nākamais
iepriekšējais
temati

EVA aktivitātes

Lapa Pēdējās izmaiņas 05.09.2018
2 min read
This page was archived on 05.09.2018 with reason: No more updates will be done
EVA darbs ar bioloģiskās daudzveidības datiem, rādītājiem un novērtējumiem tiek vērsts uz aizsardzības pasākumiem (piemēram, aizsargātiem rajoniem vai sugu aizsardzību) un bioloģiskās daudzveidības problēmu integrāciju nozarēs, piemēram, mežkopībā, lauksaimniecībā un zvejsaimniecībā. Galvenās aktivitātes ietver arī procesu "Eiropas bioloģiskās daudzveidības radītāju saskaņošana līdz 2010. gadam" un Eiropas Kopienas bioloģiskās daudzveidības informācijas un sadarbības tīkla (saite) pārvaldību. Ir noteikts, ka EVA būs izvēlētais Eiropas bioloģiskās daudzveidības datu centrs.

Ieskatieties dziļi, dziļi dabā, un tad jūs visu sapratīsiet labāk.

Alberts Einšteins

Dati

Nākamajos gados EVA kļūs par Eiropas Bioloģiskās daudzveidības datu centru, kas glabās un uzturēs EVA datu kopas, saistoties ar papildinošām datu kopām, kas pieder citiem, veidojot bioloģiskās daudzveidības rādītāju kopas un nodrošinot plašāku piekļuvi Eiropas bioloģiskās daudzveidības datiem.

Projekta "Eiropas bioloģiskās daudzveidības radītāju saskaņošana līdz 2010. gadam" ( SEBI 2010) uzdevums ir palīdzēt uzraudzīt virzību uz 2010. gada mērķi. SEBI 2010 saskaņo valstu, reģionālā un globālā līmeņa rādītājus un nodrošina rādītāju noteikšanai nepieciešamo datu plūsmu.

EVA regulāri atjaunina arī galvenos bioloģiskās daudzveidības rādītājus tās pamatrādītāju kopā.

EUNIS datu bāze nodrošina publisku piekļuvi datiem par sugām, dzīvotņu veidiem un vietām Eiropā.

Novērtējumi

Kad būs pieejama kvalitatīva datu plūsma, galvenais uzsvars tiks likts uz integrētiem novērtējumiem, lai noskaidrotu, kā darbojas bioloģiskās daudzveidības politikas, kā citas politikas ietekmē bioloģisko daudzveidību, un kādas pārmaiņas politikā varētu būt vajadzīgas. Jaunākos novērtējumus var atrast EVA ziņojumā "Vide Eiropā 2005 - Stāvoklis un perspektīvas" un tās ceturtajā Viseiropas novērtējumā.

Galvenie gaidāmie novērtējumi ir:

  • Virzības novērtējums ceļā uz Eiropas 2010. gada bioloģiskās daudzveidības mērķi, kas pamatots ar specifisku bioloģiskās daudzveidības rādītāju kopu, plānots 2008. gadam.
  • Eiropas ekosistēmas novērtējums, kas jāpabeidz 2012. gadā.

Specifiski projekti, kas paredzēti EVA pārvaldības plānā, paredz novērtēt:

  • Natura 2000 tīklu;
  • lauksaimniecības zemi un lauku apvidus;
  • lauksaimniecības zemi ar ar augstu dabas vērtību;
  • mežu ekosistēmas un
  • ekonomisko novērtējumu ieguvumiem no dabas pārvaldības.

Atbalstot Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, EVA pārvalda arī Eiropas Kopienas bioloģiskās daudzveidības informācijas un sadarbības tīklu (CHM). CHM veicina tehnisku sadarbību un tehnoloģiju pārnesi Eiropas Savienībā un starp tās dalībvalstīm, visā Eiropas reģionā un pārējā pasaulē.

EVA Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu grupa vada aģentūras darbu šajā jomā. Šī grupa cieši sadarbojas ar Eiropas tematisko centru bioloģiskās daudzveidības jautājumos (ETC/BD) un ar EVA valstu tīklu (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības