Изключвайте зареждащото устройство

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
след като заредите мобилния си телефон или лаптоп. Ако го оставите включено, то продължава да консумира енергия.
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100