volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Welke bijdrage levert de EU aan de bescherming van natuurgebieden en biodiversiteit?

HelpCenter FAQ

Op EU-niveau wordt de natuur en biodiversiteit door verschillende wetten beschermd. De vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn vormen de hoekstenen van de Europese wetgeving op het gebied van natuurbehoud. Daarnaast heeft de EU haar biodiversiteitsstrategie 2030 vastgesteld, een uitgebreid en ambitieus langetermijnplan om de natuur te beschermen en de achteruitgang van ecosystemen te keren.

 

In artikel 17 van de habitatrichtlijn en artikel 12 van de vogelrichtlijn staat dat de lidstaten een rapport moeten indienen over de vorderingen die worden gemaakt bij de uitvoering van deze richtlijnen. Op basis van deze gegevens brengt EEA het (Engelstalige) rapport over de staat van de natuur uit en publiceert het alle hieraan gerelateerde datasets in de vorm van gegevensbanken of viewers.

 

Natura 2000 is een netwerk van belangrijke voortplanting- en rustgebieden voor zeldzame en bedreigde soorten, en van bepaalde zeldzame natuurlijke typen habitats die worden beschermd in het kader van zowel de vogel- als habitatrichtlijn. Het netwerk strekt zich uit over alle 27 EU-lidstaten, zowel op land als op zee, en zorgt ervoor dat de overleving van Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats op lange termijn is zekergesteld. EEA verzamelt informatie over Natura 2000-gebieden, zoals populatie-omvang en mate van instandhouding. Deze gegevens zijn onder andere te vinden in de Natura 2000 Network Viewer. Meer informatie over de activiteiten van EEA op het gebied van Natura 2000 leest u hier. U kunt ook de bijbehorende indicator raadplegen.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Biodiversiteit en ecosystemen
Documentacties