nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad är PFAS och hur farliga är de för min hälsa?

HelpCenter FAQ

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) omfattar över 4 700 kemikalier. De är vanligt förekommande antropogena kemikalier, som ackumuleras över tid i människor och i miljön. De är kända som ”evighetskemikalier” eftersom de dröjer sig kvar extremt länge i vår miljö och våra kroppar. De kan leda till hälsoproblem, såsom leverskador, sköldkörtelsjukdomar, fetma, fertilitetsproblem och cancer. Läs vår sammanfattning Emerging chemical risks in Europe – PFAS (inte översatt till svenska) för mer information.

 

Det europeiska initiativet för human biomonitorering är också inriktat på PFAS. Det är en gemensam insats av 30 länder, EEA och Europeiska kommissionen och samfinansieras inom ramen för Horisont 2020. Det löper över åren 2017 till 2021 och producerar kunskap som kan ligga till grund för en säker hantering av kemikalier och därigenom skydda människors hälsa i Europa. Du kan titta på en introduktionsvideo här eller ladda ned en kort översikt över projektet här: HBM4EU in brief.

 

Initiativet samordnar och främjar biologisk exponeringsmätning i Europa, och kan ge starka belägg för medborgarnas faktiska exponering för kemikalier. Därutöver presenterar projektet en välgrundad tolkning av data från biologiska exponeringsmätningar och de möjliga konsekvenserna av kemisk exponering för människors hälsa genom att använda sig av de senaste vetenskapliga verktygen.

 

Mer information om arbetet kring PFAS inom initiativet hittar du på dess webbsida om substanser. Här kan du läsa mer om vilka produkter som PFAS används i, vilka substanser som ingår i gruppen, deras farliga egenskaper, mänsklig exponering samt de politiska frågor som initiativet avser att besvara genom aktuell forskning.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Miljö och hälsa
Dokumentåtgärder