seuraava
edellinen
kohdat
Note: new versions of the publication are available!

Ympäristö Euroopan unionissa - 1995; Raportti viidennen ympäristöohjelman tarkistusta varten

Yhteenveto

YHTEENVETO

YMPÄRISTÖ EUROOPAN UNIONISSA - 1995

Seloste viidennen ympäristöohjelman tarkistusta varten.

Toimittanut Keimpe Wieringa

Euroopan komission pyytämä vuoden 1992 Euroopan unionin ympäristön tilaa koskevan raportin päivittäminen

Laatinut Euroopan ympäristökeskus yhteistyössä Eurostatin kanssa

Ympäristö Euroopan unionissa - 1995; Raportti viidennen ympäristöohjelman tarkistusta varten on arvio ympäristön tilasta Euroopan unionissa. Euroopan komissio pyysi sitä viidennen ympäristöohjelman, "Kohti kestävää kehitystä", tarkistusprosessin osana, ja sillä asetetaan ajan tasalle vuoden 1992 raportti ympäristön tilasta. Tämä mittareihin perustuva raportti sisältää myös ympäristöön liittyvän arvion nykyisten toimenpiteiden edistymisestä ja ennusteista.

Tämän raportin tärkeimpiä johtopäätöksiä on se, että Euroopan unioni on onnistunut vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta, mutta tämä ei vielä riitä parantamaan ympäristön kokonaislaatua ja vielä vähemmän edistämään kestävää kehitystä. Ilman nopeita poliittisia toimia ympäristöön kohdistuva kuormitus ylittää ihmisten terveysnormit ja ympäristön usein rajallisen sietokyvyn. Tähän mennessä toteutetut toimet eivät johda ympäristönäkökohtien sisällyttämiseen talouden eri aloihin eivätkä kestävään kehitykseen.

Raportti kattaa Euroopan unionin jäsenvaltiot ja perustuu tietoihin, jotka ovat peräisin useista lähteistä, joihin kuuluu Euroopan komissio, Eurostat, IIASA, OECD, RIVM/CCE, UNECE ja Maailmanpankki.

Euroopan unioni perusti vuonna 1993 Euroopan ympäristökeskuksen (EEA), jonka tarkoituksena on tarjota tehokasta tietoa Euroopan tasolla politiikan laatijoiden tukemiseksi ja yleisön tiedottamiseksi paremmin ympäristöstä. Tämä merkitsee sitä, että ympäristökeskus tuottaa luotettavia ja puolueettomia kertomuksia ympäristön nykyisestä tilasta ja nykyisten ympäristötoimien tehokkuudesta.

Sisältö
Esipuhe

1 Johdanto

2 Tärkeimmät johtopäätökset

3 Ympäristösuuntaukset

3.1 Viidennen ympäristöohjelman tavoitteita kohti
 
3.2 Havainnot ympäristö eri osa-alueilla
 
3.3 Ympäristönsuojelun kustannukset
 

4 Yhteiskunnalliset suuntaukset ja kohdealat

 

 

HUOMAUTUS LUKIJALLE

Tämä Ympäristö Euroopan unionissa - 1995 -raportin yhteenveto on saatavissa kaikilla Euroopan unionin kielillä. Täysimittainen asiakirja julkaistiin ensin englanninkielisenä marraskuussa 1995 ja on sen jälkeen käännetty saksaksi ja ranskaksi.

Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

c Euroopan ympäristökeskus , Kööpenhamina, 1996

Euroopan ympäristökeskus
Kongens Nytorv 6
DK-1050 København K
Tanska
Puh: (+ 45) 3336 7100
Telekopio: (+ 45) 3336 7199

Tämä raportti on saatavilla kokonaisuudessaan kolmella kielellä, ja sen voi tilata kirjakaupasta tai suoraan Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston myyntitoimistoista.

Environment in the European Union - 1995
Report for the Review of the Fifth Environmental Action Programme
Cat. no. GH-91-95-689-EN-C
ISBN 92-827-5263-1

Umwelt in der Europäischen Union - 1995
Bericht für die Überprüfung des Fünften Umwelt-Aktionsprogramms
Cat. no. GH-91-95-689-DE-C
ISBN 92-827-5262-3

L'environment dans l'Union européenne - 1995
Rapport en support à l'examen du cinquième Programme d'action pour l'environment
Cat. no. GH-91-95-689-FE-C
ISBN 92-827-5264-X

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän raportin sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan komission tai muiden yhteisön toimielimien virallisia kantoja. Euroopan ympäristökeskus tai sen nimissä toimiva henkilö tai yritys eivät vastaa tämän raportin sisältämän tiedon mahdollisista käyttötarkoituksista. Tässä julkaisussa tehdyistä valinnoista ja siinä esitetystä aineistosta ei seuraa, että Euroopan yhteisö tai Euroopan ympäristökeskus olisivat ilmaisseet mitään kantaa koskien minkään maan, alueen, kaupungin tai pienemmän alueen tai sellaisen viranomaisten oikeudellista asemaa taikka sen rajojen määräämistä.

Permalinks

tallenna toimenpiteet