nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Ko dara EVA, lai monitorētu transporta nozares sniegumu saistībā ar apkārtējo vidi?

HelpCenter FAQ

EVA izstrādā Transporta un vides ziņojumu un sniedz brīfingu par transporta nozarē panākto progresu ceļā uz tās vides un klimata mērķiem katru gadu. Katru gadu ziņojumā tiek sniegta dažādu transporta un vides tēmu padziļināta analīze. Brīfinga pamatā ir vairāki galvenie rādītāji, kurus izmanto, lai izsekotu īstermiņa un ilgtermiņa transporta nozares sniegumu saistībā ar vidi EVA dalībvalstīs. Jaunākais TERM ziņojums par transporta sistēmas digitalizāciju ir pieejams šeit. Jaunākais uz rādītājiem balstīts novērtējums par progresu galveno ar transportu saistīto politikas mērķu sasniegšanu ir pieejams šeit.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Transports
Dokumentu darbības