next
previous
items
Data File Albania shapefile — 24 May 2013
Data File Albania spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Austria shapefile — 24 May 2013
Data File Austria spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Belgium shapefile — 24 May 2013
Data File Belgium spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Bosnia Herzegovina shapefile — 24 May 2013
Data File Bosnia Herzegovina spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Bulgaria shapefile — 24 May 2013
Data File Bulgaria spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Croatia shapefile — 24 May 2013
Data File Croatia spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Cyprus shapefile — 24 May 2013
Data File Cyprus spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Czech Republic shapefile — 24 May 2013
Data File Czech Republic spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Denmark shapefile — 24 May 2013
Data File Denmark spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Estonia shapefile — 24 May 2013
Data File Estonia spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Finland shapefile — 24 May 2013
Data File Finland spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File France shapefile — 24 May 2013
Data File France spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File North Macedonia shapefile — 24 May 2013
Data File FYR of Macedonia spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Germany shapefile — 24 May 2013
Data File Germany spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Gibraltar shapefile — 24 May 2013
Data File Gibraltar spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Great Britain shapefile — 24 May 2013
Data File Great Britain spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Greece shapefile — 24 May 2013
Data File Greece spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Hungary shapefile — 24 May 2013
Data File Hungary spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Iceland shapefile — 24 May 2013
Data File Iceland spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Ireland shapefile — 24 May 2013
Data File Ireland spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Italy shapefile — 24 May 2013
Data File Italy spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Kosovo shapefile — 24 May 2013
Data File Kosovo spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Latvia shapefile — 24 May 2013
Data File Latvia spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Liechtenstein shapefile — 24 May 2013
Data File Liechtenstein spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Lithuania shapefile — 24 May 2013
Data File Lithuania spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Luxembourg shapefile — 24 May 2013
Data File Luxembourg spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Malta shapefile — 24 May 2013
Data File Malta spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Montenegro shapefile — 24 May 2013
Data File Montenegro spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Netherlands shapefile — 24 May 2013
Data File Netherlands spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Norway shapefile — 24 May 2013
Data File Poland shapefile — 24 May 2013
Data File Norway spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Poland spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Portugal shapefile — 24 May 2013
Data File Portugal spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Romania shapefile — 24 May 2013
Data File Romania spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Serbia shapefile — 24 May 2013
Data File Serbia spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Slovakia shapefile — 24 May 2013
Data File Slovakia spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Slovenia shapefile — 24 May 2013
Data File Slovenia spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Spain shapefile — 24 May 2013
Data File Spain spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Sweden shapefile — 24 May 2013
Data File Sweden spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Switzerland shapefile — 24 May 2013
Data File Switzerland spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Turkey shapefile — 24 May 2013
Data File Turkey spatialite — 24 May 2013
Sqlite version3: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/
Data File Europe shapefile 10 km 100 km — 15 Aug 2018