nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad är partiklar och vilka är deras effekter på människors hälsa?

HelpCenter FAQ

Partiklar består av en blandning av fasta ämnen och vätskedroppar. Vissa partiklar släpps ut direkt, men annars bildas de när de förorenande ämnen, som släpps ut av olika källor, reagerar med varandra i atmosfären. Partiklar har olika storlek och desom är mindre än 10 mikrometer kan ta sig in i våra lungor och orsaka allvarliga hälsoproblem.

 

  • PM10 är en partikel mindre än 10 mikrometer i diameter.
  • PM2,5 (eller fina partiklar) är partiklar mindre än 2,5 mikrometer i diameter.

 

Både EU och Världshälsoorganisationen beaktar den totala massan av PM10 och PM2,5 som indikatorn för definitionen av deras standarder.

 

Partiklar har kopplats till sjukdomar och dödsfall till följd av hjärt- eller lungsjukdom. Världshälsoorganisationen har samlat in tillräckligt med vetenskapliga rön för att kunna fastställa att den skadligaste exponeringen för partiklar är långvarig exponering för fina partiklar (PM2,5). Läs vår senaste rapport om luftföroreningars hälsoeffekter, vårt avsnitt om luftföroreningar och den europeiska miljö- och hälsoatlasen för mer information.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Luftföroreningar
Dokumentåtgärder