seuraava
edellinen
kohdat
Note: new versions of the publication are available!

Dobris-arviointi - esittely

Johdanto

Sivu Viimeksi muokattu 17.08.2018
2 min read
JOHDANTO

Tämä julkaisu on yhteenveto keskeisestä Euroopan ympäristöasioita käsittelevästä raportista, jonka on laatinut EY:n Euroopan ympäristökeskuksen valmistelua varten asettama työryhmä (Task Force) yhteistyössä UNECE:n, UNEP:in, OECD:n, Euroopan neuvoston, WHO:n, IUCN:in ja Eurostatin kanssa yhdessä eri Euroopan maiden kanssa. Raportin nimi onEuroopan ympäristö: Dobrís-arviointija se kattaa lähes 50 Euroopan maan ympäristön tilan.

Raportti on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat ammattinsa puolesta ympäristön kanssa tekemisissä tai joilla on yleisempää mielenkiintoa ympäristöasioihin. Sen tarkoitus on antaa ympäristön ja sen eri sektorien päätöksentekijöille ja toimintaohjelmien suunnittelijoille tasapuolinen perusta. Sen tulisi myös yleisesti tiedottaa ja kasvattaa tietoisuutta Eurooppaa kohtaavista ympäristöongelmista.

Tässä yleiskatsauksessa, joka on laadittu raportin helpottamiseksi, esitellään joitakin tärkeimpiä tutkimustuloksia.

Raportin taustaa

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöä ja kehitystä käsitelleessä kesäkuussa 1992 kokoontuneessa konferenssissa (UNCED) korostettiin, että kaikkien maiden on otettava uusi ympäristönsuojelua koskeva vastuu, jotta saavutettaisiin kestävä kehitys. UNCED:in toimintasuunnitelmassa "Agenda 21" esitetään pääpiirteittäin vaadittavat toimenpiteet ympäristön laadun heikkenemisen pysäyttämiseksi ja kehityssuunnan kääntämiseksi päinvastaiseksi ja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi kaikissa maissa.

Useita eurooppalaisia aloitteita on myös tehty näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. YK:n Euroopan alueen talouskomission (ECE) alueen kestävästä kehityksestä Bergenissä (toukokuussa 1990) pidetyssä ministerikokouksessa korostettiin tarvetta parantaa ympäristön tilaan liittyvää raportointia. Keski- ja Itä-Euroopassa tapahtuvien muutosten vauhdittamana pidettiin tämän alueen sekä EU- ja EFTA-maiden ympäristöministereiden yhteinen kokous Dublinissa kesäkuussa 1990. Tässä kokouksessa heräsi ajatus järjestää säännöllisesti Euroopan ministeritason ympäristöasioita käsitteleviä kokouksia. Ensimmäinen tällainen Ayleiseurooppalainen@ kokous toteutettiin entisen Tsekkoslovakian alueella sijaitsevassa Dobrísin linnassa kesäkuussa 1991. Juuri tässä kokouksessa edellytettiin tämänkaltaista Euroopan ympäristöä käsittelevää raporttia. Toinen kokous pidettiin Luzernissä (1993) ja kolmas on suunniteltu pidettäväksi Sofiassa vuonna 1995 tarkoituksena hyväksyä Euroopan ympäristöohjelma, jolle tämä raportti antaa perustaa.

Raportin muoto

Raportti koostuu useista osista. Sen I osassa esitellään asiayhteys ja käytetyt raportointimenetelmät, kun taas II osassa arvioidaan ympäristön tilaa kahdeksan eri alan osalta. Raportin III osassa tarkastellaan ympäristöä rasittavia paineita ja IV osassa kuvaillaan näiden paineiden alkulähteitä - inhimillistä toimintaa - kahdeksalla eri alalla. Euroopan kahdestatoista merkittävimmistä ympäristöongelmasta on yhteenveto V osassa ja raportin pääkohdat esitellään VI osassa siten, että jokaisen aiheen osalta käsitellään tärkeitä tutkimustuloksia, vastauksia ja toimintaohjelmien vaihtoehtoja sekä tiedollisia vahvuuksia ja aukkoja. Eurostat on julkaissut raporttiin liittyvän tilastollisen julkaisun.

Euroopan maat

Alankomaat
Albania
Andorra
Belarus
Belgia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Espanja
Irlanti
Islanti
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Kazakstan (osittain)
Kreikka
KroatiaKypros
Latvia
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Malta
Moldova
Monaco
Norja
Puola
Portugali
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksa
San Marino
Serbia-Montenegro
Slovakian tasavalta
Slovenia
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekinmaan tasavalta
Turkki (osittain)
Ukraina
Unkari
Valkovenäjä
Vatikaani
Venäjän liittotasavalta (osittain)
Viro

Permalinks

tallenna toimenpiteet