kitas
ankstesnis
punktai

EAA veikla

Puslapis Paskutinį kartą keista 2018-09-05
1 min read
This page was archived on 2018-09-05 with reason: No more updates will be done
Biologinės įvairovės duomenų, rodiklių ir vertinimų srityje EAA daugiausia dėmesio skiria išsaugojimo priemonėms (pvz., zonų arba rūšių apsaugos) ir biologinės įvairovės aspektų integravimui į tokius sektorius kaip miškininkystė, žemės ūkis ir žuvininkystė. Ši veikla taip pat apima 2010 m. Europos biologinės įvairovės rodiklių racionalizavimo procesą ir Europos Bendrijos biologinės įvairovės išsaugojimo apskaitos mechanizmo (nuoroda) valdymą. EAA siekia tapti specialiuoju Europos biologinės įvairovės duomenų centru.

„Atidžiai pažvelkite į gamtą ir viską suprasite.“ geriau.

Albertas Einšteinas

Duomenys

Ateinančiais metais EAA ketina tapti Europos biologinės įvairovės duomenų centru, kuris saugos ir prižiūrės EAA sukauptus duomenis, užtikrins ryšį su kitų institucijų duomenų rinkiniais, rengs biologinės įvairovės rodiklius ir suteiks prieigą prie Europos biologinės įvairovės duomenų.

2010 m. Europos biologinės įvairovės rodiklių racionalizavimo projekto ( SEBI 2010) tikslas – padėti stebėti pažangą siekiant 2010 m. tikslo. SEBI 2010 padės apibendrinti nacionalinius, regioninius ir pasaulinio lygio rodiklius ir užtikrinti rodikliams parengti reikalingų duomenų teikimą.

EAA taip pat reguliariai atnaujina pagrindinius biologinės įvairovės rodiklius iš savo pagrindinio rodiklių rinkinio.

Duomenų bazė EUNIS suteikia viešą prieigą prie duomenų apie rūšis, arealų tipus ir vietas Europoje.

Vertinimai

Užtikrinus kokybiškus duomenų srautus vis daugiau dėmesio bus skiriama bendriems vertinimams biologinės įvairovės politikos veiksmingumui, kitų politikos krypčių poveikiui biologinei įvairovei ir politikos pokyčių būtinumui nustatyti. Naujausi vertinimai pateikti 2005 m. EAA aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitoje ir jos parengtame ketvirtajame visos Europos aplinkos vertinime.

Pagrindiniai būsimi vertinimai:

  • 2008 m. numatyta atlikti 2010 m. Europos biologinės įvairovės tikslo siekimo pažangos vertinimą pagal specialius biologinės įvairovės rodiklius.
  • Europos ekosistemų vertinimas, kuris turi būti baigtas 2012 m.

Specialieji EAA veiklos plane numatyti projektai apima šiuos vertinimus:

  • tinklo Natura 2000,
  • dirbamos žemės ir kaimo sričių,
  • didelės gamtinės vertės dirbamos žemės,
  • miško ekosistemų ir
  • aplinkos valdymo naudos ekonominį vertinimą.

Remdama Biologinės įvairovės konvenciją EAA taip pat valdo Europos Bendrijos biologinės įvairovės išsaugojimo apskaitos mechanizmą, skatinantį techninį bendradarbiavimą ir keitimąsi technologijomis Europos Sąjungoje, jos valstybėse narėse, Europos regione ir likusiame pasaulyje.

Agentūros darbui šioje srityje vadovauja EAA Biologinės įvairovės ir ekosistemų darbo grupė. Ji glaudžiai bendradarbiauja su Europos biologinės įvairovės teminiu centru ir EAA šalių tinklu (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai