ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako EÚ pomáha chrániť prírodné oblasti a biodiverzitu?

HelpCenter FAQ

Na úrovni EÚ sa príroda a biodiverzita chráni viacerými zákonmi. Smernice o vtákoch a o biotopoch sú piliermi právnych predpisov EÚ týkajúcich sa prírody. EÚ okrem toho prijala stratégiu biodiverzity do roku 2030, ktorá predstavuje súhrnný a ambiciózny dlhodobý plán na ochranu prírody a zvrátenie ničenia ekosystémov. 

V článku 17 smernice o biotopoch a článku 12 smernice o vtákoch sa členské štáty vyzývajú, aby predkladali vnútroštátne správy o pokroku pri vykonávaní smernice. Na základe týchto údajov EEA vypracúva správu o stave prírody a všetky súvisiace súbory údajov zverejňuje v podobe databáz alebo prehliadačov. 

Natura 2000 je sústava hlavných miest na párenie alebo oddych vzácnych a ohrozených druhov a niektorých vzácnych druhov prírodných biotopov, ktoré sú chránené na základe smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Nachádza sa vo všetkých 27 krajinách EÚ, a to na zemi aj na mori, a zaručuje dlhodobé prežitie najcennejších a najohrozenejších druhov a biotopov v Európe. EEA zhromažďuje informácie o lokalitách sústavy Natura 2000, t. j. o veľkostiach ich populácií a stave ochrany, a prezentuje ich v prehliadači sústavy Natura 2000 a inde. Viac o práci EEA v súvislosti so sústavou Natura 2000 nájdete na https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/natura-2000 a môžete si pozrieť aj súvisiaci ukazovateľ.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu