Politični okvir

Stran poteklo Zadnja sprememba 22.02.2017
Topics: ,
This content has been archived on 22.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Trajnostni razvoj mest ima pomembno vlogo v politikah EU o okolju, regionalnem razvoju, zdravju in prometu. Zakonodaja, kot sta direktivi o kakovosti zunanjega zraka in okoljskem hrupu, je usmerjena tudi na mesta. EU želi s svojimi politikami okrepiti odgovornost mest na podlagi načela subsidiarnosti, ki zahteva, da se zadeve obravnavajo na najnižji pristojni ravni. Lokalna in evropska raven pa postajata vse bolj prepleteni, tako kot okoljska, socialna in gospodarska vprašanja. Prihodnja evropska mestna politika mora zato poiskati načine za celovitejše in učinkovitejše upravljanje med različnimi političnimi ravnmi.

Po postopku iz Zelene knjige o mestnem okolju (1990) je EU leta 2006 sprejela tematsko strategijo o mestnem okolju . Cilj strategije je boljše izvajanje zdajšnjih okoljskih politik in zakonodaje EU na lokalni ravni z izmenjavo izkušenj in dobre prakse med evropskimi lokalnimi organi. Navodila za celostno okoljsko upravljanje in trajnostno načrtovanje mestnega prometa so del te strategije.

Dodatni ukrepi so povezani z izvajanjem direktiv EU o kakovosti zunanjega zraka in okoljskem hrupu. Z Zeleno knjigo – Za novo kulturo mobilnosti v mestih (2007) se odpira razprava za novo kulturo mestnega prometa, ki je osredotočena na skupna prizadevanja, da mesta postanejo bolj zelena, manj onesnažena, varnejša in dostopnejša za vse državljane.

Regionalna politika EU je pomembna gonilna sila mestnega okolja. Sporočilo Kohezijska politika in mesta: prispevek mest in naselij k rasti in zaposlovanju v regijah je zasnovano za pomoč nacionalnim, regionalnim in mestnim organom pri pripravi novega kroga programov kohezijske politike.

Države članice EU so poudarile teritorialni pomen mestne politike za Evropo pri sprejemanju Teritorialne agende Evropske unije in Leipziške listine o trajnostnih evropskih mestih med neuradnim ministrskim srečanjem v Leipzigu leta 2007. Dogovorile so se o neprekinjenem delu v okviru predsedstev in razvile izvedbeni načrt.

Številni lokalni organi so razvili strategije in akcijske načrte na podlagi Lokalne agende 21. Aalborška listina je ena izmed najbolj znanih političnih izjav za lokalni trajnostni razvoj in jo je podpisalo več kot 2 500 lokalnih in regionalnih organov. Namen kampanje o trajnostnih mestih je pomagati lokalnim vladam po Evropi vključiti trajnost v najboljšo prakso.

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100