Biologinės įvairovės politika

Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2018-09-05
2 min read
This page was archived on 2018-09-05 with reason: No more updates will be done
Europos lyderiai susitarė siekti iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą Europoje. Šio tikslo padeda siekti įvairių krypčių nacionalinė, ES ir Europos politika. Daugelis jų skirtos specialioms pagrindinių rūšių ir arealų apsaugos priemonėmis. Tačiau siekiant išsaugoti biologinę įvairovę svarbiausia į biologinės įvairovės poreikius atsižvelgti rengiant ir įgyvendinant atitinkamų sektorių politiką. To siekiama Europos Bendrijos Biologinės įvairovės strategija.

ES politika

2001 m. tvaraus vystymosi strategijoje ES užsibrėžė tikslą iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir atkurti arealus ir gamtines sistemas. Europos Komisijos 2006 m. komunikate dėl biologinės įvairovės pateikiamos pagrindinės šios politikos gairės. Jis suteikia labai reikalingą impulsą 2010 m. tikslui pasiekti, pabrėžia ES institucijų ir valstybių narių atsakomybę ir nustato ambicingą politikos metodą ir veiksmų planą, kuriame siūlomos konkrečios priemonės.

„Nors klimato kaita sulaukia daug žiniasklaidos dėmesio, vienu esminiu požiūriu biologinės įvairovės nykimas yra netgi rimtesnė grėsmė. Taip yra todėl, kad kai kurios ekosistemos sunyksta taip, kad jų atkurti nebeįmanoma – jos išnyksta visam laikui.“

Stavros Dimas, už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys, 2006 m. Žalioji savaitė

ES gamtos išsaugojimo politikos pagrindą sudaro du teisės aktai:

Šios dvi direktyvos suteikia pagrindą tinklui Natura 2000 – visą Sąjungą aprėpiančiam gamtos rezervatų tinklui, skirtam Europai ypač svarbioms rūšims ir arealams apsaugoti. ES gamtos išsaugojimo politikai skirta speciali finansavimo priemonė – fondas LIFE-Nature.

Biologinės įvairovės nykimą daugiausia lemia sektorių veikla. 1998 m. Europos Bendrijos Biologinės įvairovės strategija parengta atsižvelgiant į biologinės įvairovės aspektus sektorių politikoje, įskaitant gamtinių išteklių išsaugojimą, žemės ūkį, žuvininkystę, regionų politiką ir erdvės planavimą, miškininkystę, energetiką ir transportą, turizmą, plėtrą ir ekonominį bendradarbiavimą.

Kitos su biologine įvairove susijusios ES lygio politikos priemonės:

Europinė ir pasaulinė biologinės įvairovės politika

1992 m. JT Biologinės įvairovės konvencija pažymėjo tarptautinės bendruomenės ryžtą kovoti su biologinės įvairovės nykimu. Atsiliepdamos į tai Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijai priklausančios šalys patvirtino Europinę biologinės ir kraštovaizdžio įvairovės strategiją. Įtraukta į ministerijų bendradarbiavimo procesą „Aplinka Europai“ ši strategija suteikia galimybę visos Europos šalims bendradarbiauti kovojant su biologinės įvairovės nykimu.

2002 m. biologinės įvairovės konvencijoje ir Johanesburgo susitikime darnaus vystymosi klausimams aptarti buvo numatytas tikslas iki 2010 m. stipriai sulėtinti biologinės įvairovės nykimą visame pasaulyje. 2003 m. Europos aplinkos ministrai Kijevo rezoliucija dėl biologinės įvairovės susitarė iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą.

Biologinės įvairovės konvencija valstybėms nustato biologinės įvairovės planavimo prievolę. Visos šalys turi parengti nacionalines Konvencijos tikslų siekimo strategijas ir atitinkamuose veiksmų planuose nustatyti konkrečias šių tikslų įgyvendinimo priemones. Šių nacionalinių biologinės įvairovės strategijų ir veiksmų planų sąrašas pateikiamas Biologinės įvairovės konvencijos tinklavietėje.

Dokumento veiksmai
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100