nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur hjälper EU till att skydda naturområden och biologisk mångfald?

HelpCenter FAQ

På EU-nivå skyddas naturen och den biologiska mångfalden av åtskilliga lagar. Fågel- och habitatdirektiven är pelarna i EU:s naturvårdslagstiftning. Därtill har EU antagit en strategi för biologisk mångfald 2030: en komplett, ambitiös och långsiktig plan för att skydda naturen och vända försämringen av ekosystemen.

 

I artikel 17 i habitatdirektivet och artikel 12 i fågeldirektivet uppmanas medlemsstaterna att skicka in nationella rapporter om framstegen i genomförandet av direktiven. Med utgångspunkt i dessa data sammanställer EEA rapporten State of Nature (inte översatt till svenska) och offentliggör alla tillhörande datauppsättningar i databaser eller webbtjänster.

 

Natura 2000 är ett nätverk av viktiga häcknings- och rastplatser för sällsynta och hotade arter, samt några sällsynta typer av naturliga livsmiljöer som skyddas i enlighet med både fågel- och habitatdirektiven. Det sträcker sig över EU:s samtliga 27 länder, både på land och till sjöss, och säkerställer den långsiktiga överlevnaden av Europas värdefullaste och mest hotade arter och habitat. Europeiska miljöbyrån samlar in information om platserna inom Natura 2000, såsom populationsstorlekar och bevarandestatus, och presenterar den bland annat i webbtjänsten för Natura 2000. Läs mer om EEA:s arbete för Natura 2000 här och se den relaterade indikatorn.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder