ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako môžeme z odpadu spraviť zdroj?

HelpCenter FAQ

Keď rozmýšľame o tom, že by sme mohli z odpadu spraviť zdroj, opisujeme obehové hospodárstvo. Ide o systémový prístup, v rámci ktorého sa nerešpektuje lineárny model „vyťažiť-vyrobiť-zahodiť“ a prijíma sa kruhový model, kde sa hodnota výrobkov a materiálov zachováva v hospodárstve najdlhšie, ako je to možné. Odpad a využívanie zdrojov sa minimalizujú, a keď výrobok príde na koniec svojho životného cyklu, opraví sa, obnoví, opätovne využije alebo recykluje s cieľom vytvoriť ďalšiu hodnotu. 

Aby sa z odpadu mohol stať zdroj, musia sa ciele nakladania s odpadom zosúladiť s cieľmi prechodu na obehové hospodárstvo. V obehovom hospodárstve sa odvetvie odpadu stáva kľúčovým partnerom podnikov. Takýmto spôsobom sa vytvárajú toky odpadu vysokej kvality určené na recykláciu a zhodnocovanie. Kľúčové toky odpadu predstavuje komunálny odpad, odpad z obalov, potravinový odpad, biologický odpad a kritické suroviny. 

Viac informácií o tejto téme nájdete na našich webových stránkach o Využívaní zdrojov a materiálov a o Odpadoch a recyklácii.

Permalinks

Akcie dokumentu