nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur påverkar buller min hälsa?

HelpCenter FAQ

Buller, i synnerhet buller från vägtrafik, är ett växande problem i Europa. Långvarig exponering för buller, till exempel från vägar, järnvägar och flygtransport, kan ge upphov till hälsoproblem såsom irritation och sömnstörningar, inverka negativt på hjärt-kärl- och metaboliska systemet, samt ligga bakom kognitiva funktionsnedsättningar hos barn. EEA uppskattar att buller bidrar till 48 000 fall av kranskärlssjukdom och 12 000 förtida dödsfall per år. Vi beräknar också att 22 miljoner människor ständigt känner sig starkt störda av buller och att 6,5 miljoner har kroniska sömnbesvär på grund av buller.

 

För mer information, läs vår senaste rapport Environmental noise in Europe — 2020 (inte översatt till svenska), besök Noise Observation and Information Service for Europe eller läs våra landsfaktablad om buller

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Miljö och hälsa
Dokumentåtgärder