nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur har coronarelaterade åtgärder påverkat miljön?

HelpCenter FAQ

Nedstängningarna och andra åtgärder, som infördes i många europeiska länder för att stoppa spridningen av covid-19, har lett till en plötslig nedgång i de ekonomiska aktiviteterna, inklusive minskade vägtransporter i många städer. För att bedöma hur detta har påverkat halterna av luftföroreningar har EEA utvecklat en webbtjänst, som följer de genomsnittliga halterna av kväveoxider (NO2) och partiklar (PM10 och PM2,5) per vecka och månad.

 

För att säkerställa att vi rör oss mot en klimatneutral och hållbar kontinent och planet delar EEA kunskapen på sin plattform Post-Corona Planet. Med hjälp av denna vill vi bidra till en välinformerad debatt.

Permalinks

Dokumentåtgärder