nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vilka ämnen ligger bakom luftföroreningarna?

HelpCenter FAQ

I EU:s luftkvalitetsdirektiv fastställs krav på mätning av halter i luften av ett visst antal förorenande ämnen, som anses ha betydande inverkan på människors hälsa och miljön. Rättsliga normer (dvs. maximala nivåer som inte får överskridas) tillämpas för följande föroreningar: svaveldioxid, kväveoxider och kvävedioxid, partiklar (både PM10 och PM2,5), bly, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens[a]pyren.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Luftföroreningar
Dokumentåtgärder