järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Mis saasteained põhjustavad peamiselt õhusaastet?

HelpCenter FAQ

Euroopa Liidu välisõhu kvaliteedi direktiiviga on kehtestatud nõue mõõta teatud inimtervisele ja keskkonnale olulist mõju avaldavate saasteainete kontsentratsiooni õhus. Õigusaktidega on kehtestatud standardid (maksimumtasemed, mida ei tohi ületada) järgmistele saasteainetele: vääveldioksiid, lämmastikoksiidid ja lämmastikdioksiid, tahked osakesed (PM10 ja PM2,5), plii, benseen, süsinikmonoksiid, osoon, arseen, kaadmium, nikkel ja benso(a)püreen.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Õhusaaste
Tegevused dokumentidega