ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako sa ľudia a mestá adaptujú na zmenu klímy?

HelpCenter FAQ

K zmene klímy dochádza už teraz a v budúcnosti sa zhorší, a to aj v prípade, že sa úsilie o zníženie emisií ukáže ako účinné. Extrémne počasie a udalosti súvisiace s klímou prinášajúce hrozby, ako sú záplavy a suchá, sa v mnohých regiónoch budú vyskytovať častejšie a intenzívnejšie. To vedie k početným nepriaznivým účinkom na ekosystémy, hospodárske sektory a ľudské zdravie a pohodu. Opatrenia na adaptáciu na vplyvy zmeny klímy majú preto prvoradý význam a mali by byť prispôsobené špecifickým podmienkam v rôznych častiach Európy. Medzi príklady adaptačných opatrení patria: 

Pre jednotlivcov a domácnosti:

- zachytávanie dažďovej vody (napr. na zalievanie záhrady alebo umývanie áut), aby sa šetrila pitná voda a znížil tlak na kanalizáciu počas silných zrážok;

- vysádzanie stromov na vytvorenie tieňa počas horúčav;

- izolácia domov s cieľom znížiť potrebu chladenia v lete (a kúrenia v zime).

 

Pre mestá a miestne orgány:

- zvýšenie prítomnosti zelených plôch (napr. s cieľom znížiť efekt mestských tepelných ostrovov alebo využívať ich ako dažďové záhrady počas silných zrážok);

- prispôsobenie stavebných predpisov budúcim klimatickým podmienkam a prípadom extrémneho počasia;

- budovanie bariér proti záplavám a zvýšenie úrovne ochrany pred záplavami vrátane riešení vychádzajúcich z prírody a prístupov založených na ekosystémoch, pokiaľ je to možné.

 

Pre zainteresované strany z rôznych sektorov:

- podpora efektívnejšieho využívania obmedzených zdrojov vody, napríklad opätovným využívaním odpadovej vody;

- vyšľachtenie plodín odolných voči suchu;

- výber druhov stromov a lesníckych postupov, ktoré sú menej zraniteľné voči búrkam a požiarom;

- vytváranie územných koridorov, ktoré pomáhajú migrácii druhov.

 

Ďalšie informácie si môžete pozrieť na portáli Climate-ADAPT.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu