următorul
anteriorul
articole

Press Release

Ţările candidate preiau practicile nedurabile in materie de transport din cadrul UE

Schimba limba
Press Release Publicată 2002-12-03 Data ultimei modificări 2016-06-28

COMUNICAT DE PRESĂ


Copenhaga, 3 decembrie 2002


Ţările candidate preiau practicile nedurabile in materie de transport din cadrul UE


Cele 13 state candidate la Uniunea Europeană adoptă într-un ritm susţinut practicile de transport nedurabile din cadrul UE, o data ce căile rutiere ocupă un loc din ce în ce mai important în sistemul de transport al acestora în detrimentul căilor feroviare, mai mult relansarea economică contribuie si ea la intensificarea traficului.

.

Acesta este principalul mesaj al noului raport întocmit de Agenţia Europeană de Mediui (EEA), Pregătind lărgirea UE: Indicatori de integrare a transportului cu protecţia mediului.

.

Raportul analizeaza progresul înregistrat în sectorul transporturilor în ceea ce priveşte implementarea principului adoptat de către liderii UE la summit-ul de la Cardiff din 1998, de integrare a problemelor de protectie a mediului în policile sectoriale.

.

Pe baza unui set de indicatori cheie referitori la progresul înregistrat - sau la lipsa acestuia -, raportul subliniază că tendinţele inregistrate in domeniul transporturilor, atât în ţările membre ale UE, citşi în ţările candidate se îndepărtează, în loc să se aproprie, de principalele obiective din domeniul protecţiei mediului stabilite prin politicile UE în ceea ce priveşte transportul şi dezvoltarea durabila.

.

Aceste obiective recomanda ruperea legăturii ce există in prezent între creşterea economică şi extinderea activitatilor de transport, precum şi stabilizarea pina in 2010 a balantei de transport existenta in 1998- respective ponderea de piaţă a diverselor moduri de transport -, urmata de revenirea traficului de la căile rutiere la căile feroviale şi la navigatia pe apele interioare.  

.

Raportul subliniaza de exemplu faptul că, , atit in ţările membre ale UE cit şi în ţările candidate, consumul de energie in transporturi şi emisiile asociate de gaze cu efect de seră cresc alarmant, în principal datorită creşterii ponderii transportul rutier. Un alt indicator prezinta cresterea gradului de ocupare a terenului de catre infrastructura rutieră exercitind în mod corespunzator o presiune sporita asupra ariilor protejate.

.

În ţările candidate presiunea exercitata de transport asupra mediului, este încă inferioara celei inregistrate in tarile UE, dar aceasta situatie relativ favorabila este in process de schimbare rapida:

.

  • Volumul transporturilor in ţările candidate, care a scazut dramatic ca urmare a recesiunii economice la inceputul anilor 1990, este din nou în creştere ca urmare a relansării economice. În 1999 cifrele înregistrate erau apropape aceleaşi cu cele din 1990, şi se preconizează că tendinţa de creştere va continua;

  • Ponderea transporturilor de mărfuri şi de călători pe calea ferată rămâne cu mult superioaraceleii înregistrate în ţările UE, dar infrastructura din transporturi in ţările candidate se orientează în general spre un sistem preponderent rutier. Acest fapt va îngreuna menţinerea unei cote de piaţă substanţiale pentru transportul pe calea ferată;

  • Consumul de combustibil şi emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul de transporturi sunt de trei până la patru ori mai scăzute decât nivelele pe cap de locuitor înregistrate la nivelul UE dar, la fel cai în ţările membre UE, acestea au o tendinta de crestere rapida;

  • Reţele rutiere şi de calei ferata sunt mai puţin dense decât la nivelul UE, având drept consecinta efect favorabila o mai redusă fragmentare a teritoriuluii. Cu toate acestea lungimea drumurilor aproape s-a dublat în ultimii 10 ani.

Într-o notă mai optimistă, emisiile de anumiti poluanti atmosferici provenite din transporturi in ţările candidate au scăzut la începutul anilor 1990 şi, cu sprijinul modernizării parcului auto şi a calităţii superioare a carburanţilor, s-au stabilizat în a doua parte a decadei în pofida creşterii volumului transporturilor.

.

Cu toate acestea, în timp ce în Europa se constată in general o îmbunătăţire a calităţii aerului urban, populaţia urbana rămâne expusa la poluarei ca urmare a traficului, precum şi din cauza altor surse, poluare ce reprezintă un pericol pentru sănătate.

