Използвайте колкото се може по-малко препарати против плевели и инсектициди.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Те могат да убият полезни животинки и растения, които не сте имали намерение да унищожавате, особено ако достигат до езера и потоци. Има много други начини, които не вредят на дивата природа.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100