nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kā tīrāki transportlīdzekļi, taksācija un alternatīvās degvielas var palīdzēt ilgtspējīgas transporta nozares izveidē?

HelpCenter FAQ

Transports ir viens no galvenajiem vides problēmu avotiem Eiropā, it īpaši siltumnīcefekta gāzu, gaisa piesārņotāju un trokšņa ziņā. Tas arī aizņem lielas zemes platības un veicina pilsētu teritoriju izplešanos, dzīvotņu sadrumstalošanos un virsmu sablīvēšanos. Ceļu satiksme ir lielā mērā atbildīga par šo nelabvēlīgo ietekmi. Tādēļ ES ir apņēmusies īstenot ilgtermiņa mērķi par dekarbonizētu un piesārņojumu neradošu transporta sistēmu. Tehniskie risinājumi un zaļie pamudinājumi ir ES stratēģijas nozīmīga daļa šī mērķa sasniegšanā. Tehnisko risinājumu klāsts ir plašs — no elektromobiļu kā alternatīvas parasto iekšdedzes dzinēju tehnoloģijām ieviešanas līdz transporta degvielas no atjaunojamiem enerģijas avotiem izmantošanas. Šim progresam ir svarīga loma atmosfērā nonākušo emisiju samazināšanā un tādējādi tiek samazināta to ietekme uz klimatu un gaisa kvalitāti. Šie risinājumi arī var veicināt lielāku neatkarību no izrakteņu kurināmā un nestabilām naftas cenām. Pamudinājumi piedāvāt šīs tīrākās tehnoloģijas tirgū apvienojumā ar vides nodokli palielina šī progresa pozitīvo ietekmi un kalpo kā dzinulis inovācijām un videi draudzīgu pirkumu veikšanai.

 

Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu lūdzu, skatiet mūsu īpašo tīmekļa vietni par elektriskajiem transportlīdzekļiemziņojuma “Eiropas vide — stāvoklis un perspektīvas 2020. gadā” 16.4. punktu par mobilitātes sistēmu; TERM 2018 (Ziņošanas mehānisms attiecībā uz transportu un vidi) — Elektromobiļi no aprites cikla un aprites ekonomikas skatpunkta; vai mūsu brīfingu Fiskālie līdzekļi, kas dod priekšroku elektromobiļiem tradicionālo automobiļu vietā, ir zaļāki.

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Transports
Dokumentu darbības