επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Greenhouse gas emissions from land use, land use change and forestry in Europe - 8th EAP

Indicator
workflow
Metadata
{"readOnly": true, "temporal": [{"value": "1990", "label": "1990"}, {"value": "1991", "label": "1991"}, {"value": "1992", "label": "1992"}, {"value": "1993", "label": "1993"}, {"value": "1994", "label": "1994"}, {"value": "1995", "label": "1995"}, {"value": "1996", "label": "1996"}, {"value": "1997", "label": "1997"}, {"value": "1998", "label": "1998"}, {"value": "1999", "label": "1999"}, {"value": "2000", "label": "2000"}, {"value": "2001", "label": "2001"}, {"value": "2002", "label": "2002"}, {"value": "2003", "label": "2003"}, {"value": "2004", "label": "2004"}, {"value": "2005", "label": "2005"}, {"value": "2006", "label": "2006"}, {"value": "2007", "label": "2007"}, {"value": "2008", "label": "2008"}, {"value": "2009", "label": "2009"}, {"value": "2010", "label": "2010"}, {"value": "2011", "label": "2011"}, {"value": "2012", "label": "2012"}, {"value": "2013", "label": "2013"}, {"value": "2014", "label": "2014"}, {"value": "2015", "label": "2015"}, {"value": "2016", "label": "2016"}, {"value": "2017", "label": "2017"}, {"value": "2018", "label": "2018"}, {"value": "2019", "label": "2019"}, {"value": "2020", "label": "2020"}, {"value": "2021", "label": "2021"}, {"value": "2022", "label": "2022"}, {"value": "2023", "label": "2023"}, {"value": "2024", "label": "2024"}, {"value": "2025", "label": "2025"}, {"value": "2026", "label": "2026"}, {"value": "2027", "label": "2027"}, {"value": "2028", "label": "2028"}, {"value": "2029", "label": "2029"}, {"value": "2030", "label": "2030"}, {"value": "2031", "label": "2031"}, {"value": "2032", "label": "2032"}, {"value": "2033", "label": "2033"}, {"value": "2034", "label": "2034"}, {"value": "2035", "label": "2035"}, {"value": "2036", "label": "2036"}, {"value": "2037", "label": "2037"}, {"value": "2038", "label": "2038"}, {"value": "2039", "label": "2039"}, {"value": "2040", "label": "2040"}]}
{"geolocation": [{"value": "geo-2782113", "label": "Austria"}, {"value": "geo-2802361", "label": "Belgium"}, {"value": "geo-732800", "label": "Bulgaria"}, {"value": "geo-3202326", "label": "Croatia"}, {"value": "geo-146669", "label": "Cyprus"}, {"value": "geo-3077311", "label": "Czechia"}, {"value": "geo-2623032", "label": "Denmark"}, {"value": "geo-453733", "label": "Estonia"}, {"value": "geo-660013", "label": "Finland"}, {"value": "geo-3017382", "label": "France"}, {"value": "geo-2921044", "label": "Germany"}, {"value": "geo-390903", "label": "Greece"}, {"value": "geo-719819", "label": "Hungary"}, {"value": "geo-2963597", "label": "Ireland"}, {"value": "geo-3175395", "label": "Italy"}, {"value": "geo-458258", "label": "Latvia"}, {"value": "geo-597427", "label": "Lithuania"}, {"value": "geo-2960313", "label": "Luxembourg"}, {"value": "geo-2562770", "label": "Malta"}, {"value": "geo-2750405", "label": "Netherlands"}, {"value": "geo-798544", "label": "Poland"}, {"value": "geo-2264397", "label": "Portugal"}, {"value": "geo-798549", "label": "Romania"}, {"value": "geo-3057568", "label": "Slovakia"}, {"value": "geo-3190538", "label": "Slovenia"}, {"value": "geo-2510769", "label": "Spain"}, {"value": "geo-2661886", "label": "Sweden"}], "readOnly": true}
Policy-effectiveness indicator (Type D)
State
Supporting information
[{"type": "h4", "children": [{"text": "Methodology for indicator calculation"}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "Historical and projected emissions estimates from all 27 EU Member States and aggregated for the EU-27 were obtained from the publicly available databases published by the EEA."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "For individual Member State emissions and removals, the cumulative 10-year LULUCF total for 2011-2020 and the projected 10-year LULUCF total for 2021-2030 for the \u2018with existing measures\u2019 scenario are shown."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "The latest available version of the historical inventory and projected emissions were used to compile the indicator, but it should be noted that this may introduce slight inconsistencies between the historical and projected emissions, if projections for some Member States are not based on the latest inventory data submitted and recalculations have been made."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}]}, {"type": "h4", "children": [{"text": "Methodology for gap filling"}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "No methodology for gap filling has been specified."}]}]
[{"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-18", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-18", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions-5", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions-5", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Approximated estimates for greenhouse gas emissions"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/greenhouse-gas-emission-projections-for-9", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/greenhouse-gas-emission-projections-for-9", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Member States' greenhouse gas (GHG) emission projections"}]}]}]
[{"type": "p", "children": [{"text": "This indicator comprises historical and projected emissions estimates from the LULUCF sector. Historical emissions are presented by main land use category, whereas projected emissions are presented at aggregate level."}]}]
[{"type": "p", "children": [{"text": "Million tonnes of CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2 "}]}, {"text": "equivalent (Mt CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e)"}]}]
[{"type": "p", "children": [{"text": ""}, {"url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0841&qid=1635159635856", "type": "a", "data": {"link": {"external": {"target": "_self", "external_link": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0841&qid=1635159635856"}}}, "children": [{"text": "Regulation (EU) 2018/841"}]}, {"text": " establishes Member States\u2019 contributions to meeting the GHG emission reduction target of the Union for the period 2021-2030 for the LULUCF sector. The goal for Europe to become climate neutral by 2050 is enshrined in "}, {"url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119", "type": "a", "data": {"link": {"external": {"target": "_self", "external_link": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119"}}}, "children": [{"text": "the European Climate Law"}]}, {"text": ""}, {"type": "zotero", "data": {"footnote": "<?xml version=\"1.0\"?>\n<div class=\"csl-bib-body\" style=\"line-height: 1.35; \">\n <div class=\"csl-entry\">EU, 2021, Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (&#x2018;European Climate Law&#x2019;), OJ L 243, 9.7.2021, p. 1-17.</div>\n</div>\n", "zoteroId": "SY8L98AA", "uid": "x0VGk", "footnoteTitle": "EU, Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (\u2018European Climate Law\u2019)"}, "children": [{"text": " "}]}, {"text": ", which includes the target of reducing net emissions of GHGs by at least 55% by 2030 compared with 1990 levels. This acknowledges the need to enhance Europe\u2019s carbon sink through a more ambitious LULUCF Regulation (Regulation (EU) 2018/841), for which the Commission made a proposal in July 2021."}]}]
1
[{"type": "p", "children": [{"text": "No uncertainties have been specified."}]}]
[{"type": "p", "children": [{"url": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/411", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/411", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "UNFCCC"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/690", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/690", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action"}]}]}]
Layout
{"586e7e1d-c9f4-410e-a8b4-79554fbc9030": {"ignoreSpaces": true, "@layout": "d060487d-88fc-4f7b-8ea4-003f14e0fb0c", "title": "Disaggregate level assessment", "maxChars": "1000", "required": true, "disableNewBlocks": false, "readOnly": false, "as": "section", "placeholder": "Disaggregate level assessment e.g. country, sectoral, regional level assessment", "disableInnerButtons": true, "readOnlySettings": true, "instructions": {"data": "<ol keys=\"9bbul,b1sa2,171og,1c1t5\" depth=\"0\"><li>Depending on the indicator context, this text can provide information at country level or, if this is not relevant, at some other level, e.g. sectoral, regional level.</li><li>This text interprets the data represented in the chart, rather than describing results, i.e. it provides explanations for some of the results.</li><li>The text related to progress at this level does not have to be comprehensive.</li><li>If there is no information that adds value to what is already visible there is no need to have any text.</li></ol>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}, "fixed": true, "data": {"blocks": {"d3d49723-14e5-4663-b346-37ee3572f28d": {"plaintext": "", "required": true, "value": [{"type": "p", "children": [{"text": ""}]}], "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "slate", "instructions": {"data": "<p><br/></p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}}, "aaac8fa9-fa04-4e27-b341-12a16c830e77": {"plaintext": "The Member States Sweden, Spain, Italy, Poland, Romania and France were responsible for the largest cumulative net removals from the LULUCF sector in the past 10 years, contributing to approximately 70% of the EU\u2019s LULUCF sink. Although these countries are expected to remain the main contributors, all, except France, project a reduction in removals in the coming decade. France, on the other hand, along with eight other countries \u2014 Slovenia, Finland, Portugal, Greece, Austria, Belgium, Cyprus, Luxembourg \u2014 project increasing cumulative removals in the next decade. Germany, Latvia and Czechia, however, project a reversal in the trend for net removals from the LULUCF sector, with the sector expected to shift from net removals to net emissions in these countries. The LULUCF sectors in Denmark, the Netherlands and Ireland were a net source of emissions in the past decade and are projected to remain so in the coming decade. ", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "The Member States Sweden, Spain, Italy, Poland, Romania and France were responsible for the largest cumulative net removals from the LULUCF sector in the past 10 years, contributing to approximately 70% of the EU\u2019s LULUCF sink. Although these countries are expected to remain the main contributors, all, except France, project a reduction in removals in the coming decade. France, on the other hand, along with eight other countries \u2014 Slovenia, Finland, Portugal, Greece, Austria, Belgium, Cyprus, Luxembourg \u2014 project increasing cumulative removals in the next decade. Germany, Latvia and Czechia, however, project a reversal in the trend for net removals from the LULUCF sector, with the sector expected to shift from net removals to net emissions in these countries. The LULUCF sectors in Denmark, the Netherlands and Ireland were a net source of emissions in the past decade and are projected to remain so in the coming decade."}, {"type": "b", "children": [{"text": ""}]}, {"text": ""}, {"type": "b", "children": [{"text": ""}]}, {"text": ""}]}]}, "02ba4a04-fcfe-4968-806f-1dac3119cfef": {"geolocation": [{"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2782113", "label": "Austria"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2802361", "label": "Belgium"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-732800", "label": "Bulgaria"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3202326", "label": "Croatia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "Pan-Europe"], "value": "geo-146669", "label": "Cyprus"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3077311", "label": "Czechia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2623032", "label": "Denmark"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-453733", "label": "Estonia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-660013", "label": "Finland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3017382", "label": "France"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2921044", "label": "Germany"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-390903", "label": "Greece"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-719819", "label": "Hungary"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2963597", "label": "Ireland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3175395", "label": "Italy"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-458258", "label": "Latvia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-597427", "label": "Lithuania"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2960313", "label": "Luxembourg"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2562770", "label": "Malta"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2750405", "label": "Netherlands"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-798544", "label": "Poland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2264397", "label": "Portugal"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-798549", "label": "Romania"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3057568", "label": "Slovakia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3190538", "label": "Slovenia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2510769", "label": "Spain"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2661886", "label": "Sweden"}], "figureUrl": "/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1", "title": "Comparison of cumulative historical and projected land use, land use change and forestry emissions and removals by Member State ", "url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/embed-chart.svg?chart=chart_1", "svgs": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/embed-chart.svg?chart=chart_1", "title": "Chart"}, {"url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/googlechart.table.preview.png", "title": "Table"}], "temporal": [{"value": "2016", "label": "2016"}, {"value": "2017", "label": "2017"}, {"value": "2018", "label": "2018"}, {"value": "2019", "label": "2019"}, {"value": "2020", "label": "2020"}, {"value": "2021", "label": "2021"}, {"value": "2022", "label": "2022"}, {"value": "2023", "label": "2023"}, {"value": "2024", "label": "2024"}, {"value": "2025", "label": "2025"}, {"value": "2026", "label": "2026"}, {"value": "2027", "label": "2027"}, {"value": "2028", "label": "2028"}, {"value": "2029", "label": "2029"}, {"value": "2030", "label": "2030"}, {"value": "2011", "label": "2011"}, {"value": "2012", "label": "2012"}, {"value": "2013", "label": "2013"}, {"value": "2014", "label": "2014"}, {"value": "2015", "label": "2015"}], "required": true, "disableNewBlocks": true, "metadata": {"geoCoverage": ["Austria", "Belgium", "Bulgaria", "Croatia", "Cyprus", "Czechia", "Denmark", "Estonia", "Finland", "France", "Germany", "Greece", "Hungary", "Ireland", "Italy", "Latvia", "Lithuania", "Luxembourg", "Malta", "Netherlands", "Poland", "Portugal", "Romania", "Slovakia", "Slovenia", "Spain", "Sweden"], "institutionalMandate": {"rods": [{"source_title": "UNFCCC", "name": "102", "title": "Greenhouse gas inventories (UNFCCC)", "source_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/411", "link": "https://rod.eionet.europa.eu/obligations/102", "source_name": "411"}, {"source_title": "Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action", "name": "802", "title": "Approximated greenhouse gas inventories - GovReg", "source_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/690", "link": "https://rod.eionet.europa.eu/obligations/802", "source_name": "690"}, {"source_title": "Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action", "name": "797", "title": "National projections of anthropogenic greenhouse gas emissions - GovRe ...", "source_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/690", "link": "https://rod.eionet.europa.eu/obligations/797", "source_name": "690"}], "value": [{"type": "p", "children": [{"url": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/411", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/411", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "UNFCCC"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/690", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/690", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action"}]}]}]}, "downloadData": {"exhibit": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/download.exhibit", "xml": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/download.xml", "json": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/download.json", "html": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/download.table", "xmlSchema": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/download.schema.xml", "tsv": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/download.tsv", "csv": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/download.csv"}, "dataSources": {"provenances": [{"owner": "http://www.eea.europa.eu", "link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-18", "title": "National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism"}, {"owner": "http://www.eea.europa.eu", "link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions-5", "title": "Approximated estimates for greenhouse gas emissions"}, {"owner": "http://www.eea.europa.eu", "link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/greenhouse-gas-emission-projections-for-9", "title": "Member States' greenhouse gas (GHG) emission projections"}], "value": [{"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-18", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-18", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions-5", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions-5", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Approximated estimates for greenhouse gas emissions"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/greenhouse-gas-emission-projections-for-9", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/greenhouse-gas-emission-projections-for-9", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Member States' greenhouse gas (GHG) emission projections"}]}]}]}}, "openLinkInNewTab": true, "label": "explore Comparison of cumulative historical and projected land use, land use change and forestry emissions and removals by Member State ", "figureType": "DavizVisualization", "href": "/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1", "table": null, "tabledata": {"items": [{"country": "Ireland", "projected_emissions_removals_2021_2030": 96.9, "past_emissions_removals_2011_2020": 69.5, "label": 1}, {"country": "Netherlands", "projected_emissions_removals_2021_2030": 39.9, "past_emissions_removals_2011_2020": 42.5, "label": 2}, {"country": "Denmark", "projected_emissions_removals_2021_2030": 38.9, "past_emissions_removals_2011_2020": 20.6, "label": 3}, {"country": "Malta", "projected_emissions_removals_2021_2030": 0, "past_emissions_removals_2011_2020": 0, "label": 4}, {"country": "Cyprus", "projected_emissions_removals_2021_2030": -4.1, "past_emissions_removals_2011_2020": -3.1, "label": 5}, {"country": "Luxembourg", "projected_emissions_removals_2021_2030": -4.4, "past_emissions_removals_2011_2020": -3.3, "label": 6}, {"country": "Belgium", "projected_emissions_removals_2021_2030": -12.8, "past_emissions_removals_2011_2020": -6, "label": 7}, {"country": "Latvia", "projected_emissions_removals_2021_2030": 25.2, "past_emissions_removals_2011_2020": -13.8, "label": 8}, {"country": "Estonia", "projected_emissions_removals_2021_2030": -8.4, "past_emissions_removals_2011_2020": -18.2, "label": 9}, {"country": "Czechia", "projected_emissions_removals_2021_2030": 23.7, "past_emissions_removals_2011_2020": -22.6, "label": 10}, {"country": "Slovenia", "projected_emissions_removals_2021_2030": -49.3, "past_emissions_removals_2011_2020": -24.8, "label": 11}, {"country": "Austria", "projected_emissions_removals_2021_2030": -36.6, "past_emissions_removals_2011_2020": -26.6, "label": 12}, {"country": "Greece", "projected_emissions_removals_2021_2030": -39.6, "past_emissions_removals_2011_2020": -29.4, "label": 13}, {"country": "Hungary", "projected_emissions_removals_2021_2030": -23.6, "past_emissions_removals_2011_2020": -48.8, "label": 14}, {"country": "Croatia", "projected_emissions_removals_2021_2030": -27.1, "past_emissions_removals_2011_2020": -54, "label": 15}, {"country": "Portugal", "projected_emissions_removals_2021_2030": -77.5, "past_emissions_removals_2011_2020": -60.2, "label": 16}, {"country": "Slovakia", "projected_emissions_removals_2021_2030": -44.4, "past_emissions_removals_2011_2020": -73.5, "label": 17}, {"country": "Lithuania", "projected_emissions_removals_2021_2030": -50.2, "past_emissions_removals_2011_2020": -77, "label": 18}, {"country": "Bulgaria", "projected_emissions_removals_2021_2030": -79.9, "past_emissions_removals_2011_2020": -90.6, "label": 19}, {"country": "Finland", "projected_emissions_removals_2021_2030": -196.4, "past_emissions_removals_2011_2020": -176.7, "label": 20}, {"country": "Germany", "projected_emissions_removals_2021_2030": 235.6, "past_emissions_removals_2011_2020": -199.2, "label": 21}, {"country": "France", "projected_emissions_removals_2021_2030": -288.7, "past_emissions_removals_2011_2020": -279.7, "label": 22}, {"country": "Romania", "projected_emissions_removals_2021_2030": -231, "past_emissions_removals_2011_2020": -316, "label": 23}, {"country": "Poland", "projected_emissions_removals_2021_2030": -265.3, "past_emissions_removals_2011_2020": -348.9, "label": 24}, {"country": "Italy", "projected_emissions_removals_2021_2030": -344.2, "past_emissions_removals_2011_2020": -350, "label": 25}, {"country": "Spain", "projected_emissions_removals_2021_2030": -318.2, "past_emissions_removals_2011_2020": -365.2, "label": 26}, {"country": "Sweden", "projected_emissions_removals_2021_2030": -380.4, "past_emissions_removals_2011_2020": -392.1, "label": 27}], "@id": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/comparison-of-cumulative-historical-and-1/@table", "properties": {"country": {"valueType": "text", "columnType": "text", "order": 0, "label": "Country"}, "past_emissions_removals_2011_2020": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 1, "label": "Past emissions/removals 2011-2020"}, "projected_emissions_removals_2021_2030": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 2, "label": "Projected emissions/removals 2021-2030"}}}, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "dataFigure", "instructions": {"data": "<p><br/></p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}}}, "blocks_layout": {"items": ["02ba4a04-fcfe-4968-806f-1dac3119cfef", "aaac8fa9-fa04-4e27-b341-12a16c830e77"]}}, "@type": "group", "block": "586e7e1d-c9f4-410e-a8b4-79554fbc9030", "allowedBlocks": ["slate"]}, "845e8dab-ebf7-4442-a0bb-1e0cc7760469": {"styles": {"style_name": "environment-theme-bg"}, "@layout": "794c9b24-5cd4-4b9f-a0cd-b796aadc86e8", "title": "Content header", "required": true, "disableNewBlocks": true, "as": "section", "fixedLayout": true, "disableInnerButtons": true, "readOnlySettings": true, "instructions": {"data": "<p><br/></p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}, "fixed": true, "data": {"blocks": {"ddde07aa-4e48-4475-94bd-e1a517d26eab": {"required": true, "disableNewBlocks": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "placeholder": "Indicator title", "@type": "title"}, "9f452ca7-172a-42e0-a699-8df0714c89f8": {"styles": {"align": "full"}, "readOnlySettings": true, "align": "full", "@type": "splitter"}, "12d8c532-f7ad-43fe-ada7-330b2d7a7a39": {"plaintext": "Published: date \u2012 25min read", "required": true, "disableNewBlocks": true, "value": [{"type": "p", "children": [{"text": ""}, {"type": "sup", "children": [{"text": "Published: "}, {"type": "mention", "data": {"widget": "datetime", "id": "effective"}, "children": [{"text": "date"}]}, {"text": " \u2012 25min read"}]}, {"text": ""}]}], "readOnly": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "slate", "instructions": {"data": "<p><br/></p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}}, "ca212ba0-859e-4e67-b610-debe0d498b74": {"ignoreSpaces": true, "fixedLayout": false, "maxChars": "500", "required": true, "disableNewBlocks": true, "as": "div", "placeholder": "Summary", "title": "Summary", "disableInnerButtons": true, "readOnlySettings": true, "instructions": {"data": "<p>The summary tells the reader about the indicator trend over the examined period and whether or not it helps to achieve the associated policy objective, which can be either quantitative or directional.</p><p>In the absence of a policy objective, it explains whether the trend is in the right or wrong direction in relation to the issue examined.</p><p>If there has been an important change over the most recent period of the time series, e.g. over the last year, this is indicated too.</p><p>Furthermore, if there is a quantitative target, it also indicates whether we are on track to meet it and if not what are the reasons preventing that, e.g. socio-economic drivers, implementation gap etc.</p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}, "fixed": true, "data": {"blocks": {"2679fdcc-60be-47ea-90b6-435837793600": {"plaintext": "", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": ""}]}], "readOnlySettings": true, "placeholder": "Summary", "@type": "slate", "instructions": {"data": "<p><br/></p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}}, "8b18bf2e-689a-4e5c-995d-6975cbea0367": {"plaintext": "The land use, land use change and forestry (LULUCF) sector could play a key role in achieving the EU\u2019s goal of zero net emissions by 2050. LULUCF activities currently remove 230 Mt of CO 2 equivalent (CO 2 e) from the atmosphere, equal to 7% of the EU\u2019s annual greenhouse gas emissions. However, the EU\u2019s carbon sink is currently decreasing, and is estimated to remove 212 Mt of CO 2 e in 2021. Based on Member State projections, measures currently in place will not be sufficient to reverse this trend. By implementing the additional measures planned, the EU\u2019s carbon sink would increase between 2021 and 2040, but by only by 3%.", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "The land use, land use change and forestry (LULUCF) sector could play a key role in achieving the EU\u2019s goal of zero net emissions by 2050. LULUCF activities currently remove 230 Mt of CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": " equivalent (CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e) from the atmosphere, equal to 7% of the EU\u2019s annual greenhouse gas emissions. However, the EU\u2019s carbon sink is currently decreasing, and is estimated to remove 212 Mt of CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e in 2021. Based on Member State projections, measures currently in place will not be sufficient to reverse this trend. By implementing the additional measures planned, the EU\u2019s carbon sink would increase between 2021 and 2040, but by only by 3%."}]}]}}, "blocks_layout": {"items": ["8b18bf2e-689a-4e5c-995d-6975cbea0367"]}}, "@type": "group", "allowedBlocks": ["slate"]}}, "blocks_layout": {"items": ["ddde07aa-4e48-4475-94bd-e1a517d26eab", "ca212ba0-859e-4e67-b610-debe0d498b74", "9f452ca7-172a-42e0-a699-8df0714c89f8", "12d8c532-f7ad-43fe-ada7-330b2d7a7a39"]}}, "@type": "group", "block": "845e8dab-ebf7-4442-a0bb-1e0cc7760469", "allowedBlocks": []}, "9086e582-2245-4db3-9daf-ed3e42713904": {"ignoreSpaces": true, "@layout": "1bc4379d-cddb-4120-84ad-5ab025533b12", "title": "Aggregate level assessment", "maxChars": "2000", "required": true, "disableNewBlocks": false, "as": "section", "placeholder": "Aggregate level assessment e.g. progress at global, EU level..", "disableInnerButtons": true, "readOnlySettings": true, "instructions": {"data": "<p><strong>Assessment text remains at</strong> <strong>the relevant</strong> <strong>aggregate level</strong> <strong>(i.e.</strong> <strong>global, EU, sectoral)</strong> <strong>and addresses the following: </strong></p><ol keys=\"dkvn8,e367c,f4lpb,9j981,7ai6k,3g3pd\" depth=\"0\"><li>Explains in one or two sentences on the environmental rationale of the indicator, i.e. why it matters to the environment that we see an increase/decrease in the value measured.</li><li>Explains in one or two sentences the associated policy objective, which can be either quantitative or directional. More information on the policy objective and related references will be included in the supporting information section. Where there is no policy objective associated with the indicator, i.e. where the indicator addresses an issue that is important for future policy formulation, this text should explain instead why this issue is important.</li><li>IF NECESSARY \u2014 Explains any mismatch between what the indicator tracks and what the policy objective/issue is.</li><li>Qualifies the historical trend (e.g. steady increase) and explains the key reasons (e.g. policies) behind it. If there is a quantitative target it explains if we are on track to meet it.</li><li>IF NECESSARY \u2014 Explains any recent changes to the trend and why.</li><li>IF NECESSARY \u2014 Describes what needs to happen to see adequate progress in future, for instance in order to remain on track to meet targets.</li></ol><p><strong>Please cite your work if</strong> <strong>necessary</strong> <strong>using the EEA citation style (i.e.</strong> <strong>EEA, 2020). A full reference list appears in the supporting information section.</strong></p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}, "fixed": true, "data": {"blocks": {"b0279dde-1ceb-4137-a7f1-5ab7b46a782c": {"geolocation": [{"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2782113", "label": "Austria"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2802361", "label": "Belgium"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-732800", "label": "Bulgaria"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3202326", "label": "Croatia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "Pan-Europe"], "value": "geo-146669", "label": "Cyprus"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3077311", "label": "Czechia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2623032", "label": "Denmark"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-453733", "label": "Estonia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-660013", "label": "Finland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3017382", "label": "France"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2921044", "label": "Germany"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-390903", "label": "Greece"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-719819", "label": "Hungary"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2963597", "label": "Ireland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3175395", "label": "Italy"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-458258", "label": "Latvia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-597427", "label": "Lithuania"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2960313", "label": "Luxembourg"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2562770", "label": "Malta"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2750405", "label": "Netherlands"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-798544", "label": "Poland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2264397", "label": "Portugal"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-798549", "label": "Romania"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3057568", "label": "Slovakia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3190538", "label": "Slovenia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2510769", "label": "Spain"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2661886", "label": "Sweden"}], "figureUrl": "/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1", "title": "LULUCF sector emissions and removals in the EU, by main land use category ", "url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/embed-chart.svg?chart=chart_2", "svgs": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/embed-chart.svg?chart=chart_2", "title": "Chart"}, {"url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/googlechart.table.preview.png", "title": "Table"}], "temporal": [{"value": "1990", "label": "1990"}, {"value": "1991", "label": "1991"}, {"value": "1992", "label": "1992"}, {"value": "1993", "label": "1993"}, {"value": "1994", "label": "1994"}, {"value": "1995", "label": "1995"}, {"value": "1996", "label": "1996"}, {"value": "1997", "label": "1997"}, {"value": "1998", "label": "1998"}, {"value": "1999", "label": "1999"}, {"value": "2000", "label": "2000"}, {"value": "2001", "label": "2001"}, {"value": "2002", "label": "2002"}, {"value": "2003", "label": "2003"}, {"value": "2004", "label": "2004"}, {"value": "2005", "label": "2005"}, {"value": "2006", "label": "2006"}, {"value": "2007", "label": "2007"}, {"value": "2008", "label": "2008"}, {"value": "2009", "label": "2009"}, {"value": "2010", "label": "2010"}, {"value": "2011", "label": "2011"}, {"value": "2012", "label": "2012"}, {"value": "2013", "label": "2013"}, {"value": "2014", "label": "2014"}, {"value": "2015", "label": "2015"}, {"value": "2016", "label": "2016"}, {"value": "2017", "label": "2017"}, {"value": "2018", "label": "2018"}, {"value": "2019", "label": "2019"}, {"value": "2020", "label": "2020"}, {"value": "2021", "label": "2021"}, {"value": "2022", "label": "2022"}, {"value": "2023", "label": "2023"}, {"value": "2024", "label": "2024"}, {"value": "2025", "label": "2025"}, {"value": "2026", "label": "2026"}, {"value": "2027", "label": "2027"}, {"value": "2028", "label": "2028"}, {"value": "2029", "label": "2029"}, {"value": "2030", "label": "2030"}, {"value": "2031", "label": "2031"}, {"value": "2032", "label": "2032"}, {"value": "2033", "label": "2033"}, {"value": "2034", "label": "2034"}, {"value": "2035", "label": "2035"}, {"value": "2036", "label": "2036"}, {"value": "2037", "label": "2037"}, {"value": "2038", "label": "2038"}, {"value": "2039", "label": "2039"}, {"value": "2040", "label": "2040"}], "required": true, "disableNewBlocks": true, "metadata": {"geoCoverage": ["Austria", "Belgium", "Bulgaria", "Croatia", "Cyprus", "Czechia", "Denmark", "Estonia", "Finland", "France", "Germany", "Greece", "Hungary", "Ireland", "Italy", "Latvia", "Lithuania", "Luxembourg", "Malta", "Netherlands", "Poland", "Portugal", "Romania", "Slovakia", "Slovenia", "Spain", "Sweden"], "institutionalMandate": {"rods": [{"source_title": "Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action", "name": "797", "title": "National projections of anthropogenic greenhouse gas emissions - GovRe ...", "source_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/690", "link": "https://rod.eionet.europa.eu/obligations/797", "source_name": "690"}, {"source_title": "Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action", "name": "802", "title": "Approximated greenhouse gas inventories - GovReg", "source_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/690", "link": "https://rod.eionet.europa.eu/obligations/802", "source_name": "690"}, {"source_title": "UNFCCC", "name": "102", "title": "Greenhouse gas inventories (UNFCCC)", "source_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/411", "link": "https://rod.eionet.europa.eu/obligations/102", "source_name": "411"}], "value": [{"type": "p", "children": [{"url": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/690", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/690", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/411", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://rod.eionet.europa.eu/instruments/411", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "UNFCCC"}]}]}]}, "downloadData": {"exhibit": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/download.exhibit", "xml": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/download.xml", "json": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/download.json", "html": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/download.table", "xmlSchema": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/download.schema.xml", "tsv": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/download.tsv", "csv": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/download.csv"}, "dataSources": {"provenances": [{"owner": "http://www.eea.europa.eu", "link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-18", "title": "National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism"}, {"owner": "http://www.eea.europa.eu", "link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions-5", "title": "Approximated estimates for greenhouse gas emissions"}, {"owner": "http://www.eea.europa.eu", "link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/greenhouse-gas-emission-projections-for-9", "title": "Member States' greenhouse gas (GHG) emission projections"}], "value": [{"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-18", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-18", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions-5", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions-5", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Approximated estimates for greenhouse gas emissions"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/greenhouse-gas-emission-projections-for-9", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/greenhouse-gas-emission-projections-for-9", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Member States' greenhouse gas (GHG) emission projections"}]}]}]}}, "openLinkInNewTab": true, "label": "explore LULUCF sector emissions and removals in the EU, by main land use category ", "figureType": "DavizVisualization", "href": "/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1", "table": null, "tabledata": {"items": [{"wetlands": 11, "settlements": 32.6, "cropland": 62.6, "label": 1, "forest_land": -326.5, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -213.1, "other_land": 2.7, "year": 1990, "grassland": 31.6, "harvested_wood_products_hwp": -28, "other": 0.1}, {"wetlands": 11, "settlements": 34.5, "cropland": 59.2, "label": 2, "forest_land": -419.5, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -300.6, "other_land": 2.1, "year": 1991, "grassland": 27.6, "harvested_wood_products_hwp": -16.4, "other": 0.1}, {"wetlands": 11.1, "settlements": 33.6, "cropland": 60.4, "label": 3, "forest_land": -397.6, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -274.5, "other_land": 1.8, "year": 1992, "grassland": 26.3, "harvested_wood_products_hwp": -11, "other": 0.1}, {"wetlands": 10.3, "settlements": 35.8, "cropland": 58, "label": 4, "forest_land": -397.9, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -278.3, "other_land": 1.4, "year": 1993, "grassland": 29.1, "harvested_wood_products_hwp": -15.9, "other": 0.1}, {"wetlands": 11.7, "settlements": 34.5, "cropland": 57.4, "label": 5, "forest_land": -389.4, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -277.4, "other_land": 1.3, "year": 1994, "grassland": 26.2, "harvested_wood_products_hwp": -23.3, "other": 3.6}, {"wetlands": 11.5, "settlements": 35.4, "cropland": 57.6, "label": 6, "forest_land": -396.1, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -292.2, "other_land": 0, "year": 1995, "grassland": 20.9, "harvested_wood_products_hwp": -26.3, "other": 4.1}, {"wetlands": 11.4, "settlements": 33, "cropland": 58.8, "label": 7, "forest_land": -423, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -321.8, "other_land": -0.1, "year": 1996, "grassland": 20.1, "harvested_wood_products_hwp": -26, "other": 3.2}, {"wetlands": 11.5, "settlements": 34.2, "cropland": 57.9, "label": 8, "forest_land": -414.6, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -317.3, "other_land": -0.2, "year": 1997, "grassland": 22.4, "harvested_wood_products_hwp": -31.8, "other": 2.6}, {"wetlands": 10.4, "settlements": 34.1, "cropland": 57.5, "label": 9, "forest_land": -424.4, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -329.9, "other_land": 0, "year": 1998, "grassland": 23.3, "harvested_wood_products_hwp": -33.6, "other": 2.1}, {"wetlands": 12.7, "settlements": 34.9, "cropland": 57.3, "label": 10, "forest_land": -432.9, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -343.1, "other_land": -0.2, "year": 1999, "grassland": 20.5, "harvested_wood_products_hwp": -37.8, "other": 1.7}, {"wetlands": 11.5, "settlements": 34.2, "cropland": 55.6, "label": 11, "forest_land": -378.2, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -299.3, "other_land": -0.2, "year": 2000, "grassland": 20.7, "harvested_wood_products_hwp": -45.1, "other": 1.4}, {"wetlands": 14.2, "settlements": 38.8, "cropland": 52.9, "label": 12, "forest_land": -422.1, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -330.1, "other_land": -0.3, "year": 2001, "grassland": 22.7, "harvested_wood_products_hwp": -38.4, "other": 1.2}, {"wetlands": 14.3, "settlements": 39, "cropland": 53.2, "label": 13, "forest_land": -394.1, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -308.5, "other_land": -0.5, "year": 2002, "grassland": 21.1, "harvested_wood_products_hwp": -43.3, "other": 1.1}, {"wetlands": 15.3, "settlements": 39.7, "cropland": 52.8, "label": 14, "forest_land": -368.2, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -285.8, "other_land": -0.4, "year": 2003, "grassland": 21.9, "harvested_wood_products_hwp": -48.6, "other": 0.9}, {"wetlands": 14.7, "settlements": 40.8, "cropland": 51.2, "label": 15, "forest_land": -389, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -314.9, "other_land": -0.6, "year": 2004, "grassland": 20.5, "harvested_wood_products_hwp": -54.1, "other": 0.8}, {"wetlands": 15.8, "settlements": 40.8, "cropland": 49.8, "label": 16, "forest_land": -380.6, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -309.8, "other_land": -0.5, "year": 2005, "grassland": 18.3, "harvested_wood_products_hwp": -55, "other": 0.8}, {"wetlands": 15.6, "settlements": 40.2, "cropland": 47.9, "label": 17, "forest_land": -392.6, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -332.9, "other_land": 0.9, "year": 2006, "grassland": 15.8, "harvested_wood_products_hwp": -62.1, "other": 0.7}, {"wetlands": 14.4, "settlements": 40.6, "cropland": 50.7, "label": 18, "forest_land": -349.9, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -286.3, "other_land": -1.1, "year": 2007, "grassland": 22.7, "harvested_wood_products_hwp": -65.2, "other": 0.6}, {"wetlands": 14.3, "settlements": 41.7, "cropland": 51.7, "label": 19, "forest_land": -409.3, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -330, "other_land": -1.1, "year": 2008, "grassland": 14.7, "harvested_wood_products_hwp": -43.3, "other": 0.6}, {"wetlands": 14.2, "settlements": 41.5, "cropland": 50.2, "label": 20, "forest_land": -429.3, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -336, "other_land": -0.7, "year": 2009, "grassland": 14.4, "harvested_wood_products_hwp": -27.7, "other": 0.6}, {"wetlands": 15.7, "settlements": 38.3, "cropland": 49.7, "label": 21, "forest_land": -401.3, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -322.3, "other_land": -0.5, "year": 2010, "grassland": 11.3, "harvested_wood_products_hwp": -37, "other": 0.5}, {"wetlands": 15.4, "settlements": 36, "cropland": 50, "label": 22, "forest_land": -397.3, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -320.7, "other_land": -0.5, "year": 2011, "grassland": 10.9, "harvested_wood_products_hwp": -36.5, "other": 0.5}, {"wetlands": 14.2, "settlements": 35.6, "cropland": 50.5, "label": 23, "forest_land": -409.4, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -327.5, "other_land": -0.3, "year": 2012, "grassland": 13.1, "harvested_wood_products_hwp": -32.5, "other": 0.5}, {"wetlands": 16.6, "settlements": 35.2, "cropland": 52.1, "label": 24, "forest_land": -417.1, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -327.8, "other_land": -0.1, "year": 2013, "grassland": 13.5, "harvested_wood_products_hwp": -29.4, "other": 0.5}, {"wetlands": 15.7, "settlements": 37.5, "cropland": 49.3, "label": 25, "forest_land": -393.2, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -310.1, "other_land": 0.3, "year": 2014, "grassland": 13, "harvested_wood_products_hwp": -33.9, "other": 0.5}, {"wetlands": 17.7, "settlements": 38.7, "cropland": 43.7, "label": 26, "forest_land": -381.1, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -302.7, "other_land": 0.3, "year": 2015, "grassland": 11.3, "harvested_wood_products_hwp": -34.6, "other": 0.5}, {"wetlands": 15.5, "settlements": 42.3, "cropland": 40.9, "label": 27, "forest_land": -373.3, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -296.9, "other_land": 0.4, "year": 2016, "grassland": 12.4, "harvested_wood_products_hwp": -36.3, "other": 0.4}, {"wetlands": 17.1, "settlements": 38.3, "cropland": 41.4, "label": 28, "forest_land": -320.3, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -244, "other_land": 0.5, "year": 2017, "grassland": 16.7, "harvested_wood_products_hwp": -39.1, "other": 0.4}, {"wetlands": 16.8, "settlements": 39.2, "cropland": 43, "label": 29, "forest_land": -320, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -250.7, "other_land": 0.1, "year": 2018, "grassland": 11.8, "harvested_wood_products_hwp": -42.7, "other": 0.4}, {"wetlands": 16.2, "settlements": 38.2, "cropland": 42.3, "label": 30, "forest_land": -310.3, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -237.2, "other_land": 0.3, "year": 2019, "grassland": 14.6, "harvested_wood_products_hwp": -39.7, "other": 0.4}, {"wetlands": 16.9, "settlements": 37.7, "cropland": 39.2, "label": 31, "forest_land": -300.7, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": -229.5, "other_land": 0, "year": 2020, "grassland": 12.4, "harvested_wood_products_hwp": -36.3, "other": 0.4}, {"projections_with_additional_measures_wam": -204.3, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2021, "cropland": 0, "label": 32, "forest_land": 0, "other": 0, "approximated_emissions_for_lulucf": -211.8, "projections_with_existing_measures_wem": -201.8, "grassland": 0, "other_land": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -204.6, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2022, "cropland": 0, "label": 33, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -201, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -199.2, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2023, "cropland": 0, "label": 34, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -192.5, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -221, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2024, "cropland": 0, "label": 35, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -209.7, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -222.5, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2025, "cropland": 0, "label": 36, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -210.3, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -221, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2026, "cropland": 0, "label": 37, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -209.4, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -220, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2027, "cropland": 0, "label": 38, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -207.5, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -219.5, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2028, "cropland": 0, "label": 39, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -205.5, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -208.5, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2029, "cropland": 0, "label": 40, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -193.9, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -208.8, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2030, "cropland": 0, "label": 41, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -190.3, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -206.1, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2031, "cropland": 0, "label": 42, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -186.8, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -205.9, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2032, "cropland": 0, "label": 43, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -185.1, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -206, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2033, "cropland": 0, "label": 44, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -182.3, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -202.1, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2034, "cropland": 0, "label": 45, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -178.6, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -201.3, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2035, "cropland": 0, "label": 46, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -177.1, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -202.3, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2036, "cropland": 0, "label": 47, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -177.5, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -203.5, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2037, "cropland": 0, "label": 48, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -177.9, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -205.6, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2038, "cropland": 0, "label": 49, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -178.4, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -208.1, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2039, "cropland": 0, "label": 50, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -179.3, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"projections_with_additional_measures_wam": -209.6, "wetlands": 0, "settlements": 0, "year": 2040, "cropland": 0, "label": 51, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "projections_with_existing_measures_wem": -181.3, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"wetlands": 0, "settlements": 0, "cropland": 0, "label": 52, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "year": 2041, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"wetlands": 0, "settlements": 0, "cropland": 0, "label": 53, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "year": 2042, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"wetlands": 0, "settlements": 0, "cropland": 0, "label": 54, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "year": 2043, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"wetlands": 0, "settlements": 0, "cropland": 0, "label": 55, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "year": 2044, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"wetlands": 0, "settlements": 0, "cropland": 0, "label": 56, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "year": 2045, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"wetlands": 0, "settlements": 0, "cropland": 0, "label": 57, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "year": 2046, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"wetlands": 0, "settlements": 0, "cropland": 0, "label": 58, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "year": 2047, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"wetlands": 0, "settlements": 0, "cropland": 0, "label": 59, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "year": 2048, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"wetlands": 0, "settlements": 0, "cropland": 0, "label": 60, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "year": 2049, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}, {"wetlands": 0, "settlements": 0, "cropland": 0, "label": 61, "forest_land": 0, "other": 0, "other_land": 0, "year": 2050, "grassland": 0, "harvested_wood_products_hwp": 0}], "@id": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/eu-emissions-and-removals-of-1/@table", "properties": {"wetlands": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 9, "label": "Wetlands"}, "settlements": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 8, "label": "Settlements"}, "year": {"valueType": "number", "columnType": "year", "order": 0, "label": "Year"}, "cropland": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 1, "label": "Cropland"}, "projections_with_additional_measures_wam": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 11, "label": "Projections with additional measures (WAM)"}, "forest_land": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 2, "label": "Forest land"}, "land_use_land_use_change_and_forestry_lulucf": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 5, "label": "Land use, land use change and forestry (LULUCF)"}, "approximated_emissions_for_lulucf": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 12, "label": "Approximated emissions for LULUCF"}, "projections_with_existing_measures_wem": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 10, "label": "Projections with existing measures (WEM)"}, "grassland": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 3, "label": "Grassland"}, "other_land": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 7, "label": "Other land"}, "harvested_wood_products_hwp": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 4, "label": "Harvested wood products (HWP)"}, "other": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 6, "label": "Other"}}}, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "dataFigure", "instructions": {"data": "<p>figure instructions goes here</p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}}, "af01c6eb-1fbf-4eb2-a65b-c14350f25ad5": {"plaintext": "\u00b7 a pathway for achieving a climate-neutral land sector by 2035, combining emissions from agriculture with net removals from LULUCF.", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "\u00b7 a pathway for achieving a climate-neutral land sector by 2035, combining emissions from agriculture with net removals from LULUCF."}]}]}, "5edf6b69-64f4-4139-9ea4-dd298cd972a1": {"plaintext": "Before 2020, no specific targets for LULUCF had been set. Regulation (EU) 2018/841 introduced national commitments for 2021-2030, stipulating that EU Member States must balance GHG accounted emissions from this sector with at least an equivalent accounted removal of CO 2 (\u2018no-debit\u2019 rule). This regulation is now being revised to include more ambitious targets:", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "Before 2020, no specific targets for LULUCF had been set. "}, {"type": "zotero", "data": {"footnote": "<?xml version=\"1.0\"?>\n<div class=\"csl-bib-body\" style=\"line-height: 1.35; \">\n <div class=\"csl-entry\">EU, 2018, Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU, OJ L 156, 19.6.2018, p. 1-25.</div>\n</div>\n", "zoteroId": "W5J6DKSA", "uid": "80A4F", "footnoteTitle": "EU, Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU"}, "children": [{"text": "Regulation (EU) 2018/841"}]}, {"text": " introduced national commitments for 2021-2030, stipulating that EU Member States must balance GHG accounted emissions from this sector with at least an equivalent accounted removal of CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": " (\u2018no-debit\u2019 rule). This regulation is now being revised to include more ambitious targets: "}]}]}, "deb7e84d-d2c8-4491-90fa-3dc65fe02143": {"plaintext": "", "required": true, "value": [{"type": "p", "children": [{"text": ""}]}], "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "slate", "instructions": {"data": "<p><br/></p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}}, "2d02e244-5401-41d8-9bf8-27211505c392": {"plaintext": "\u00b7 an EU-level net removal target of 310\u00a0MtCO 2 e by 2030, with national LULUCF targets for each Member State", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "\u00b7 an EU-level net removal target of 310\u00a0MtCO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e by 2030, with national LULUCF targets for each Member State"}]}]}, "5453ee47-204f-4eed-a6b6-97180a5a73ed": {"plaintext": "However, Member State projections suggest that net removals will decrease at EU level, from an average of 298\u00a0MtCO 2 e per year in 1990-2020 to 191\u00a0MtCO 2 e in 2021-2040. Additional measures reported by Member States are expected to increase average net removals in 2021-2040 (9% compared to existing measures scenario). Given that removals of 190\u00a0MtCO 2 e are expected by 2030 with existing measures and 209\u00a0MtCO 2 e with planned additional measures, the EU is not on track to meet the proposed target of 310\u00a0MtCO 2 e. Therefore, more ambitious removal measures must be implemented by Member States, along with further reductions in emissions.", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "However, Member State projections suggest that net removals will decrease at EU level, from an average of 298\u00a0MtCO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e per year in 1990-2020 to 191\u00a0MtCO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e in 2021-2040. Additional measures reported by Member States are expected to increase average net removals in 2021-2040 (9% compared to existing measures scenario). Given that removals of 190\u00a0MtCO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e are expected by 2030 with existing measures and 209\u00a0MtCO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e with planned additional measures, the EU is not on track to meet the proposed target of 310\u00a0MtCO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e. Therefore, more ambitious removal measures must be implemented by Member States, along with further reductions in emissions."}]}]}, "14b4909a-aa3b-45ff-8972-823a252dc2b1": {"plaintext": "In 2020, the EU\u2019s LULUCF sector accounted for the net removal of 230 Mt CO 2 equivalent (MtCO 2 e), equal to 7% of the EU\u2019s total greenhouse gas emissions. However, CO 2 e removals have decreased in the past 10 years, mainly as a result of increased harvest rates. The lower sequestration of carbon by ageing forests in some Member States adds to this decline of net removals. Natural disturbances (e.g. wind throws, forest fires, droughts) cause inter-annual variations, and their increasing frequency has been affecting long-term trends. A decrease in the rate of net forest area gain has also contributed to the reduction in removals, but to a lesser extent. Cropland, grassland, wetlands and settlements are sources of LULUCF emissions at EU level, with managed organic soils accounting for a large proportion of these emissions.", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "In 2020, the EU\u2019s LULUCF sector accounted for the net removal of 230 Mt CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": " equivalent (MtCO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e), equal to 7% of the EU\u2019s total greenhouse gas emissions. However, CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e removals have decreased in the past 10 years, mainly as a result of increased harvest rates. The lower sequestration of carbon by ageing forests in some Member States adds to this decline of net removals. Natural disturbances (e.g. wind throws, forest fires, droughts) cause inter-annual variations, and their increasing frequency has been affecting long-term trends. A decrease in the rate of net forest area gain has also contributed to the reduction in removals, but to a lesser extent. Cropland, grassland, wetlands and settlements are sources of LULUCF emissions at EU level, with managed organic soils accounting for a large proportion of these emissions."}]}]}, "8fc0ef0e-3c7a-4941-a0e5-56be0898764e": {"plaintext": "The EU aims to be climate neutral by 2050, as set out in the European Green Deal . Achieving this depends on not only a reduction in emissions, but also an increase in CO 2 removals from the atmosphere. The land use, land use change and forestry (LULUCF) sector has the potential to play a key role in achieving net zero greenhouse gas (GHG) emissions.", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "The EU aims to be climate neutral by 2050, as set out in the "}, {"type": "zotero", "data": {"footnote": "<?xml version=\"1.0\"?>\n<div class=\"csl-bib-body\" style=\"line-height: 1.35; \">\n <div class=\"csl-entry\">EC, 2021, 'A European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent', <i>European Commission</i> (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en) accessed November 11, 2021.</div>\n</div>\n", "zoteroId": "SZNUYDDV", "uid": "1P9oa", "footnoteTitle": "EC, 2021, A European Green Deal: Striving to be th"}, "children": [{"text": "European Green Deal"}]}, {"text": ". Achieving this depends on not only a reduction in emissions, but also an increase in CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": " removals from the atmosphere. The land use, land use change and forestry (LULUCF) sector has the potential to play a key role in achieving net zero greenhouse gas (GHG) emissions."}]}]}}, "blocks_layout": {"items": ["b0279dde-1ceb-4137-a7f1-5ab7b46a782c", "8fc0ef0e-3c7a-4941-a0e5-56be0898764e", "14b4909a-aa3b-45ff-8972-823a252dc2b1", "5edf6b69-64f4-4139-9ea4-dd298cd972a1", "2d02e244-5401-41d8-9bf8-27211505c392", "af01c6eb-1fbf-4eb2-a65b-c14350f25ad5", "5453ee47-204f-4eed-a6b6-97180a5a73ed"]}}, "@type": "group", "block": "9086e582-2245-4db3-9daf-ed3e42713904", "allowedBlocks": ["slate"]}, "8a523142-4c52-4658-9d10-06c28a676708": {"title_size": "h3", "readOnlyTitles": true, "fixedLayout": true, "@layout": "8cb090c3-7071-40b8-9c7b-aca2ca3d0ad9", "non_exclusive": false, "collapsed": true, "required": true, "disableNewBlocks": true, "readOnly": false, "title": "Additional information", "disableInnerButtons": true, "readOnlySettings": true, "instructions": {"data": "<p><br/></p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}, "fixed": true, "data": {"blocks": {"ecdb3bcf-bbe9-4978-b5cf-0b136399d9f8": {"blocks": {"d9aa8ed3-1c8a-4134-a324-663489a04473": {"required": true, "global": true, "disableNewBlocks": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "placeholder": "References and footnotes will appear here", "@type": "slateFootnotes", "instructions": {"data": "<p><br/></p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}}}, "blocks_layout": {"items": ["d9aa8ed3-1c8a-4134-a324-663489a04473"]}, "title": "References and footnotes", "selected": "b142c252-337d-4f6e-8ed2-ff4c43601e2f", "readOnlySettings": true, "@type": "accordionPanel"}, "546a7c35-9188-4d23-94ee-005d97c26f2b": {"readOnlySettings": true, "blocks": {"b5381428-5cae-4199-9ca8-b2e5fa4677d9": {"fixedLayout": true, "fields": [{"field": {"widget": "slate", "id": "data_description", "title": "Definition"}, "showLabel": true, "@id": "62c471fc-128f-4eff-98f9-9e83d9643fc7"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "methodology", "title": "Methodology"}, "showLabel": true, "@id": "ee67688d-3170-447a-a235-87b4e4ff0928"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "policy_relevance", "title": "Policy/environmental relevance"}, "showLabel": true, "@id": "b8a8f01c-0669-48e3-955d-d5d62da1b555"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "accuracy_and_reliability", "title": "Accuracy and uncertainties"}, "showLabel": true, "@id": "d71a80d1-0e65-46d9-8bd4-45aca22bc5dc"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "data_provenance", "title": "Data sources and providers"}, "showLabel": true, "@id": "97ed11f5-4d31-4462-b3b0-2756a6880d31"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "institutional_mandate", "title": "Institutional mandate"}, "showLabel": true, "@id": "97ed11f5-4d31-4462-b3b0-2756a6880d32"}], "required": true, "disableNewBlocks": true, "variation": "default", "readOnly": false, "title": "Supporting information", "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "metadataSection"}}, "@type": "accordionPanel", "blocks_layout": {"items": ["b5381428-5cae-4199-9ca8-b2e5fa4677d9"]}, "title": "Supporting information"}, "309c5ef9-de09-4759-bc02-802370dfa366": {"readOnlySettings": true, "blocks": {"e047340c-c02e-4247-89ab-5fec73aeb5d3": {"gridSize": 12, "title": "Metadata", "required": true, "disableNewBlocks": true, "gridCols": ["halfWidth", "halfWidth"], "readOnly": false, "fixedLayout": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "data": {"blocks": {"a8a2323e-32af-426e-9ede-1f17affd664c": {"readOnlySettings": true, "blocks": {"fe145094-71e0-4b3d-82f3-e4d79ac13533": {"fixedLayout": true, "fields": [{"field": {"widget": "choices", "id": "taxonomy_typology", "title": "Typology"}, "showLabel": true, "@id": "94d638f1-89e1-4f97-aa59-b89b565f60fb"}, {"field": {"widget": "array", "id": "taxonomy_un_sdgs", "title": "UN SDGs"}, "showLabel": true, "@id": "ec261e45-f97d-465c-b5a3-0e4aa5187114"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "unit_of_measure", "title": "Unit of measure"}, "showLabel": true, "@id": "eaef9ff4-0f8d-4360-9d19-5c6a2fd2dd00"}, {"field": {"widget": "integer", "id": "frequency_of_dissemination", "title": "Frequency of dissemination"}, "showLabel": true, "@id": "089cd1a1-92d4-47e2-8f6e-4bdb358600fe"}, {"field": {"widget": "email", "id": "contact", "title": "Contact"}, "showLabel": true, "@id": "fb4eb0a4-75d8-4d56-b457-45b40b314a84"}], "required": true, "disableNewBlocks": true, "variation": "default", "readOnly": false, "title": "Right column", "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "metadataSection"}}, "blocks_layout": {"items": ["fe145094-71e0-4b3d-82f3-e4d79ac13533"]}}, "d9b41958-c17c-45f8-bae1-4140b537a033": {"readOnlySettings": true, "blocks": {"2a56568a-10af-4a5b-8c73-22aa8cb734fe": {"fixedLayout": true, "fields": [{"field": {"widget": "choices", "id": "taxonomy_dpsir", "title": "DPSIR"}, "showLabel": true, "@id": "48a20e0b-d3bd-41ac-aa06-e97c61071bd2"}, {"field": {"widget": "array", "id": "taxonomy_themes", "title": "Topics"}, "showLabel": true, "@id": "34ceb93f-b405-4afd-aeae-a05abd44d355"}, {"field": {"widget": "tags", "id": "subjects", "title": "Tags"}, "showLabel": true, "@id": "fd2cdb9e-5ddd-4b46-8382-0d687ce2883e"}, {"field": {"widget": "temporal", "id": "temporal_coverage", "title": "Temporal coverage"}, "showLabel": true, "@id": "0e842d87-c9f4-438e-b234-f83141d25ff3"}, {"field": {"widget": "geolocation", "id": "geo_coverage", "title": "Geographic coverage"}, "showLabel": true, "@id": "0b8ee8c2-046b-4243-9f11-116df6e0a524"}], "required": true, "disableNewBlocks": true, "variation": "default", "readOnly": false, "title": "Left column", "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "metadataSection"}}, "blocks_layout": {"items": ["2a56568a-10af-4a5b-8c73-22aa8cb734fe"]}}}, "blocks_layout": {"items": ["d9b41958-c17c-45f8-bae1-4140b537a033", "a8a2323e-32af-426e-9ede-1f17affd664c"]}}, "@type": "columnsBlock", "instructions": {"data": "<p><br/></p>", "content-type": "text/html", "encoding": "utf8"}}}, "@type": "accordionPanel", "blocks_layout": {"items": ["e047340c-c02e-4247-89ab-5fec73aeb5d3"]}, "title": "Metadata"}}, "blocks_layout": {"items": ["546a7c35-9188-4d23-94ee-005d97c26f2b", "309c5ef9-de09-4759-bc02-802370dfa366", "ecdb3bcf-bbe9-4978-b5cf-0b136399d9f8"]}}, "@type": "accordion", "block": "8a523142-4c52-4658-9d10-06c28a676708", "allowedBlocks": []}}
{"items": ["845e8dab-ebf7-4442-a0bb-1e0cc7760469", "9086e582-2245-4db3-9daf-ed3e42713904", "586e7e1d-c9f4-410e-a8b4-79554fbc9030", "8a523142-4c52-4658-9d10-06c28a676708"]}
categorization
Settings
greenhouse-gas-emissions-from-land
Περιεχόμενα

There are currently no items in this folder.