næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvordan kan renere køretøjer, beskatning og alternative brændstoffer bidrage til at sikre en bæredygtig transportsektor?

HelpCenter FAQ

Transport er en vigtig kilde til miljøbelastninger i Europa, navnlig drivhusgasser, luftforurenende stoffer og støj. Transport optager desuden store landområder medfører blandt andet spredte byerbyspredning, fragmentering af levesteder og arealbefæstelse. Vejtrafikken er ansvarlig for en stor del af disse negative virkninger. EU satser derfor fuldt ud på det langsigtede mål om et ikke-forurenende transportsystem uden udledninger af drivhusgasser. Tekniske løsninger og grønne incitamenter er en vigtig del af EU's strategi for at opnå dette mål. Teknologiske løsninger spænder fra fremme af elektriske køretøjer, som alternativer til konventionelle forbrændingsmotorer, til fremme af transportbrændstoffer fra vedvarende energikilder. Disse fremskridt spiller en vigtig rolle med hensyn til at reducere emissioner til atmosfæren og dermed mindske deres indvirkning på klimaet og luftkvaliteten. Disse løsninger kan også føre til større uafhængighed af både fossile brændstoffer og ustabile oliepriser. Incitamenter til at tilbyde disse renere teknologier på markedet kombineret med miljøafgifter forstærker de positive virkninger af disse fremskridt og skaber den nødvendige tilskyndelse til innovation og miljøvenlige indkøb.

 

Yderligere information om dette emne, se venligst vores specifikke webside om elbiler, i den europæiske miljørapport, State and Outlook 2020, afsnit 16.4 om mobilitetssystemet; TERM 2018 — Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives; eller vores briefing Fiscal instruments favouring electric over conventional cars are greener.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Transport
Handlinger