kitas
ankstesnis
punktai

HelpCenter FAQ

Kokie teršalai lemia oro užterštumą?

HelpCenter FAQ

Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyvose nustatytas reikalavimas matuoti tam tikrų teršalų, kurie, kaip manoma, daro didelį poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, koncentraciją ore. Teisės aktuose nustatyti standartai (t. y. didžiausi leistini kiekiai, kurie negali būti viršyti) taikomi šiems teršalams: sieros dioksidui, azoto oksidams ir azoto dioksidui, kietosioms dalelėms ( tiek KD10 , tiek KD2,5), švinui, benzenui, anglies monoksidui, ozonui, arsenui, kadmiui, nikeliui ir benzo[a]pirenui. 

Permalinks

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: Oro tarša
Dokumento veiksmai