volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Welk beleid voert de EU tegen klimaatverandering?

HelpCenter FAQ

De EU bestrijdt klimaatverandering met ambitieuze beleidsmaatregelen, niet alleen in de Unie zelf maar ook in nauwe samenwerking met internationale partners. De EU en haar lidstaten zijn partijen bij de het Raamwerk van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), het Kyotoprotocol en de Overeenkomst van Parijs. De EU ligt op koers om het doel te halen dat zij voor 2020 heeft vastgesteld voor het terugdringen van broeikasgasemissies. Verder heeft zij belangrijke wetgeving en maatregelen ingevoerd om haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te verwezenlijken. Zij beoogt in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn.

Klimaatactie staat ook centraal in de Europese Green Deal – een vergaand pakket aan maatregelen variërend van een ambitieuze verlaging van de uitstoot van broeikasgasemissies en investeringen in baanbrekend onderzoek en innovatie tot behoud van Europa’s natuurlijke omgeving.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Beperking van klimaatverandering
Documentacties