.

D-l Gordon McInnes, Director executiv interimar al Agenţiei Europene de Mediu, declara:

.

"Analiza realizată indică că principalul obiectiv al ţărilor candidate este menţinerea avantajului pe care îl deţin în ceea ce priveşte anumite aspecte privind transportul şi protectia mediului, concomitent cu satisfacerea nevoilor societatii de ridicare a standardului de viaţă şi a creşterii mobilităţii."

.

"Ar fi foarte regretabil dacă s-ar rata această şansă. Cu toate acestea, tendinţele actuale înregistrate în ţările candidate sunt îngrijorătoare. Consiliul transporturilor al UE a lansat invitaţia acestor ţări de a adopta principiul EU de integrare a aspectelor de mediu in politicile sectoriale, dar multe lucruri mai rămân de făcut în vederea punerii în aplicare a acestui principiu."

Ideile principale ale raportului sunt anexate prezentului comunicat de presă.

Întregul raport şi un sumar al acestuia pot fi găsite pe pagina web a Agenţiei Europene de mediu la http://reports.eea.europa.eu/environmental_issue_report_2002_24. Începând de luna viitoare, raportul tiparit va fi  disponibil pe baza de solicitare.

Notă pentru editori

- Ţările candidate sunt Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia. Pentru scopurile acestui raport, Turcia, care este de asemenea o ţară nominalizată la calitatea de membru UE, este de asemenea considerată o ţară candidată.

- Raportul, cunoscut de asemenea şisub numele de TERM 2002, este cel de-al treilea redactat în conformitate cu mecanismul de raportare despre transport şi mediul înconjurător din UE (TERM) dar este primul care include şi ţările candidate. TERM este patronat de către Agenţia europeană a mediului, Eurostat, biroul de statistică al Comisiei europene, şi de Departamentul general pentru transporturi, energie şi mediu al Comisiei.

.

Despre Agenţia eupeană a mediului

.

Agenţia Europeană de Mediu (EEA) este sursa principală de informaţii utilizată de Uniunea Europeană şi de Statele Membre ale UE în dezvoltarea politicilor de mediu. Agenţia are ca scop susţinerea dezvoltării sustenabile şi obţinerea unor îmbunătăţiri semnificative şi măsurabile ale mediului înconjurător în Europa, prin furnizarea de informaţii la timp, precise, relevante şi sigure pentru cei care elaboreaza politicile de mediu şi pentru public. Fondată de către UE în 1990 şi activă în Copenhaga din 1994, EEA reprezinta nodul central al unei retele - EIONET - Reteaua Europeana de Informare si Observare a starii mediului   formată din 600 de centre în Europa, prin care se colectează şi furnizează informaţii şi date referitoare la starea mediului înconjurător.

.

Agenţia, deschisă tuturor statelor care îi împărtăşesc obiectivele, cuprinde în prezent 29 de tări membre. Acestea sunt cele 15 State Membre ale UE, Islanda, Norvegia şi Liechtenstein, care sunt membre ale Zonei Economice Europene (European Economic Area), şi 11 din cele 13 ţări candidate la UE, din Europa Centrală şi de Est şi din zona mediterana - Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, România, Slovenia şi Slovacia. EEA este astfel prima instituţie a UE, la care ţările candidate la UE sunt membre. Se anticipează, că celelalte două ţări candidate la UE, Polonia şi Turcia, vor ratifica acordul de parteneriat în următoarele luni. Astfel Agenţia va cuprinde 31 de ţări partenere. În curs de negociere este şi parteneriatul cu Elveţia.


Anexă


Idei principale


Se îmbunătăţesc performantele  ecologice ale sectorului transporturilor?

Consumul de carburanţi de către sectorul transporturilor este în continuă creştere, în principal datorita a creşterii transportului rutier
Emisiile de CO2 datorate traficului din ţările candidate au scăzut în anii 1990, dar în prezent se înregistrează o creştere odată cu creşterea traficului
Emisiile de poluanţi atmosferici provenite din transportul din ţările candidate au scăzut la începutul anilor 1990, şi de atunci au rămas constante
Gradul de ocupare a teritoriului de către infrastructura rutieră este in crestere
Fragmentarea teritoriului în tările candidate este mai redusă decât în ţările din UE, dar se înregistrată o tendinta de creştere, odată cu dezvoltarea infrastructurii 
Extinderea reţelelor de infrastructură pun in pewricol ariile desemnate ca zone protejate
Numărul victimelor accidentelor rutiere în tările candidate a scăzut în anii 1990, dar în prezent se menţin la aproximativ 21 000 pe an
Numărul deversărilor ilegale de ţiţei provenite de la nave, care au putut fi depistate ramâne constant în Marea Baltică, dar nu este monitorizat in Marea Neagră 
Se preconizează o creştere semnificativă a numărului autovehiculelor vechi şi uzate, precum şi a  anvelopelor uzate

