ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Aká je účinnosť mestských čistiarní odpadových vôd pri znižovaní znečistenia vody?

HelpCenter FAQ

Je ľahké brať vodu ako samozrejmosť. Čistá voda vytečie z kohútika, použijeme ju a potom „špinavá voda“ zmizne v odtoku. Zachytávanie a čistenie mestských odpadových vôd má zásadný význam pre ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, pretože voda, ktorá odteká z našich domov, škôl a pracovísk, je kontaminovaná organickými časticami a živinami. Keby sa vypustila do vodných tokov, tieto kontaminanty by mohli zmeniť rieky na neobývateľné pre ryby a bezstavovce alebo spôsobiť nadmerný rast rastlín a rias. 

Rozsiahle zavádzanie účinného čistenia odpadových vôd v 20. storočí výrazne zlepšilo zdravie ľudí a kvalitu životného prostredia. Pre väčšinu európskych občanov sa odpadová voda zachytáva, prepravuje a potom čistí v mestskej čistiarni odpadových vôd, kde sa pred tým, ako sa voda vráti do prírody, odstránia zložky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.  

Viac informácií o tom, ako funguje čistenie odpadových vôd, možno nájsť v našom prehľade Výzvy čistenia mestských odpadových vôd v 21. storočí. Okrem toho sú k dispozícii mapy s podrobnými údajmi o čistiarňach komunálnych odpadových vôd, prehliadačoch údajov a databáze. V správe s názvom Čistenie priemyselných odpadových vôd – záťaž pre európske životné prostredie sa analyzujú najnovšie údaje o priemyselných emisiách do vodných útvarov, kanalizácie a mestských čistiarní odpadových vôd. 

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Priemysel
Akcie dokumentu