nākamais
iepriekšējais
temati

HelpCenter FAQ

Kā samazināt karstuma ietekmi uz veselību?

HelpCenter FAQ
Eiropas kontekstā gandrīz visi nāves gadījumi, kas saistīti ar augstu temperatūru, ir novēršami. Lai mazinātu karstuma ietekmi uz veselību, visefektīvākā rīcība būtu ar klimatu saistīto draudu novērošana un uzraudzība apvienojumā ar rīcības plāniem un citiem vietējiem pasākumiem.

EVA ziņojumā Klimata pārmaiņas kā drauds veselībai un labklājībai Eiropā: uzmanība karstumam un infekcijas slimībām aplūkoti pasākumi, lai mazinātu karstuma un infekcijas slimību ietekmi uz veselību Eiropā. Lai mazinātu karstuma ietekmi uz veselību, ir jāīsteno dažādi risinājumi, tostarp agrīnās brīdināšanas sistēmas, efektīvi rīcības plāni karstuma ietekmes uz veselību mazināšanai, vairāk zaļo un ēnaino zonu pilsētās, atbilstošs ēku plānojums un celtniecība, kā arī darba laika un apstākļu pielāgošana, lai cilvēki būtu mazāk pakļauti karstuma iedarbībai. Labāka veselības aprūpes nozares sagatavotība un veselības aprūpes iestāžu noturība pret klimata apdraudējumiem nodrošinātu, ka veselības aprūpes sistēmām ir spējas un zināšanas, lai efektīvi reaģētu uz paaugstinātu pieprasījumu pēc pacientu aprūpes vai diagnostikas.

  

Lai gan ES kompetence veselības jomā ir ierobežota, tā var atbalstīt dalībvalstis, veicinot zināšanu pilnveidošanu un apmaiņu, izmantojot pētniecības programmas un īpašas iniciatīvas, piemēram, Eiropas Klimata un veselības novērošanas centru vai Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi. Turklāt regulatīvie priekšlikumi, piemēram, par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, var arī stiprināt ES lomu agrīnās brīdināšanas sistēmu izveidē un ar klimata pārmaiņām saistīto draudu novēršanā. 

Permalinks

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: Vide un veselība
Dokumentu darbības