næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvilke forurenende stoffer er de vigtigste årsager til luftforurening?

HelpCenter FAQ

Den Europæiske Unions direktiver om luftkvalitet fastsætter krav om måling af koncentrationer i luften af et vist antal forurenende stoffer, der anses for at have en betydelig indvirkning på menneskers sundhed og miljøet. Der findes retlige standarder (dvs. grænseværdier, der ikke må overskrides) for følgende forurenende stoffer: svovldioxid, nitrogenoxider og nitrogendioxid, partikelformigt materiale (både PM10 og PM2,5), bly, benzen, kulmonoxid, ozon, arsen, cadmium, nikkel og benzo(a)pyren. 

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Luftforurening
Handlinger