następne
poprzednie
pozycje

HelpCenter FAQ

Jakie są skutki zmiany klimatu w Europie?

HelpCenter FAQ

Klimat w Europie ociepla się w szybszym tempie niż wynosi średnia światowa. Zmiana klimatu już ma miejsce, a w przyszłości będzie jeszcze bardziej dotkliwa, nawet jeśli globalne starania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych okażą się skuteczne. Skutki będą jednak znacznie łagodniejsze, jeśli starania na rzecz ograniczenia emisji przyniosą efekt i umożliwią utrzymanie wzrostu globalnej temperatury na poziomie poniżej 2°C (zgodnie z wymogami porozumienia paryskiego). Wszelkie scenariusze emisji, w których limit ten zostałby przekroczony, doprowadziłyby do znacznie większej zmiany klimatu i wystąpienia związanych z nią skutków. 

W przyszłości w wielu regionach zwiększy się częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych, takich jak fale upałów, powodzie i susze. Doprowadzi to do niekorzystnych skutków dla ekosystemów, sektorów gospodarki, zdrowia i dobrobytu ludzi. Dlatego w celu minimalizacji ryzyka globalnej zmiany klimatu wymaga się, aby poza działaniami na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, prowadzić ukierunkowane działania służące adaptacji do skutków zmiany klimatu. Adaptacja musi być dostosowana do określonych warunków panujących w różnych regionach i miastach Europy. 

Więcej informacji znajduje się w  raporcie pt. „Zmiany klimatu, ich oddziaływanie i wrażliwość na te zmiany w Europie w 2016 r.”, na stronie ze wskaźnikami oddziaływania dotyczącymi zmiany klimatu  oraz na stronie z mapami przedstawiającymi prognozy zmian klimatu.

Permalinks

Tagi

Akcje Dokumentu