ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Akú úlohu má priemysel v znečisťovaní ovzdušia, pôdy a vody?

HelpCenter FAQ

Priemysel je významným zdrojom uvoľňovania znečisťujúcich látok do životného prostredia. Neznečisťuje len ovzdušie, ale môže kontaminovať aj našu pôdu a vodu. EEA predkladá viacero kľúčových ukazovateľov týkajúcich sa priemyselného znečistenia v Európe, ktoré umožňujú vidieť závažnosť znečistenia a daných kontaminantov.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Priemysel
Akcie dokumentu