ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Aký je rozdiel medzi adaptáciou a zmiernením?

HelpCenter FAQ

Adaptácia znamená predvídať nepriaznivé účinky zmeny klímy a prijať primerané opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu škôd, ktoré môže spôsobiť, alebo využiť príležitosti, ktoré sa môžu objaviť. Príklady adaptačných opatrení zahŕňajú rozsiahle zmeny v infraštruktúre, ako je budovanie systémov na ochranu pred stúpaním morskej hladiny, ako aj zmeny správania napríklad tým, že ľudia obmedzia plytvanie potravinami. Adaptáciu môžeme v zásade chápať ako proces prispôsobenia sa súčasným a budúcim vplyvom zmeny klímy. 

Zmiernenie znamená dosiahnutie menšej závažnosti vplyvov zmeny klímy zabránením emisiám skleníkových plynov do atmosféry alebo ich znížením. Zmiernenie sa dosiahne buď znížením počtu zdrojov týchto plynov – napr. zvýšením podielu energií z obnoviteľných zdrojov alebo vytvorením čistejšieho systému mobility –, alebo väčším ukladaním týchto plynov – napríklad zväčšením rozlohy lesov. V krátkosti môžeme povedať, že zmiernenie predstavuje ľudský zásah, ktorým sa obmedzia zdroje emisií skleníkových plynov a/alebo sa posilnia ich záchyty.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu