nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur kan renare fordon, beskattning och alternativa bränslen bidra till en hållbar transportsektor?

HelpCenter FAQ

Transporter är en huvudorsak till belastningen på miljön i Europa, särskilt genom utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar och buller. Transportsystemen upptar också stora markytor och bidrar till stadsutbredning, fragmentering av livsmiljöer och hårdgörning av ytor. Vägtrafiken ligger bakom en stor del av dessa negativa konsekvenser. EU har därför satt upp det långsiktiga målet om ett icke-förorenande transportsystem med minskade koldioxidutsläpp. Tekniska lösningar och gröna incitament är en viktig del av EU:s strategi för att uppnå detta mål. Tekniska lösningar spänner från attlyfta fram elfordon som alternativ till den konventionella tekniken med förbränningsmotorer, till att främja transportbränslen från förnybara energikällor. Dessa framsteg spelar en viktig roll för att minska utsläpp i atmosfären och därmed även för att minska utsläppens effekter på klimatet och luftkvaliteten. Dessa lösningar kan också leda till minskad användning av fossila bränslen och till stabilare oljepriser. Incitament att erbjuda denna renare teknik på marknaden, i kombination med miljöbeskattning, förstärker de positiva effekterna av dessa framsteg och driver på innovation och miljömedvetna köp.

 

Mer information, vänligen se vår specifika webbsida om elfordonavsnitt 16.4 i rapporten Europas miljö – tillstånd och utblick 2020, om mobilitetssystem, TERM 2018 - Electric vehicles from life cycle and circular economy (inte översatt till svenska) eller vår sammanfattning Fiscal instruments favouring electric over conventional cars are greener (inte översatt till svenska).

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Transporter
Dokumentåtgärder