Se îmbunătăţeşte situaţia în ceea ce priveşte gestionarea transporturilor şi are loc o îmbunătăţire a balantei modale?

Intensitatea ransportul feroviar de marfuri (tonă-km transportat pe unitate de activitate economică) in ţările candidate este în descreştere accentuată, desi în medie  este de cinci ori mai mare decât în UE
Transportul feroviar de marfuri in ţările candidate se schimbă în favoarea celui rutier, dar ponderea transportui efectuat pe calea ferată este încă mult mai mare în comparţie cu ceadin UE 
Transportul de călători este în creştere în ţările candidate, dar datele existente sunt insuficiente pentru o cuantificare corectă 
Transportul de călători înregistrează o diminuare în favoarea celui rutier şi aerian, dar procentul înregistrat de calea ferată în ţările candidate este cu mult mai mare decât media inregistrata in UE

Se optimizează utilizarea actualei infrastructuri de transport şi se înregistrează o tendinţă de trecere spre un sistem intermodal de transport mai bine echilibrat?

Lungimea drumurilor aproape că s-a dublat în 10 ani, dar densitatea drumurilor din ţările candidate este încă inferioară celei din UE 
Informaţiile relativ reduse privind investiţiile indică totusi un interes crescând pentru investiţiile în drumuri

Se înregistrează o tendinţă de trecere către un sistem mai realistşi mai eficient de preţuri, care să ducă la internalizarea costurilor externe?

Costurile externe ale transportului nu sint inca cuantificate pentru ţările candidate
Există puţine instrumente de internalizare a costurilor externe in vigoare în ţărilor candidate
Tendinţele înregistrate la preţul carburanţilor nu încurajează folosirea unor modalitati de  transport mai eficiente din acest punct de vedere

Cât de rapid se introduc tehnologiile curateşi cât de eficient sunt folosite autovehiculele?

Nu există informaţii privindeficienta energetica pentru ţările candidate; în UE, toate tipurile de transport cu excepţia celor feroviale au înregistrat îmbunătăţiri
Nu există informaţii referitoare la emisiile specifice provenite de la autovehicule in ţările candidate; autovehiculele rutiere în UE înregistrează îmbunătăţiri semnificative în această privinţă
Parcul auto din ţările candidate este în medie cu patru până la cinci ani mai vechi decât cel din UE
Implementarea standardelor privind autovehiculele şi carburanţii înregistrează o tendinta de creştere, dar procentul de maşini cu catalizator este încă mic în ţările candidate

Sunt instrumentele de monitorizare şi de management al mediului folosite eficient în susţinerii deciziilor politice ?

În ţările candidate, lipsesc strategiilintegrate de transport şi protectie a mediului  
Cooperarea la nivel institutional intre transport si protectia mediului a aparut in tarile candidate dar aceasta este rareori oficializată  
În ţările candidate nu se realizează o monitorizare a integrării aspectelor de mediu în politicile lor de transport  
Puţine dintre ţările candidate au obligatii legale în ceea ce priveşte evaluarea imactului asupra mediului, iar implementarea lor în sectorul transporturilor este limitată la iniţiativel pilot. 

 

Feţele 'zâmbitoare' corespunzătoare fiecărui indicator au ca scop oferirea unei evaluări concise asupra respectivei tendinţe înregistrate în ţările candidate cu privire la acel indicator:
tendinţă pozitivă, spre îndeplinirea obiectivului sau scopului politic
unele îmbunătăţiri, dar care sunt fie insuficientre pentru atingerea obiectivului politic sau tendinţe mixte în cadrul indicatorului respectiv
tendinţă nefavorabilă, disociindu-se de obiectivul sau scopul politic
tendinţa nu a putut fi evaluată datorită golurilor de informaţii sau datorită lipsei de obiectiv sau scop politic.


Permalinks

Topics

Acţiuni asupra documentului