Изключвайте зареждащото устройство

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
след като заредите мобилния си телефон или лаптоп. Ако го оставите включено, то продължава да консумира енергия.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100