Befolkning och ekonomi, inledning

Sida utgått Senast ändrad 2016-08-31
This page was archived on 2016-08-31 with reason: A new version has been published

Att sätta likhetstecken mellan en växande befolkning eller ekonomi och miljöförstöring ger en alltför förenklad bild. Verkligheten är lite mer komplex, som materialet i det här avsnittet visar.

Något som är säkert är att tillväxtnivån, om man ser till dagens ekonomi och befolkning, ökar miljöproblemen, eftersom varken ekonomin eller befolkningens storlek har "frikopplats" från miljöförstöringen.

Detta är dock inte ofrånkomligt. Om befolkningstillväxten skulle åtföljas av en tendens mot färre och större hushåll skulle hushållssektorns miljöbelastning mycket väl kunna minska. Tyvärr pekar Europas demografiska trend just nu i motsatt riktning. Antalet hushåll ökar för närvarande snabbare än befolkningen i stort, eftersom familjerna blir mindre och antalet enpersonshushåll ökar.

På liknande sätt har produktionstillväxten i många sektorer fortfarande ett nära samband med ökad energi- och resursförbrukning och mer föroreningar. Det finns dock många exempel på att ekonomin och miljön "frikopplats" och att konsumtionsmönstren ändrats. Dessa trender tas upp i rapporter i det här avsnittet.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100