nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur anpassar sig människor och städer till klimatförändringar?

HelpCenter FAQ

Klimatförändringar sker nu och kommer att bli ännu allvarligare i framtiden, även om de globala ansträngningarna för att minska utsläppen av växthusgaser visar sig vara effektiva. Extrema väder- och klimatrelaterade händelser som leder till risken för  översvämningar eller torka kommer att bli vanligare och intensivare i många områden. Detta leder till många negativa effekter på ekosystemen, de ekonomiska sektorerna och människors hälsa och välbefinnande. Därför är åtgärder för anpassning till klimatförändringars effekter av yttersta vikt och bör skräddarsys efter förhållandena i olika delar av Europa. Exempel på anpassningsåtgärder:

 

För individer och hushåll:

-          Uppsamling av regnvatten (t.ex. till bevattning av trädgården eller tvätta bilen) att spara på dricksvattnet och minska trycket på avloppssystemen vid kraftig nederbörd.

-          Plantaträd för att skapa skugga under värmeböljor.

-          Isolera hus för att minska behovet av kylning under sommaren (och uppvärmning på vintern).

 

För städer och lokala myndigheter:

-          Utöka de gröna ytorna (t.ex. för att begränsa den urbana värmeöeffekten eller som regngårdar vid kraftig nederbörd).

-          Anpassning av byggnadsregler till framtida klimatförhållanden och extrema väderhändelser.

-          Bygg översvämningsskydd och höj nivån för flodernas översvämningsskydd, även med naturbaserade lösningar och ekosystembaserade metoder där detta är möjligt.

 

För aktörer inom den ekonomiska sektorn:

-          Främja en effektivare användning av knappa vattenresurser, till exempel att återanvända renat avloppsvatten.

-          Utveckla torktåliga grödor.

-          Val av trädarter och skogsbruksmetoder som är mindre känsliga för stormar och bränder.

-          Avsätta landkorridorer för att främja artmigration.

 

Mer information finns i Climate-ADAPT-portalen.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder