nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad är hårdgörning av mark och varför är det viktigt att övervaka den?

HelpCenter FAQ

Hårdgörning kan definieras som förstörelsen eller täckandet av mark med ett ogenomträngligt material. Den utgör en av huvudorsakerna till markförstöringen i EU. Hårdgörning påverkar ofta bördig jordbruksmark, hotar biologisk mångfald, ökar risken för översvämningar och vattenbrist, samt bidrar till global uppvärmning. Sedan mitten av 1950-talet har städernas totala yta i EU ökat med 78 procent, vilket starkt bidragit till hårdgörningen och dess negativa effekter.

 

EEA har utvecklat en interaktiv webbtjänst som visar statusen på och förändringar i hårdgörningen av markytor (mätt som ogenomtränglighet) i Europa för vart tredje år mellan 2006 och 2015. Översikten underlättar bedömning av hårdgörningen under en viss period, som kan analyseras utifrån användardefinierade enheter såsom administrativa regioner, biogeografiska regioner eller marktäcke efter klass.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Markanvändning
Dokumentåtgärder