nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur framför jag ett klagomål på EU-nivå?

HelpCenter FAQ

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är Europeiska kommissionen ansvarig för att säkerställa att EU-rätten tillämpas korrekt. Vem som helst kan genom Europeiska kommissionen framföra ett klagomål mot en EU-medlemsstat angående åtgärder som anses vara oförenliga med EU-rätten. För att ett klagomål ska godtas måste det röra en medlemsstats överträdelse av EU-rätten. Besök följande webbplatser för mer information: Hur man framför klagomål på EU-nivå och information om klagomål, framställningar och andra källor till överträdelser.

Observera att du alltid bör kontakta dina lokala, regionala och/eller nationella myndigheter i första hand.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder