επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Μεταφορές

Περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από μακροχρόνια ενόχληση από τον θόρυβο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μηδενική ρύπανση αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των ατόμων που υφίστανται χρόνια διαταραχή από τον θόρυβο των μεταφορών κατά 30 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, η επίτευξη αυτού του στόχου είναι απίθανη χωρίς περαιτέρω κανονιστικές ή νομοθετικές αλλαγές, κυρίως λόγω της δυσκολίας μείωσης του μεγάλου αριθμού ατόμων που εκτίθενται στον θόρυβο από την οδική κυκλοφορία.

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Ενέργειες Εγγράφων