seuraava
edellinen
kohdat
Note: new versions of the publication are available!

Dobris-arviointi - esittely

Asiayhteys

Sivu Viimeksi muokattu 17.08.2018
2 min read

ASIAYHTEYS

1 Euroopan ympäristöä koskeva raportti

Raportin ensimmäisessä osassa selvitetään, miten raportti on laadittu ja jäsennelty ja mikä on sen tarkoitus. Siinä esitellään myös sisällön kattavuus, rajoitukset, tietojen valinnat ja käytetyt arviointimenetelmät. Raporttimallista (katso kuva) nähdään raportin analyyttinen rakenne ja siitä käy ilmi ympäristöarvioinnin, toimintaohjelman laatimisen ja sen toteuttamisen väliset suhteet.

Raportin analyyttinen malli ja sen liittyminen toimintaohjelman laatimiseen ja täytäntöönpanoon. Yksinkertaisimmillaan ihmisen toiminta aiheuttaa ympäristöpaineita, jotka puolestaan synnyttävät ympäristöongelmia.

2 Ympäristön muutokset ja inhimillinen kehitys

Tässä osassa esitetään Euroopan ympäristön arviointikehys ihmisen toiminnan muuttaessa parhaillaan maapallon ympäristöä ennennäkemättömän laajasti. Ympäristön ja kehityksen välistä vuorovaikutusta tarkastellaan suhteessa ihmisen aiheuttamiin biogeokemiallisen kiertokulun häiriöihin. Väestön ja talouden kasvu on avain ihmisen aikaansaamien ympäristöä rasittavien paineiden ymmärtämiseksi ja kestävyys ja kantokyky ovat tärkeitä käsitteitä, joilla näitä ongelmia on analysoitava. Euroopalla on usein epäsuhtainen osuus ympäristömuutoksen aikaansaamisessa.

Viimeisten sadan vuoden aikana maapallon väestö on kolminkertaistunut, maailmantalous on kasvanut 20-kertaiseksi, fossiilisten polttoaineiden kulutus on lisääntynyt 30-kertaisesti ja teollisuus on laajentunut 50-kertaiseksi.

1700-luvulta lähtien maailman metsiä on kaadettu kuusi miljoonaa neliökilometriä, mikä on suurempi ala kuin koko Euroopan pinta-ala.

Inhimillinen toiminta kierrättää rikkiä ja typpeä yhtä paljon maailmanlaajuisesti kuin luonnonilmiöt.

3 Eurooppa: manner

Eurooppa on toiseksi pienin manner, joka kattaa hieman yli seitsemän prosenttia koko maapallon pinta-alasta. Euroopan manner on yhdeksän suuren meren ympäröimä, mukaan lukien kaksi suurinta mantereen ympäröimää merta, Kaspianmeri ja Mustameri. Siihen kuuluu 46 valtiota, joista 19 on EU:n ja EFTA:n alueella,

21 Keski-, Itä- ja Kaakkois-Euroopassa, neljä on pieniä mannervaltioita ja kaksi pieniä saarivaltioita. Euroopan manner kattaa kolme eri ilmastovyöhykettä: sirkumpolaarisen, lauhkean ja subtrooppisen ilmaston. Tässä luvussa käsitellään näiden ilmastotyyppien lisäksi niitä geologisia ja biomaantieteellisiä tekijöitä, jotka antavat mantereelle ominaisen maaperän ja kasvillisuuden. Luku päättyy selvitykseen maankäytöstä Euroopassa.

Maanviljelykseen käytetyn maan osuus vaihtelee Suomen, Ruotsin ja Norjan alle 10 prosentista Unkarin, Irlannin, Ukrainan ja Ison-Britannian yli 70 prosenttiin.

Metsäala vaihtelee Irlannin kuudesta prosentista Suomen 66 prosenttiin.

Jokaisena vuosikymmenenä kaksi prosenttia maanviljelysmaasta menetetään kaupungistumiselle.

Eurooppa on 2 - 3 kertaa tiheämmin asuttu kuin Yhdysvallat ja Afrikka, mutta sen väestöntiheys on ainoastaan puolet Aasian väestöntiheydestä.

   
 

Permalinks

tallenna toimenpiteet