nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur kan värmens effekter på hälsan minskas?

HelpCenter FAQ
I Europa skulle vi kunna förebygga nästan alla dödsfall i samband med höga temperaturer. Genom kontroll och övervakning av klimatrelaterade hot i kombination med handlingsplaner för värmerelaterad hälsa och andra lokala åtgärder skulle man på ett effektivt sätt kunna minska värmens effekter på hälsan.

I EEA:s rapport Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases (klimatförändringar hotar hälsa och välbefinnande i Europa: fokus på värme och infektionssjukdomar) undersöks åtgärder för att minska de effekter på hälsan som värme och infektionssjukdomar har i Europa. För att kunna minska värmens effekter på hälsan krävs en rad olika lösningar. Vi behöver ett system för tidig varning, effektiva handlingsplaner för värmerelaterad hälsa, fler gröna och skuggiga områden i städer, lämplig byggteknik samt anpassade arbetstider och arbetsförhållanden för att minska personalens exponering. Bättre beredskap inom hälso- och sjukvårdssektorn och ökad motståndskraft mot klimatrisker vid vårdinrättningar skulle säkerställa att hälso- och sjukvårdssystemen har den kapacitet och kunskap som krävs för att på ett effektivt sätt kunna hantera ett ökat behov av vård eller diagnostik.

Trots begränsade befogenheter på hälsoområdet kan EU stödja medlemsstaterna genom att underlätta utveckling och delning av kunskap inom ramen för forskningsprogram och särskilda initiativ, såsom Europeiska observatoriet för klimat och hälsa eller Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser. Dessutom kan lagstiftningsförslag, bland annat om allvarliga gränsöverskridande hälsohot, stärka EU:s roll i utvecklandet av system för tidig varning och hanteringen av hot i samband med klimatförändringarna. 

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Miljö och hälsa
Dokumentåtgärder