Environmentální technologie

Stránka platnost vypršela Poslední změna 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
Chceme-li rozvíjet naše hospodářství udržitelnějším způsobem, stává se – vzhledem ke zvyšující se ceně ropy a nárůstu emisí oxidu uhličitého, které ovlivňují klima Země i její ekosystémy – zavádění environmentálních technologií naprostou nutností.

Tyto technologie přinášejí řešení, jak omezit materiální vstupy, snížit spotřebu energií a vylučování emisí, jak využít cenné vedlejší produkty a snížit problémy s odstraňováním odpadu na minimum. Podporují ekologickou hospodárnost („využij lépe menší množství“), zavádění systémů environmentálního řízení a čistší výrobní postupy.

Evropa má vynikající příležitosti, jak lépe využít nejmodernější technologie v energetice, dopravě a využívání materiálů. Evropské podniky jsou zvláště dobré ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (40% podíl na celosvětovém trhu) a v hospodaření s odpady a recyklování (50% podíl).

Environmentální technologie se také používají při shromažďování informací o životním prostředí – při monitorování a sběru údajů pro určování přítomnosti znečisťujících látek a změn krajinného pokryvu nebo při biomonitorování, které odhaluje účinky životního prostředí na zdraví lidí.

Environmentální technologie mohou během následujícího desetiletí přispět ke snížení emisí skleníkových plynů o 25–80 %, mohou omezit ubývání ozonové vrstvy o 50 % a podílet se na poklesu acidifikace a eutrofizace až o 50 %. Co se týče hospodaření s vodou, úkolem je vyvinout nové a nákladově efektivní technologie, které budou zohledňovat environmentální externality a energetické aspekty. Výrazná technologická zlepšení a zvětšování trhu se očekávají rovněž u řešení, která v malém měřítku využívají odpady jako zdroj energie, a u drobnějších energetických systémů založených na biomase.

Aby bylo možné využít plný potenciál environmentálních technologií, je třeba povzbudit trh k jejich širšímu přijímání. Výraznou překážkou pro větší rozšíření mnoha ekoinovací je nedostatečné povědomí o skutečných nákladech spojených se získáváním, využíváním a pozdější likvidací materiálů a s tím související energií.

Zákazníci i investoři musejí přesněji znát výkonnost různých technologií a jejich příznivé účinky na životní prostředí, aby si s důvěrou pořizovali a financovali produkty, které jsou často na trhu novinkou. Aby evropští tvůrci politik takový vývoj podpořili, diskutují nyní o tom, jak tyto technologie ověřovat.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100