemarken
Tel.: (045) 3336 7100
Fax: (045) 3336 7199

NOTA BENE

De inhoud van dit verslag geeft niet noodzakelijkerwijs de officiële standpunten van de Europese Commissie of van andere communautaire instellingen weer. Noch het Europees Milieuagentschap, nogh enige andere persoon of onderneming die namens het agentschap optreedt, kan voor de eventuele gevolgen van de hier gepubliceerde informatie verantwoordelijk worden gesteld. De gebruikte benamingen en de presentatie van het materiaal in deze publikatie geven geenszins de mining van de Europese Gemeenschap o fhet Europees Milieuagentschap weer betreffende de wettelijke status van een land, grondgebied, stad of gebied of de overheden daarvan, of betreffende het afbakenen van de grenzen ervan.

Permalinks

Documentacties