volgende
vorige
items
Note: new versions of the publication are available!

Evaluatie van Dobris - Samenvatting

Inleiding

Pagina Laatst gewijzigd 19-04-2016
3 min read
De landen van Europa

Albanië
Andorra
België
Bosnië-Herzegowina
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
FYROM
Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
Italië
Kazachstan
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Moldavië
Monaco
Nederland
Noorwegen
Oekraïne
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Russische Federatie (gedeeltelijk)
San Marino
Servië-Montenegro
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Turkije (gedeeltelijk)
Vaticaanstad
Verenigd Koninkrijk
Wit-Rusland
Zweden
Zwitserland

INLEIDING

Deze publikatie is een samenvatting van een omvangrijk rapport over het milieu in Europa dat is opgesteld door de Task Force voor het Europees Milieuagentschap van de EG in samenwerking met UNECE, UNEP, OESO, de Raad van Europa, WGO, IUCN, Eurostat, alsook de Europese landen afzonderlijk. In het rapport, dat onder de titel Het milieu in Europa - Evaluatie van Dobris wordt uitgebracht, wordt de toestand van het milieu in een Europa van bijna 50 landen besproken.

Het rapport is gericht op allen die beroepshalve met het milieu te maken hebben, maar ook voor hen die er gewoon belangstelling voor hebben. Het is bedoeld als een objectieve basis voor planners en ontwikkelaars die betrokken zijn bij beleidsvorming en planning op milieugebied en op andere gebieden. Voorts is het bedoeld als informatie over en bewustmaking omtrent de milieuproblemen waarmee Europa momenteel wordt geconfronteerd.

Het doel van deze samenvatting is het rapport voor een breder publiek toegankelijk te maken door bekendheid te geven aan een aantal van de belangrijkste bevindingen en resultaten ervan.

Achtergrond van het rapport

Op de bijeenkomst van de Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling (UNCED) in juni 1992 werd beklemtoond dat een nieuwe verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu door alle landen moet worden gedeeld, als we willen dat een duurzame ontwikkeling werkelijkheid wordt. Het actieplan van de UNCED, Agenda 21, geeft de acties aan die nodig zijn om het milieubederf tot staan te brengen en om te buigen, alsook een duurzame ontwikkeling in alle landen op gang te brengen.

Er zijn ter zake ook een reeks Europese initiatieven genomen. Op de te Bergen in mei 1990 gehouden ministerconferentie over duurzame ontwikkeling in de ECE-regio werd de noodzaak beklemtoond van een betere verslaglegging over de toestand van het milieu. Na de grote veranderingen in Midden- en Oost-Europa vond er in juni 1990 te Dublin een gezamenlijke bijeenkomst van de milieuministers van die regio, de EU en de EVA plaats. Hier werd het idee geboren regelmatig Europese ministerconferenties te houden om milieuvraagstukken te bespreken. De eerste van deze paneuropese conferenties vond in juni 1991 op het kasteel van Dobris in het voormalige Tsjechoslowakije plaats. Het was op deze conferentie dat er werd gevraagd het onderhavige rapport over de toestand van het milieu in Europa op te stellen. De tweede conferentie werd in 1993 te Luzern gehouden en de derde is voor 1995 te Sofia gepland. Het is de bedoeling op die derde conferentie een Milieuprogramma voor Europa (MPE) aan te nemen, en wel mede op basis van het onderhavige rapport.

Opbouw van het rapport

Het rapport bestaat uit verschillende delen. In deel I wordt het kader geschetst en worden de gebruikte rapportagetechnieken aangegeven. In deel II wordt de toestand van het milieu op acht verschillende gebieden beoordeeld. In deel III worden de belastingen onderzocht die op het milieu wegen. In deel IV worden de oorzaken van deze milieubelastingen - menselijke activiteiten - in acht verschillende sectoren beschreven. Deel V geeft een overzicht van twaalf belangrijke milieuproblemen in Europa. In deel VI worden de het meest in het oog springende conclusies van het rapport op een rijtje gezet, waarbij per thema een overzicht wordt gegeven van belangrijke bevindingen, antwoorden en beleidsopties, sterke en zwakke punten van de beschikbare informatie. Een statistisch compendium bij het rapport wordt afzonderlijk door Eurostat gepubliceerd.

   
 

Permalinks

Documentacties