następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Które zanieczyszczenia w szczególności wpływają na zanieczyszczenie powietrza?

HelpCenter FAQ

W unijnych dyrektywach dotyczących jakości powietrza ustanowiono wymóg prowadzenia pomiaru stężenia w powietrzu określonych zanieczyszczeń uznawanych za mające szczególny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Normy prawne (tj. poziomy maksymalne, których nie wolno przekraczać) ustanowiono dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, tlenki azotu i dwutlenek azotu, cząstki stałe (PM10 i PM2,5), ołów, benzen, tlenek węgla, ozon, arsen, kadm, nikiel i benzo[a]piren.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu