επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Greenhouse gas emission intensity of electricity generation in Europe

Indicator
workflow
Missing: suzanne.dael@eea.europa.eu
Metadata
{"readOnly": true, "temporal": [{"value": "1990", "label": "1990"}, {"value": "1991", "label": "1991"}, {"value": "1992", "label": "1992"}, {"value": "1993", "label": "1993"}, {"value": "1994", "label": "1994"}, {"value": "1995", "label": "1995"}, {"value": "1996", "label": "1996"}, {"value": "1997", "label": "1997"}, {"value": "1998", "label": "1998"}, {"value": "1999", "label": "1999"}, {"value": "2000", "label": "2000"}, {"value": "2001", "label": "2001"}, {"value": "2002", "label": "2002"}, {"value": "2003", "label": "2003"}, {"value": "2004", "label": "2004"}, {"value": "2005", "label": "2005"}, {"value": "2006", "label": "2006"}, {"value": "2007", "label": "2007"}, {"value": "2008", "label": "2008"}, {"value": "2009", "label": "2009"}, {"value": "2010", "label": "2010"}, {"value": "2011", "label": "2011"}, {"value": "2012", "label": "2012"}, {"value": "2013", "label": "2013"}, {"value": "2014", "label": "2014"}, {"value": "2015", "label": "2015"}, {"value": "2016", "label": "2016"}, {"value": "2017", "label": "2017"}, {"value": "2018", "label": "2018"}, {"value": "2019", "label": "2019"}, {"value": "2020", "label": "2020"}, {"value": "2021", "label": "2021"}]}
{"geolocation": [{"value": "geo-2782113", "label": "Austria"}, {"value": "geo-2802361", "label": "Belgium"}, {"value": "geo-732800", "label": "Bulgaria"}, {"value": "geo-3202326", "label": "Croatia"}, {"value": "geo-146669", "label": "Cyprus"}, {"value": "geo-3077311", "label": "Czechia"}, {"value": "geo-2623032", "label": "Denmark"}, {"value": "geo-453733", "label": "Estonia"}, {"value": "geo-660013", "label": "Finland"}, {"value": "geo-3017382", "label": "France"}, {"value": "geo-2921044", "label": "Germany"}, {"value": "geo-390903", "label": "Greece"}, {"value": "geo-719819", "label": "Hungary"}, {"value": "geo-2963597", "label": "Ireland"}, {"value": "geo-3175395", "label": "Italy"}, {"value": "geo-458258", "label": "Latvia"}, {"value": "geo-597427", "label": "Lithuania"}, {"value": "geo-2960313", "label": "Luxembourg"}, {"value": "geo-2562770", "label": "Malta"}, {"value": "geo-2750405", "label": "Netherlands"}, {"value": "geo-798544", "label": "Poland"}, {"value": "geo-2264397", "label": "Portugal"}, {"value": "geo-798549", "label": "Romania"}, {"value": "geo-3057568", "label": "Slovakia"}, {"value": "geo-3190538", "label": "Slovenia"}, {"value": "geo-2510769", "label": "Spain"}, {"value": "geo-2661886", "label": "Sweden"}], "readOnly": true}
Affordable and clean energy, Climate action
Descriptive indicator (Type A - What is happening to the environment and to humans?)
Pressure
Supporting information
[{"type": "p", "children": [{"text": "The GHG\u00a0intensity of total electricity generation is taken as the ratio of CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2\u00a0"}]}, {"text": "equivalent\u00a0emissions from all electricity production (both from main activity producers and auto-producers) to total electricity generation, including electricity from nuclear plants and renewable sources.\u00a0"}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "For main activity producers, the CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e\u00a0emissions from electricity generation only (i.e. excluding emissions resulting from heat production), were estimated as follows:"}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Estimating the transformation input for gross heat production by formula: "}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}, {"type": "b", "children": [{"text": "(ESTAT code TI_EHG_MAPH_E)+(ESTAT code GHP_MAPCHP)/(apparent efficiency for heat only production); apparent efficiency for heat production is: (ESTAT code GHP_MAPH)/(ESTAT code TI_EHG_MAPH_E). If apparent efficiency is zero (i.e. no heat only production), then default efficiency is 0.9"}]}, {"text": "."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Estimating the transformation input for electricity generation by subtracting the estimated transformation input for gross heat production from total transformation input for electricity and heat generation, by formula"}, {"type": "b", "children": [{"text": ": "}]}, {"text": ""}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}, {"type": "b", "children": [{"text": "(ESTAT codes TI_EHG_MAPE_E)+(ESTAT codes TI_EHG_MAPCHP_E)+( ESTAT codes TI_EHG_MAPH_E)\u2013(the result of a))"}]}, {"text": ";"}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Multiplying the ratio of b) and the transformation input for electricity and heat generation (ESTAT codes TI_EHG_MAPE_E, TI_EHG_MAPCHP_E, and TI_EHG_MAPH_E) to total CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e\u00a0emissions from public electricity and heat production (1A1a from the EEA data viewer). Formula: "}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}, {"type": "b", "children": [{"text": "(EEA data viewer 1A1A)*((the result of b))/(the result of a))"}]}, {"text": "."}, {"type": "b", "children": [{"text": ""}]}, {"text": ""}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "The reported CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e\u00a0emissions in class 1A1a do not include CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e\u00a0emissions from autoproducers. Emissions from electricity generated by autoproducers were estimated by multiplying the ratio of the energy input for autoproducers and the energy input for main activity producers by the CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e\u00a0emissions from main activity producers (as calculated in steps a-c above). The energy input for electricity generation by autoproducers was estimated using the same method as for main activity producers (a and b above) using the ESTAT codes GHP_APH and GHP_APCHP for gross heat production and TI_EHG_APE_E, TI_EHG_APCHP_E, and TI_EHG_APH_E for transformation input for electricity and heat production."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "A zero CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e\u00a0emission factor was applied to nuclear power and to renewables (including the biodegradable fraction of municipal solid waste), as the method does not take into account life-cycle greenhouse gas emissions. This applies also to solid biofuels: in accordance with the United Framework Convention on Climate Change Reporting Guidelines, biofuel-related emissions have to be reported as a memorandum item in greenhouse gas emission inventories, with the assumption being that harvesting emissions would be shown as changes in carbon stocks in the land use, land use change and forestry sector, not in the energy sector. This should not be interpreted, however, as an endorsement of default carbon neutrality or the sustainability of biofuels."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "The denominator of the GHG\u00a0intensity of total electricity production is the sum of electricity produced from main activity producers (ESTAT: GEP_MAPE and GEP_MAPCHP) and autoproducers (ESTAT: GEP_APE and GEP_APCHP)."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "Calculation Formula: (CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e\u00a0* ((ei_MAP \u2013 dh_MAP)/ei_MAP))*((ei_AP-dh_AP)/(ei_MAP-dh_MAP))+CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e*((ei_MAP\u2013dh_MAP)/ei_MAP)))/(GEP/85.98), where:"}]}, {"type": "ul", "children": [{"type": "li", "children": [{"text": "CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e\u00a0represents \u2018CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "\u00a0equivalent emissions-Fuel combustion in public electricity and heat production (A1A1)\u2019, from the EEA greenhouse gas data viewer. The values do not include CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "e\u00a0emissions from the combustion of biomass; nor do they include upstream emissions (e.g. fugitive emissions due to methane leaks or construction emissions);"}]}, {"type": "li", "children": [{"text": "\u2018ei_MAP\u2019 represents \u2018energy input of Main Activity Producers\u2019 and includes \u2018TI_EHG_MAPE_E\u2019, \u2018TI_EHG_MAPCHP_E\u2019 and \u2018TI_EHG_MAPH_E\u2019;"}]}, {"type": "li", "children": [{"text": "\u2018ei_AP\u2019 represents \u2018energy input of Autoproducers\u2019 and includes \u2018TI_EHG_APE\u2019, \u2018TI_EHG_APCHP_E\u2019 and \u2018TI_EHG_APH_E\u2019;"}]}, {"type": "li", "children": [{"text": "\u2018dh_MAP\u2019 represents \u2018derived heat of Main Activity Producers\u2019 and is based on the formula \u2018TI_EHG_MAPH_E\u2019+\u2018GHP_MAPCHP\u2019/(apparent efficiency for heat only production); apparent efficiency for heat production is: 'GHP_MAPH'/'TI_EHG_MAPH_E';"}]}, {"type": "li", "children": [{"text": "\u2018dh_AP\u2019 represents \u2018derived heat of Autoproducers\u2019 and is based on the formula \u2018TI_EHG_APH_E\u2019+\u2018GHP_MAPCHP\u2019/(apparent efficiency for heat only production); apparent efficiency for heat production is: 'GHP_APH' /'TI_EHG_APH_E';"}]}, {"type": "li", "children": [{"text": "\u2018GEP\u2019 represents \u2018Gross electricity production\u2019 and includes \u2018GEP_MAPE\u2019, \u2018GEP_MAPCHP\u2019, \u2018GEP_APE\u2019 and \u2018GEP_APECHP\u2019;"}]}, {"type": "li", "children": [{"text": "0.9 represents the assumed efficiency of heat production and is used only when the apparent efficiency calculated based on Eurostat data is zero. A pro-rata split of CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "\u00a0between heat and electricity is assumed;"}]}, {"type": "li", "children": [{"text": "85.98 represents the conversion factor from kilotonnes oil equivalent to GWh."}]}]}]
[{"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/national-emissions-reported-to-the-2", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/national-emissions-reported-to-the-2", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/complete-energy-balances-nrg_bal_c", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/complete-energy-balances-nrg_bal_c", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Complete energy balances (nrg_bal_c)"}]}]}]
[{"type": "p", "children": [{"text": "The CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": " emission intensity is calculated as the ratio of CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": " emissions from electricity generation and gross electricity generation."}]}]
[{"type": "p", "children": [{"text": "g CO\u2082e/kWh"}]}]
[{"type": "p", "children": [{"text": "The EU aims to be climate-neutral (i.e. its economy will emit net-zero greenhouse gas emissions) by 2050. This objective is at the heart of the European Green Deal and in line with the EU's commitment to global climate action under the Paris Agreement. Decarbonising electricity supply, for instance by substantially accelerating the deployment of renewable energy sources to achieve a share of almost 70% in electricity generation by 2030 and over 80% by 2050, is critical to achieving this objective."}, {"type": "b", "children": [{"text": ""}]}, {"text": ""}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}]}, {"type": "h4", "children": [{"text": "Targets"}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "No targets have been specified."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}]}, {"type": "h4", "children": [{"text": "Related policy documents"}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "No related policy documents have been specified."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}, {"type": "strong", "children": [{"text": "R"}]}, {"text": ""}, {"type": "strong", "children": [{"text": "eferences"}]}, {"text": ""}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "EU, 2001, Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants (OJ L 309, 27/11/2001, pp. 1\u201321)."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "EU, 2018, Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814 (OJ L 76, 19.3.2018, p. 3-27)."}]}]
1
[{"type": "h4", "children": [{"text": "Methodology uncertainty"}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "No uncertainty has been specified."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}]}, {"type": "h4", "children": [{"text": "Data sets uncertainty"}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "No uncertainty has been specified."}]}, {"type": "p", "children": [{"text": ""}]}, {"type": "h4", "children": [{"text": "Rationale uncertainty"}]}, {"type": "p", "children": [{"text": "No uncertainty has been specified."}]}]
[]
Layout
{"c8a73c4e-d3bb-419c-98ef-a10052192f0a": {"fixed": true, "title_size": "h3", "readOnlyTitles": true, "allowedBlocks": [], "fixedLayout": true, "non_exclusive": false, "collapsed": true, "required": true, "disableNewBlocks": true, "readOnly": false, "readOnlySettings": true, "disableInnerButtons": true, "title": "Additional information", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p><br/></p>", "encoding": "utf8"}, "data": {"blocks": {"309c5ef9-de09-4759-bc02-802370dfa366": {"readOnlySettings": true, "blocks": {"e047340c-c02e-4247-89ab-5fec73aeb5d3": {"gridSize": 12, "title": "Metadata", "required": true, "disableNewBlocks": true, "gridCols": ["halfWidth", "halfWidth"], "readOnly": false, "fixedLayout": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "data": {"blocks": {"a8a2323e-32af-426e-9ede-1f17affd664c": {"readOnlySettings": true, "blocks": {"fe145094-71e0-4b3d-82f3-e4d79ac13533": {"fixedLayout": true, "fields": [{"field": {"widget": "choices", "id": "taxonomy_typology", "title": "Typology"}, "showLabel": true, "@id": "94d638f1-89e1-4f97-aa59-b89b565f60fb"}, {"field": {"widget": "array", "id": "taxonomy_un_sdgs", "title": "UN SDGs"}, "showLabel": true, "@id": "ec261e45-f97d-465c-b5a3-0e4aa5187114"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "unit_of_measure", "title": "Unit of measure"}, "showLabel": true, "@id": "eaef9ff4-0f8d-4360-9d19-5c6a2fd2dd00"}, {"field": {"widget": "integer", "id": "frequency_of_dissemination", "title": "Frequency of dissemination"}, "showLabel": true, "@id": "089cd1a1-92d4-47e2-8f6e-4bdb358600fe"}, {"field": {"widget": "email", "id": "contact", "title": "Contact"}, "showLabel": true, "@id": "fb4eb0a4-75d8-4d56-b457-45b40b314a84"}], "required": true, "disableNewBlocks": true, "variation": "default", "readOnly": false, "readOnlySettings": true, "title": "Right column", "fixed": true, "@type": "metadataSection"}}, "blocks_layout": {"items": ["fe145094-71e0-4b3d-82f3-e4d79ac13533"]}}, "d9b41958-c17c-45f8-bae1-4140b537a033": {"readOnlySettings": true, "blocks": {"2a56568a-10af-4a5b-8c73-22aa8cb734fe": {"fixedLayout": true, "fields": [{"field": {"widget": "choices", "id": "taxonomy_dpsir", "title": "DPSIR"}, "showLabel": true, "@id": "48a20e0b-d3bd-41ac-aa06-e97c61071bd2"}, {"field": {"widget": "array", "id": "taxonomy_themes", "title": "Topics"}, "showLabel": true, "@id": "34ceb93f-b405-4afd-aeae-a05abd44d355"}, {"field": {"widget": "tags", "id": "subjects", "title": "Tags"}, "showLabel": true, "@id": "fd2cdb9e-5ddd-4b46-8382-0d687ce2883e"}, {"field": {"widget": "temporal", "id": "temporal_coverage", "title": "Temporal coverage"}, "showLabel": true, "@id": "0e842d87-c9f4-438e-b234-f83141d25ff3"}, {"field": {"widget": "geolocation", "id": "geo_coverage", "title": "Geographic coverage"}, "showLabel": true, "@id": "0b8ee8c2-046b-4243-9f11-116df6e0a524"}], "required": true, "disableNewBlocks": true, "variation": "default", "readOnly": false, "readOnlySettings": true, "title": "Left column", "fixed": true, "@type": "metadataSection"}}, "blocks_layout": {"items": ["2a56568a-10af-4a5b-8c73-22aa8cb734fe"]}}}, "blocks_layout": {"items": ["d9b41958-c17c-45f8-bae1-4140b537a033", "a8a2323e-32af-426e-9ede-1f17affd664c"]}}, "@type": "columnsBlock", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p><br/></p>", "encoding": "utf8"}}}, "@type": "accordionPanel", "blocks_layout": {"items": ["e047340c-c02e-4247-89ab-5fec73aeb5d3"]}, "title": "Metadata"}, "546a7c35-9188-4d23-94ee-005d97c26f2b": {"readOnlySettings": true, "blocks": {"b5381428-5cae-4199-9ca8-b2e5fa4677d9": {"fixedLayout": true, "fields": [{"field": {"widget": "slate", "id": "data_description", "title": "Definition"}, "showLabel": true, "@id": "62c471fc-128f-4eff-98f9-9e83d9643fc7"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "methodology", "title": "Methodology"}, "showLabel": true, "@id": "ee67688d-3170-447a-a235-87b4e4ff0928"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "policy_relevance", "title": "Policy/environmental relevance"}, "showLabel": true, "@id": "b8a8f01c-0669-48e3-955d-d5d62da1b555"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "accuracy_and_reliability", "title": "Accuracy and uncertainties"}, "showLabel": true, "@id": "d71a80d1-0e65-46d9-8bd4-45aca22bc5dc"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "data_provenance", "title": "Data sources and providers"}, "showLabel": true, "@id": "97ed11f5-4d31-4462-b3b0-2756a6880d31"}, {"field": {"widget": "slate", "id": "institutional_mandate", "title": "Institutional mandate"}, "showLabel": true, "@id": "97ed11f5-4d31-4462-b3b0-2756a6880d32"}], "required": true, "disableNewBlocks": true, "variation": "default", "readOnly": false, "readOnlySettings": true, "title": "Supporting information", "fixed": true, "@type": "metadataSection"}}, "@type": "accordionPanel", "blocks_layout": {"items": ["b5381428-5cae-4199-9ca8-b2e5fa4677d9"]}, "title": "Supporting information"}, "ecdb3bcf-bbe9-4978-b5cf-0b136399d9f8": {"blocks": {"d9aa8ed3-1c8a-4134-a324-663489a04473": {"required": true, "global": true, "disableNewBlocks": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "placeholder": "References and footnotes will appear here", "@type": "slateFootnotes", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p><br/></p>", "encoding": "utf8"}}}, "blocks_layout": {"items": ["d9aa8ed3-1c8a-4134-a324-663489a04473"]}, "title": "References and footnotes", "selected": "b142c252-337d-4f6e-8ed2-ff4c43601e2f", "readOnlySettings": true, "@type": "accordionPanel"}}, "blocks_layout": {"items": ["546a7c35-9188-4d23-94ee-005d97c26f2b", "309c5ef9-de09-4759-bc02-802370dfa366", "ecdb3bcf-bbe9-4978-b5cf-0b136399d9f8"]}}, "@type": "accordion", "block": "f519b05e-b5ca-47bb-86ed-8f073e430174", "@layout": "8cb090c3-7071-40b8-9c7b-aca2ca3d0ad9"}, "7391c0a4-248b-4be0-bda2-c9f5b1812a4e": {"ignoreSpaces": true, "@layout": "d060487d-88fc-4f7b-8ea4-003f14e0fb0c", "allowedBlocks": ["slate"], "title": "Disaggregate level assessment", "maxChars": "1000", "required": true, "disableNewBlocks": false, "as": "section", "data": {"blocks": {"d3d49723-14e5-4663-b346-37ee3572f28d": {"plaintext": "", "required": true, "value": [{"type": "p", "children": [{"text": ""}]}], "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "slate", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p><br/></p>", "encoding": "utf8"}}, "a6d73f59-bcf5-4629-90ef-ef505f8443ff": {"plaintext": "Regarding national achievements, the highest rates of decarbonisation in electricity production over the 1990-2021 period were recorded in Luxembourg (89% decrease), Denmark (82%), Malta (78%) and Slovakia (76%). In non-EU EEA countries, all electricity produced in Iceland and most produced in Norway comes from renewable sources, and hence, their GHG\u00a0emission intensities are very low. T\u00fcrkiye has a relatively high GHG\u00a0emission intensity of electricity generation.", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "Regarding national achievements, the highest rates of decarbonisation in electricity production over the 1990-2021 period were recorded in Luxembourg (89% decrease), Denmark (82%), Malta (78%) and Slovakia (76%). In non-EU EEA countries, all electricity produced in Iceland and most produced in Norway comes from renewable sources, and hence, their GHG\u00a0emission intensities are very low. T\u00fcrkiye has a relatively high GHG\u00a0emission intensity of electricity generation."}]}]}, "c540e011-29dd-46c5-8415-5aa408c6ff06": {"plaintext": "The GHG\u00a0intensity of electricity production\u00a0differs significantly from one\u00a0Member State to another. In 2021, Poland, Estonia, Cyprus and Bulgaria had the highest electricity generation carbon\u00a0intensity in the EU. This was the result of using solid fossil fuels and having relatively few renewables and limited, or no, nuclear plants in their national electricity mixes. In six additional Member States, the carbon intensity was higher than the EU average (Czechia, Greece, Malta, Germany, the Netherlands and Ireland). The GHG\u00a0intensities for electricity production were lowest in Sweden, Luxembourg and France, because of their high share of low-carbon electricity sources (nuclear and renewable power).", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "The GHG\u00a0intensity of electricity production\u00a0differs significantly from one\u00a0Member State to another. In 2021, Poland, Estonia, Cyprus and Bulgaria had the highest electricity generation carbon\u00a0intensity in the EU. This was the result of using solid fossil fuels and having relatively few renewables and limited, or no, nuclear plants in their national electricity mixes. In six additional Member States, the carbon intensity was higher than the EU average (Czechia, Greece, Malta, Germany, the Netherlands and Ireland). The GHG\u00a0intensities for electricity production were lowest in Sweden, Luxembourg and France, because of their high share of low-carbon electricity sources (nuclear and renewable power)."}]}]}, "02ba4a04-fcfe-4968-806f-1dac3119cfef": {"geolocation": [{"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2782113", "label": "Austria"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2802361", "label": "Belgium"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-732800", "label": "Bulgaria"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3202326", "label": "Croatia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "Pan-Europe"], "value": "geo-146669", "label": "Cyprus"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3077311", "label": "Czechia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2623032", "label": "Denmark"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-453733", "label": "Estonia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-660013", "label": "Finland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3017382", "label": "France"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2921044", "label": "Germany"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-390903", "label": "Greece"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-719819", "label": "Hungary"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2963597", "label": "Ireland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3175395", "label": "Italy"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-458258", "label": "Latvia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-597427", "label": "Lithuania"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2960313", "label": "Luxembourg"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2562770", "label": "Malta"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2750405", "label": "Netherlands"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-798544", "label": "Poland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2264397", "label": "Portugal"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-798549", "label": "Romania"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3057568", "label": "Slovakia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3190538", "label": "Slovenia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2510769", "label": "Spain"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2661886", "label": "Sweden"}], "figureUrl": "/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/", "@type": "dataFigure", "title": "Greenhouse gas emission intensity of electricity generation", "url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/embed-chart.svg?chart=chart_4", "svgs": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/embed-chart.svg?chart=googlechartid_chart_11", "title": "EU level"}, {"url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/embed-chart.svg?chart=chart_4", "title": "Country level"}, {"url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/googlechart.table.preview.png", "title": "Table"}], "temporal": [{"value": "1990", "label": "1990"}, {"value": "1991", "label": "1991"}, {"value": "1992", "label": "1992"}, {"value": "1993", "label": "1993"}, {"value": "1994", "label": "1994"}, {"value": "1995", "label": "1995"}, {"value": "1996", "label": "1996"}, {"value": "1997", "label": "1997"}, {"value": "1998", "label": "1998"}, {"value": "1999", "label": "1999"}, {"value": "2000", "label": "2000"}, {"value": "2001", "label": "2001"}, {"value": "2002", "label": "2002"}, {"value": "2003", "label": "2003"}, {"value": "2004", "label": "2004"}, {"value": "2005", "label": "2005"}, {"value": "2006", "label": "2006"}, {"value": "2007", "label": "2007"}, {"value": "2008", "label": "2008"}, {"value": "2009", "label": "2009"}, {"value": "2010", "label": "2010"}, {"value": "2011", "label": "2011"}, {"value": "2012", "label": "2012"}, {"value": "2013", "label": "2013"}, {"value": "2014", "label": "2014"}, {"value": "2015", "label": "2015"}, {"value": "2016", "label": "2016"}, {"value": "2017", "label": "2017"}, {"value": "2018", "label": "2018"}, {"value": "2019", "label": "2019"}, {"value": "2020", "label": "2020"}, {"value": "2021", "label": "2021"}], "required": true, "disableNewBlocks": true, "label": "explore Greenhouse gas emission intensity of electricity generation", "figureType": "DavizVisualization", "href": "/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/", "readOnlySettings": true, "tabledata": {"items": [{"indicative_level_high": 265, "indicative_level_low": 265, "label": 1, "member_state": "EU-27", "year": 2020}, {"indicative_level_high": 118, "indicative_level_low": 110, "label": 2, "member_state": "EU-27", "year": 2030}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 10, "member_state": "Sweden", "label": 3, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 15, "member_state": "Sweden", "label": 4, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 16, "member_state": "Sweden", "label": 5, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 18, "member_state": "Sweden", "label": 6, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 25, "member_state": "Sweden", "label": 7, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 20, "member_state": "Sweden", "label": 8, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 47, "member_state": "Sweden", "label": 9, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 20, "member_state": "Sweden", "label": 10, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 24, "member_state": "Sweden", "label": 11, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 19, "member_state": "Sweden", "label": 12, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 17, "member_state": "Sweden", "label": 13, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 19, "member_state": "Sweden", "label": 14, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 24, "member_state": "Sweden", "label": 15, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 35, "member_state": "Sweden", "label": 16, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 21, "member_state": "Sweden", "label": 17, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 17, "member_state": "Sweden", "label": 18, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 19, "member_state": "Sweden", "label": 19, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 17, "member_state": "Sweden", "label": 20, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 17, "member_state": "Sweden", "label": 21, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 17, "member_state": "Sweden", "label": 22, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 23, "member_state": "Sweden", "label": 23, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 16, "member_state": "Sweden", "label": 24, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 13, "member_state": "Sweden", "label": 25, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 13, "member_state": "Sweden", "label": 26, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 11, "member_state": "Sweden", "label": 27, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 10, "member_state": "Sweden", "label": 28, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 10, "member_state": "Sweden", "label": 29, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 10, "member_state": "Sweden", "label": 30, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 12, "member_state": "Sweden", "label": 31, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 10, "member_state": "Sweden", "label": 32, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 8, "member_state": "Sweden", "label": 33, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 9, "member_state": "Sweden", "label": 34, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 431, "member_state": "Luxembourg", "label": 35, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 462, "member_state": "Luxembourg", "label": 36, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 527, "member_state": "Luxembourg", "label": 37, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 577, "member_state": "Luxembourg", "label": 38, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 438, "member_state": "Luxembourg", "label": 39, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 956, "member_state": "Luxembourg", "label": 40, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 929, "member_state": "Luxembourg", "label": 41, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 494, "member_state": "Luxembourg", "label": 42, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 345, "member_state": "Luxembourg", "label": 43, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 464, "member_state": "Luxembourg", "label": 44, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 92, "member_state": "Luxembourg", "label": 45, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 163, "member_state": "Luxembourg", "label": 46, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 273, "member_state": "Luxembourg", "label": 47, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 245, "member_state": "Luxembourg", "label": 48, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 266, "member_state": "Luxembourg", "label": 49, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 262, "member_state": "Luxembourg", "label": 50, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 263, "member_state": "Luxembourg", "label": 51, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 262, "member_state": "Luxembourg", "label": 52, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 235, "member_state": "Luxembourg", "label": 53, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 275, "member_state": "Luxembourg", "label": 54, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 227, "member_state": "Luxembourg", "label": 55, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 229, "member_state": "Luxembourg", "label": 56, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 231, "member_state": "Luxembourg", "label": 57, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 180, "member_state": "Luxembourg", "label": 58, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 193, "member_state": "Luxembourg", "label": 59, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 136, "member_state": "Luxembourg", "label": 60, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 69, "member_state": "Luxembourg", "label": 61, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 63, "member_state": "Luxembourg", "label": 62, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 63, "member_state": "Luxembourg", "label": 63, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 71, "member_state": "Luxembourg", "label": 64, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 59, "member_state": "Luxembourg", "label": 65, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 45, "member_state": "Luxembourg", "label": 66, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 210, "member_state": "France", "label": 67, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 176, "member_state": "France", "label": 68, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 178, "member_state": "France", "label": 69, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 166, "member_state": "France", "label": 70, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 152, "member_state": "France", "label": 71, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 139, "member_state": "France", "label": 72, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 139, "member_state": "France", "label": 73, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 136, "member_state": "France", "label": 74, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 160, "member_state": "France", "label": 75, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 114, "member_state": "France", "label": 76, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 90, "member_state": "France", "label": 77, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 70, "member_state": "France", "label": 78, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 75, "member_state": "France", "label": 79, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 82, "member_state": "France", "label": 80, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 81, "member_state": "France", "label": 81, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 102, "member_state": "France", "label": 82, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 99, "member_state": "France", "label": 83, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 95, "member_state": "France", "label": 84, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 86, "member_state": "France", "label": 85, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 79, "member_state": "France", "label": 86, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 78, "member_state": "France", "label": 87, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 71, "member_state": "France", "label": 88, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 78, "member_state": "France", "label": 89, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 75, "member_state": "France", "label": 90, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 57, "member_state": "France", "label": 91, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 60, "member_state": "France", "label": 92, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 66, "member_state": "France", "label": 93, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 75, "member_state": "France", "label": 94, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 61, "member_state": "France", "label": 95, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 62, "member_state": "France", "label": 96, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 57, "member_state": "France", "label": 97, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 58, "member_state": "France", "label": 98, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 195, "member_state": "Finland", "label": 99, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 175, "member_state": "Finland", "label": 100, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 155, "member_state": "Finland", "label": 101, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 190, "member_state": "Finland", "label": 102, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 250, "member_state": "Finland", "label": 103, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 223, "member_state": "Finland", "label": 104, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 276, "member_state": "Finland", "label": 105, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 253, "member_state": "Finland", "label": 106, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 205, "member_state": "Finland", "label": 107, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 191, "member_state": "Finland", "label": 108, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 158, "member_state": "Finland", "label": 109, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 203, "member_state": "Finland", "label": 110, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 226, "member_state": "Finland", "label": 111, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 286, "member_state": "Finland", "label": 112, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 239, "member_state": "Finland", "label": 113, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 146, "member_state": "Finland", "label": 114, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 244, "member_state": "Finland", "label": 115, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 220, "member_state": "Finland", "label": 116, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 162, "member_state": "Finland", "label": 117, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 176, "member_state": "Finland", "label": 118, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 215, "member_state": "Finland", "label": 119, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 174, "member_state": "Finland", "label": 120, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 124, "member_state": "Finland", "label": 121, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 158, "member_state": "Finland", "label": 122, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 138, "member_state": "Finland", "label": 123, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 99, "member_state": "Finland", "label": 124, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 107, "member_state": "Finland", "label": 125, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 93, "member_state": "Finland", "label": 126, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 109, "member_state": "Finland", "label": 127, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 85, "member_state": "Finland", "label": 128, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 65, "member_state": "Finland", "label": 129, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 70, "member_state": "Finland", "label": 130, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 232, "member_state": "Austria", "label": 131, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 240, "member_state": "Austria", "label": 132, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 187, "member_state": "Austria", "label": 133, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 172, "member_state": "Austria", "label": 134, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 189, "member_state": "Austria", "label": 135, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 202, "member_state": "Austria", "label": 136, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 206, "member_state": "Austria", "label": 137, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 206, "member_state": "Austria", "label": 138, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 179, "member_state": "Austria", "label": 139, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 163, "member_state": "Austria", "label": 140, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 155, "member_state": "Austria", "label": 141, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 162, "member_state": "Austria", "label": 142, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 154, "member_state": "Austria", "label": 143, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 204, "member_state": "Austria", "label": 144, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 185, "member_state": "Austria", "label": 145, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 180, "member_state": "Austria", "label": 146, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 175, "member_state": "Austria", "label": 147, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 160, "member_state": "Austria", "label": 148, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 146, "member_state": "Austria", "label": 149, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 131, "member_state": "Austria", "label": 150, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 153, "member_state": "Austria", "label": 151, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 160, "member_state": "Austria", "label": 152, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 116, "member_state": "Austria", "label": 153, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 106, "member_state": "Austria", "label": 154, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 92, "member_state": "Austria", "label": 155, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 107, "member_state": "Austria", "label": 156, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 94, "member_state": "Austria", "label": 157, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 103, "member_state": "Austria", "label": 158, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 99, "member_state": "Austria", "label": 159, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 92, "member_state": "Austria", "label": 160, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 79, "member_state": "Austria", "label": 161, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 82, "member_state": "Austria", "label": 162, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 301, "member_state": "Latvia", "label": 163, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 248, "member_state": "Latvia", "label": 164, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 273, "member_state": "Latvia", "label": 165, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 215, "member_state": "Latvia", "label": 166, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 164, "member_state": "Latvia", "label": 167, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 108, "member_state": "Latvia", "label": 168, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 175, "member_state": "Latvia", "label": 169, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 115, "member_state": "Latvia", "label": 170, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 96, "member_state": "Latvia", "label": 171, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 157, "member_state": "Latvia", "label": 172, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 113, "member_state": "Latvia", "label": 173, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 110, "member_state": "Latvia", "label": 174, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 120, "member_state": "Latvia", "label": 175, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 126, "member_state": "Latvia", "label": 176, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 89, "member_state": "Latvia", "label": 177, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 84, "member_state": "Latvia", "label": 178, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 107, "member_state": "Latvia", "label": 179, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 100, "member_state": "Latvia", "label": 180, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 109, "member_state": "Latvia", "label": 181, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 96, "member_state": "Latvia", "label": 182, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 119, "member_state": "Latvia", "label": 183, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 129, "member_state": "Latvia", "label": 184, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 89, "member_state": "Latvia", "label": 185, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 126, "member_state": "Latvia", "label": 186, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 126, "member_state": "Latvia", "label": 187, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 146, "member_state": "Latvia", "label": 188, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 115, "member_state": "Latvia", "label": 189, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 64, "member_state": "Latvia", "label": 190, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 137, "member_state": "Latvia", "label": 191, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 150, "member_state": "Latvia", "label": 192, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 102, "member_state": "Latvia", "label": 193, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 106, "member_state": "Latvia", "label": 194, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 467, "member_state": "Slovakia", "label": 195, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 412, "member_state": "Slovakia", "label": 196, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 345, "member_state": "Slovakia", "label": 197, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 330, "member_state": "Slovakia", "label": 198, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 279, "member_state": "Slovakia", "label": 199, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 256, "member_state": "Slovakia", "label": 200, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 254, "member_state": "Slovakia", "label": 201, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 271, "member_state": "Slovakia", "label": 202, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 247, "member_state": "Slovakia", "label": 203, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 220, "member_state": "Slovakia", "label": 204, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 210, "member_state": "Slovakia", "label": 205, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 214, "member_state": "Slovakia", "label": 206, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 202, "member_state": "Slovakia", "label": 207, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 217, "member_state": "Slovakia", "label": 208, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 221, "member_state": "Slovakia", "label": 209, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 193, "member_state": "Slovakia", "label": 210, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 183, "member_state": "Slovakia", "label": 211, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 185, "member_state": "Slovakia", "label": 212, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 188, "member_state": "Slovakia", "label": 213, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 166, "member_state": "Slovakia", "label": 214, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 141, "member_state": "Slovakia", "label": 215, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 152, "member_state": "Slovakia", "label": 216, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 149, "member_state": "Slovakia", "label": 217, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 131, "member_state": "Slovakia", "label": 218, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 118, "member_state": "Slovakia", "label": 219, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 125, "member_state": "Slovakia", "label": 220, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 117, "member_state": "Slovakia", "label": 221, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 112, "member_state": "Slovakia", "label": 222, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 134, "member_state": "Slovakia", "label": 223, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 120, "member_state": "Slovakia", "label": 224, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 104, "member_state": "Slovakia", "label": 225, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 113, "member_state": "Slovakia", "label": 226, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 686, "member_state": "Denmark", "label": 227, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 707, "member_state": "Denmark", "label": 228, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 677, "member_state": "Denmark", "label": 229, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 643, "member_state": "Denmark", "label": 230, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 643, "member_state": "Denmark", "label": 231, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 618, "member_state": "Denmark", "label": 232, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 638, "member_state": "Denmark", "label": 233, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 587, "member_state": "Denmark", "label": 234, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 550, "member_state": "Denmark", "label": 235, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 518, "member_state": "Denmark", "label": 236, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 488, "member_state": "Denmark", "label": 237, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 480, "member_state": "Denmark", "label": 238, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 471, "member_state": "Denmark", "label": 239, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 497, "member_state": "Denmark", "label": 240, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 431, "member_state": "Denmark", "label": 241, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 397, "member_state": "Denmark", "label": 242, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 481, "member_state": "Denmark", "label": 243, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 448, "member_state": "Denmark", "label": 244, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 420, "member_state": "Denmark", "label": 245, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 420, "member_state": "Denmark", "label": 246, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 375, "member_state": "Denmark", "label": 247, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 337, "member_state": "Denmark", "label": 248, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 285, "member_state": "Denmark", "label": 249, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 319, "member_state": "Denmark", "label": 250, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 275, "member_state": "Denmark", "label": 251, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 197, "member_state": "Denmark", "label": 252, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 228, "member_state": "Denmark", "label": 253, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 175, "member_state": "Denmark", "label": 254, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 187, "member_state": "Denmark", "label": 255, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 114, "member_state": "Denmark", "label": 256, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 112, "member_state": "Denmark", "label": 257, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 123, "member_state": "Denmark", "label": 258, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 183, "member_state": "Lithuania", "label": 259, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 185, "member_state": "Lithuania", "label": 260, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 109, "member_state": "Lithuania", "label": 261, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 85, "member_state": "Lithuania", "label": 262, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 99, "member_state": "Lithuania", "label": 263, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 56, "member_state": "Lithuania", "label": 264, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 90, "member_state": "Lithuania", "label": 265, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 75, "member_state": "Lithuania", "label": 266, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 104, "member_state": "Lithuania", "label": 267, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 110, "member_state": "Lithuania", "label": 268, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 94, "member_state": "Lithuania", "label": 269, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 80, "member_state": "Lithuania", "label": 270, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 66, "member_state": "Lithuania", "label": 271, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 60, "member_state": "Lithuania", "label": 272, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 63, "member_state": "Lithuania", "label": 273, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 98, "member_state": "Lithuania", "label": 274, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 98, "member_state": "Lithuania", "label": 275, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 82, "member_state": "Lithuania", "label": 276, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 76, "member_state": "Lithuania", "label": 277, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 78, "member_state": "Lithuania", "label": 278, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 308, "member_state": "Lithuania", "label": 279, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 240, "member_state": "Lithuania", "label": 280, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 251, "member_state": "Lithuania", "label": 281, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 184, "member_state": "Lithuania", "label": 282, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 178, "member_state": "Lithuania", "label": 283, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 185, "member_state": "Lithuania", "label": 284, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 143, "member_state": "Lithuania", "label": 285, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 84, "member_state": "Lithuania", "label": 286, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 54, "member_state": "Lithuania", "label": 287, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 73, "member_state": "Lithuania", "label": 288, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 164, "member_state": "Lithuania", "label": 289, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 127, "member_state": "Lithuania", "label": 290, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 332, "member_state": "Croatia", "label": 291, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 198, "member_state": "Croatia", "label": 292, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 314, "member_state": "Croatia", "label": 293, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 329, "member_state": "Croatia", "label": 294, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 221, "member_state": "Croatia", "label": 295, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 246, "member_state": "Croatia", "label": 296, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 186, "member_state": "Croatia", "label": 297, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 281, "member_state": "Croatia", "label": 298, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 315, "member_state": "Croatia", "label": 299, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 286, "member_state": "Croatia", "label": 300, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 278, "member_state": "Croatia", "label": 301, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 296, "member_state": "Croatia", "label": 302, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 353, "member_state": "Croatia", "label": 303, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 384, "member_state": "Croatia", "label": 304, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 279, "member_state": "Croatia", "label": 305, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 294, "member_state": "Croatia", "label": 306, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 304, "member_state": "Croatia", "label": 307, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 389, "member_state": "Croatia", "label": 308, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 336, "member_state": "Croatia", "label": 309, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 263, "member_state": "Croatia", "label": 310, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 209, "member_state": "Croatia", "label": 311, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 295, "member_state": "Croatia", "label": 312, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 280, "member_state": "Croatia", "label": 313, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 197, "member_state": "Croatia", "label": 314, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 168, "member_state": "Croatia", "label": 315, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 202, "member_state": "Croatia", "label": 316, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 204, "member_state": "Croatia", "label": 317, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 188, "member_state": "Croatia", "label": 318, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 130, "member_state": "Croatia", "label": 319, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 163, "member_state": "Croatia", "label": 320, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 155, "member_state": "Croatia", "label": 321, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 138, "member_state": "Croatia", "label": 322, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 353, "member_state": "Belgium", "label": 323, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 356, "member_state": "Belgium", "label": 324, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 343, "member_state": "Belgium", "label": 325, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 350, "member_state": "Belgium", "label": 326, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 359, "member_state": "Belgium", "label": 327, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 347, "member_state": "Belgium", "label": 328, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 320, "member_state": "Belgium", "label": 329, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 291, "member_state": "Belgium", "label": 330, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 312, "member_state": "Belgium", "label": 331, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 259, "member_state": "Belgium", "label": 332, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 267, "member_state": "Belgium", "label": 333, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 251, "member_state": "Belgium", "label": 334, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 259, "member_state": "Belgium", "label": 335, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 260, "member_state": "Belgium", "label": 336, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 261, "member_state": "Belgium", "label": 337, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 258, "member_state": "Belgium", "label": 338, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 247, "member_state": "Belgium", "label": 339, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 236, "member_state": "Belgium", "label": 340, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 230, "member_state": "Belgium", "label": 341, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 211, "member_state": "Belgium", "label": 342, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 209, "member_state": "Belgium", "label": 343, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 186, "member_state": "Belgium", "label": 344, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 199, "member_state": "Belgium", "label": 345, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 184, "member_state": "Belgium", "label": 346, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 166, "member_state": "Belgium", "label": 347, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 220, "member_state": "Belgium", "label": 348, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 162, "member_state": "Belgium", "label": 349, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 170, "member_state": "Belgium", "label": 350, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 199, "member_state": "Belgium", "label": 351, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 170, "member_state": "Belgium", "label": 352, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 167, "member_state": "Belgium", "label": 353, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 139, "member_state": "Belgium", "label": 354, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 449, "member_state": "Spain", "label": 355, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 444, "member_state": "Spain", "label": 356, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 485, "member_state": "Spain", "label": 357, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 457, "member_state": "Spain", "label": 358, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 450, "member_state": "Spain", "label": 359, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 496, "member_state": "Spain", "label": 360, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 388, "member_state": "Spain", "label": 361, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 428, "member_state": "Spain", "label": 362, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 425, "member_state": "Spain", "label": 363, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 501, "member_state": "Spain", "label": 364, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 467, "member_state": "Spain", "label": 365, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 417, "member_state": "Spain", "label": 366, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 468, "member_state": "Spain", "label": 367, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 413, "member_state": "Spain", "label": 368, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 423, "member_state": "Spain", "label": 369, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 440, "member_state": "Spain", "label": 370, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 398, "member_state": "Spain", "label": 371, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 411, "member_state": "Spain", "label": 372, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 348, "member_state": "Spain", "label": 373, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 318, "member_state": "Spain", "label": 374, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 257, "member_state": "Spain", "label": 375, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 319, "member_state": "Spain", "label": 376, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 333, "member_state": "Spain", "label": 377, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 271, "member_state": "Spain", "label": 378, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 280, "member_state": "Spain", "label": 379, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 318, "member_state": "Spain", "label": 380, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 266, "member_state": "Spain", "label": 381, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 306, "member_state": "Spain", "label": 382, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 276, "member_state": "Spain", "label": 383, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 215, "member_state": "Spain", "label": 384, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 177, "member_state": "Spain", "label": 385, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 165, "member_state": "Spain", "label": 386, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 519, "member_state": "Portugal", "label": 387, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 526, "member_state": "Portugal", "label": 388, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 621, "member_state": "Portugal", "label": 389, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 543, "member_state": "Portugal", "label": 390, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 506, "member_state": "Portugal", "label": 391, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 573, "member_state": "Portugal", "label": 392, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 436, "member_state": "Portugal", "label": 393, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 466, "member_state": "Portugal", "label": 394, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 474, "member_state": "Portugal", "label": 395, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 576, "member_state": "Portugal", "label": 396, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 482, "member_state": "Portugal", "label": 397, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 459, "member_state": "Portugal", "label": 398, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 537, "member_state": "Portugal", "label": 399, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 437, "member_state": "Portugal", "label": 400, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 481, "member_state": "Portugal", "label": 401, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 532, "member_state": "Portugal", "label": 402, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 447, "member_state": "Portugal", "label": 403, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 418, "member_state": "Portugal", "label": 404, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 413, "member_state": "Portugal", "label": 405, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 389, "member_state": "Portugal", "label": 406, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 277, "member_state": "Portugal", "label": 407, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 328, "member_state": "Portugal", "label": 408, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 392, "member_state": "Portugal", "label": 409, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 312, "member_state": "Portugal", "label": 410, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 294, "member_state": "Portugal", "label": 411, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 360, "member_state": "Portugal", "label": 412, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 292, "member_state": "Portugal", "label": 413, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 359, "member_state": "Portugal", "label": 414, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 306, "member_state": "Portugal", "label": 415, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 251, "member_state": "Portugal", "label": 416, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 200, "member_state": "Portugal", "label": 417, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 167, "member_state": "Portugal", "label": 418, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 484, "member_state": "Hungary", "label": 419, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 486, "member_state": "Hungary", "label": 420, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 504, "member_state": "Hungary", "label": 421, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 495, "member_state": "Hungary", "label": 422, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 475, "member_state": "Hungary", "label": 423, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 480, "member_state": "Hungary", "label": 424, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 476, "member_state": "Hungary", "label": 425, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 472, "member_state": "Hungary", "label": 426, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 483, "member_state": "Hungary", "label": 427, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 468, "member_state": "Hungary", "label": 428, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 447, "member_state": "Hungary", "label": 429, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 445, "member_state": "Hungary", "label": 430, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 436, "member_state": "Hungary", "label": 431, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 480, "member_state": "Hungary", "label": 432, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 438, "member_state": "Hungary", "label": 433, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 363, "member_state": "Hungary", "label": 434, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 366, "member_state": "Hungary", "label": 435, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 364, "member_state": "Hungary", "label": 436, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 353, "member_state": "Hungary", "label": 437, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 310, "member_state": "Hungary", "label": 438, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 306, "member_state": "Hungary", "label": 439, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 314, "member_state": "Hungary", "label": 440, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 319, "member_state": "Hungary", "label": 441, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 279, "member_state": "Hungary", "label": 442, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 262, "member_state": "Hungary", "label": 443, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 262, "member_state": "Hungary", "label": 444, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 252, "member_state": "Hungary", "label": 445, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 265, "member_state": "Hungary", "label": 446, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 250, "member_state": "Hungary", "label": 447, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 227, "member_state": "Hungary", "label": 448, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 215, "member_state": "Hungary", "label": 449, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 188, "member_state": "Hungary", "label": 450, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 477, "member_state": "Slovenia", "label": 451, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 366, "member_state": "Slovenia", "label": 452, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 440, "member_state": "Slovenia", "label": 453, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 434, "member_state": "Slovenia", "label": 454, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 392, "member_state": "Slovenia", "label": 455, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 398, "member_state": "Slovenia", "label": 456, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 359, "member_state": "Slovenia", "label": 457, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 378, "member_state": "Slovenia", "label": 458, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 390, "member_state": "Slovenia", "label": 459, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 343, "member_state": "Slovenia", "label": 460, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 353, "member_state": "Slovenia", "label": 461, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 379, "member_state": "Slovenia", "label": 462, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 394, "member_state": "Slovenia", "label": 463, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 385, "member_state": "Slovenia", "label": 464, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 363, "member_state": "Slovenia", "label": 465, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 362, "member_state": "Slovenia", "label": 466, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 368, "member_state": "Slovenia", "label": 467, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 392, "member_state": "Slovenia", "label": 468, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 343, "member_state": "Slovenia", "label": 469, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 329, "member_state": "Slovenia", "label": 470, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 334, "member_state": "Slovenia", "label": 471, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 343, "member_state": "Slovenia", "label": 472, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 332, "member_state": "Slovenia", "label": 473, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 308, "member_state": "Slovenia", "label": 474, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 218, "member_state": "Slovenia", "label": 475, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 257, "member_state": "Slovenia", "label": 476, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 253, "member_state": "Slovenia", "label": 477, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 255, "member_state": "Slovenia", "label": 478, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 247, "member_state": "Slovenia", "label": 479, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 238, "member_state": "Slovenia", "label": 480, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 220, "member_state": "Slovenia", "label": 481, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 211, "member_state": "Slovenia", "label": 482, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 754, "member_state": "Romania", "label": 483, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 793, "member_state": "Romania", "label": 484, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 546, "member_state": "Romania", "label": 485, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 608, "member_state": "Romania", "label": 486, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 669, "member_state": "Romania", "label": 487, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 588, "member_state": "Romania", "label": 488, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 591, "member_state": "Romania", "label": 489, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 461, "member_state": "Romania", "label": 490, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 403, "member_state": "Romania", "label": 491, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 396, "member_state": "Romania", "label": 492, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 457, "member_state": "Romania", "label": 493, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 453, "member_state": "Romania", "label": 494, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 449, "member_state": "Romania", "label": 495, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 512, "member_state": "Romania", "label": 496, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 443, "member_state": "Romania", "label": 497, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 389, "member_state": "Romania", "label": 498, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 419, "member_state": "Romania", "label": 499, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 495, "member_state": "Romania", "label": 500, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 509, "member_state": "Romania", "label": 501, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 449, "member_state": "Romania", "label": 502, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 371, "member_state": "Romania", "label": 503, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 454, "member_state": "Romania", "label": 504, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 459, "member_state": "Romania", "label": 505, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 364, "member_state": "Romania", "label": 506, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 327, "member_state": "Romania", "label": 507, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 347, "member_state": "Romania", "label": 508, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 314, "member_state": "Romania", "label": 509, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 332, "member_state": "Romania", "label": 510, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 319, "member_state": "Romania", "label": 511, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 294, "member_state": "Romania", "label": 512, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 254, "member_state": "Romania", "label": 513, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 212, "member_state": "Romania", "label": 514, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 562, "member_state": "Italy", "label": 515, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 536, "member_state": "Italy", "label": 516, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 525, "member_state": "Italy", "label": 517, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 518, "member_state": "Italy", "label": 518, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 512, "member_state": "Italy", "label": 519, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 541, "member_state": "Italy", "label": 520, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 521, "member_state": "Italy", "label": 521, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 512, "member_state": "Italy", "label": 522, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 513, "member_state": "Italy", "label": 523, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 495, "member_state": "Italy", "label": 524, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 397, "member_state": "Italy", "label": 525, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 385, "member_state": "Italy", "label": 526, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 408, "member_state": "Italy", "label": 527, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 445, "member_state": "Italy", "label": 528, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 414, "member_state": "Italy", "label": 529, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 397, "member_state": "Italy", "label": 530, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 388, "member_state": "Italy", "label": 531, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 380, "member_state": "Italy", "label": 532, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 370, "member_state": "Italy", "label": 533, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 352, "member_state": "Italy", "label": 534, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 337, "member_state": "Italy", "label": 535, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 326, "member_state": "Italy", "label": 536, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 310, "member_state": "Italy", "label": 537, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 271, "member_state": "Italy", "label": 538, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 256, "member_state": "Italy", "label": 539, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 282, "member_state": "Italy", "label": 540, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 262, "member_state": "Italy", "label": 541, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 263, "member_state": "Italy", "label": 542, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 247, "member_state": "Italy", "label": 543, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 232, "member_state": "Italy", "label": 544, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 215, "member_state": "Italy", "label": 545, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 234, "member_state": "Italy", "label": 546, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 768, "member_state": "Ireland", "label": 547, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 767, "member_state": "Ireland", "label": 548, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 768, "member_state": "Ireland", "label": 549, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 752, "member_state": "Ireland", "label": 550, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 740, "member_state": "Ireland", "label": 551, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 748, "member_state": "Ireland", "label": 552, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 734, "member_state": "Ireland", "label": 553, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 739, "member_state": "Ireland", "label": 554, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 716, "member_state": "Ireland", "label": 555, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 719, "member_state": "Ireland", "label": 556, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 674, "member_state": "Ireland", "label": 557, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 694, "member_state": "Ireland", "label": 558, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 650, "member_state": "Ireland", "label": 559, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 618, "member_state": "Ireland", "label": 560, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 595, "member_state": "Ireland", "label": 561, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 601, "member_state": "Ireland", "label": 562, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 552, "member_state": "Ireland", "label": 563, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 517, "member_state": "Ireland", "label": 564, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 494, "member_state": "Ireland", "label": 565, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 474, "member_state": "Ireland", "label": 566, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 485, "member_state": "Ireland", "label": 567, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 456, "member_state": "Ireland", "label": 568, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 487, "member_state": "Ireland", "label": 569, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 461, "member_state": "Ireland", "label": 570, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 450, "member_state": "Ireland", "label": 571, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 436, "member_state": "Ireland", "label": 572, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 429, "member_state": "Ireland", "label": 573, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 398, "member_state": "Ireland", "label": 574, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 353, "member_state": "Ireland", "label": 575, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 315, "member_state": "Ireland", "label": 576, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 281, "member_state": "Ireland", "label": 577, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 332, "member_state": "Ireland", "label": 578, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 607, "member_state": "Netherlands", "label": 579, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 584, "member_state": "Netherlands", "label": 580, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 574, "member_state": "Netherlands", "label": 581, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 576, "member_state": "Netherlands", "label": 582, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 583, "member_state": "Netherlands", "label": 583, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 571, "member_state": "Netherlands", "label": 584, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 544, "member_state": "Netherlands", "label": 585, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 542, "member_state": "Netherlands", "label": 586, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 523, "member_state": "Netherlands", "label": 587, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 506, "member_state": "Netherlands", "label": 588, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 503, "member_state": "Netherlands", "label": 589, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 525, "member_state": "Netherlands", "label": 590, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 516, "member_state": "Netherlands", "label": 591, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 520, "member_state": "Netherlands", "label": 592, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 505, "member_state": "Netherlands", "label": 593, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 492, "member_state": "Netherlands", "label": 594, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 480, "member_state": "Netherlands", "label": 595, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 484, "member_state": "Netherlands", "label": 596, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 478, "member_state": "Netherlands", "label": 597, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 445, "member_state": "Netherlands", "label": 598, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 441, "member_state": "Netherlands", "label": 599, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 428, "member_state": "Netherlands", "label": 600, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 452, "member_state": "Netherlands", "label": 601, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 466, "member_state": "Netherlands", "label": 602, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 493, "member_state": "Netherlands", "label": 603, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 524, "member_state": "Netherlands", "label": 604, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 492, "member_state": "Netherlands", "label": 605, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 461, "member_state": "Netherlands", "label": 606, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 440, "member_state": "Netherlands", "label": 607, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 390, "member_state": "Netherlands", "label": 608, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 333, "member_state": "Netherlands", "label": 609, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 339, "member_state": "Netherlands", "label": 610, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 652, "member_state": "Germany", "label": 611, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 656, "member_state": "Germany", "label": 612, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 628, "member_state": "Germany", "label": 613, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 620, "member_state": "Germany", "label": 614, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 616, "member_state": "Germany", "label": 615, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 594, "member_state": "Germany", "label": 616, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 580, "member_state": "Germany", "label": 617, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 566, "member_state": "Germany", "label": 618, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 569, "member_state": "Germany", "label": 619, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 550, "member_state": "Germany", "label": 620, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 551, "member_state": "Germany", "label": 621, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 566, "member_state": "Germany", "label": 622, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 558, "member_state": "Germany", "label": 623, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 543, "member_state": "Germany", "label": 624, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 527, "member_state": "Germany", "label": 625, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 510, "member_state": "Germany", "label": 626, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 503, "member_state": "Germany", "label": 627, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 520, "member_state": "Germany", "label": 628, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 490, "member_state": "Germany", "label": 629, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 486, "member_state": "Germany", "label": 630, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 471, "member_state": "Germany", "label": 631, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 488, "member_state": "Germany", "label": 632, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 495, "member_state": "Germany", "label": 633, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 488, "member_state": "Germany", "label": 634, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 478, "member_state": "Germany", "label": 635, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 448, "member_state": "Germany", "label": 636, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 445, "member_state": "Germany", "label": 637, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 412, "member_state": "Germany", "label": 638, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 405, "member_state": "Germany", "label": 639, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 347, "member_state": "Germany", "label": 640, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 313, "member_state": "Germany", "label": 641, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 348, "member_state": "Germany", "label": 642, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1605, "member_state": "Malta", "label": 643, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1131, "member_state": "Malta", "label": 644, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1035, "member_state": "Malta", "label": 645, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1407, "member_state": "Malta", "label": 646, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1178, "member_state": "Malta", "label": 647, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 978, "member_state": "Malta", "label": 648, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 997, "member_state": "Malta", "label": 649, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 959, "member_state": "Malta", "label": 650, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 954, "member_state": "Malta", "label": 651, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 925, "member_state": "Malta", "label": 652, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 839, "member_state": "Malta", "label": 653, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1004, "member_state": "Malta", "label": 654, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 957, "member_state": "Malta", "label": 655, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 969, "member_state": "Malta", "label": 656, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 935, "member_state": "Malta", "label": 657, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 884, "member_state": "Malta", "label": 658, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 885, "member_state": "Malta", "label": 659, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 886, "member_state": "Malta", "label": 660, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 862, "member_state": "Malta", "label": 661, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 863, "member_state": "Malta", "label": 662, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 884, "member_state": "Malta", "label": 663, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 878, "member_state": "Malta", "label": 664, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 883, "member_state": "Malta", "label": 665, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 731, "member_state": "Malta", "label": 666, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 715, "member_state": "Malta", "label": 667, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 654, "member_state": "Malta", "label": 668, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 653, "member_state": "Malta", "label": 669, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 435, "member_state": "Malta", "label": 670, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 356, "member_state": "Malta", "label": 671, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 359, "member_state": "Malta", "label": 672, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 378, "member_state": "Malta", "label": 673, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 349, "member_state": "Malta", "label": 674, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1188, "member_state": "Greece", "label": 675, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1131, "member_state": "Greece", "label": 676, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1153, "member_state": "Greece", "label": 677, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1118, "member_state": "Greece", "label": 678, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1101, "member_state": "Greece", "label": 679, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1042, "member_state": "Greece", "label": 680, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 991, "member_state": "Greece", "label": 681, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1046, "member_state": "Greece", "label": 682, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1034, "member_state": "Greece", "label": 683, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 978, "member_state": "Greece", "label": 684, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 974, "member_state": "Greece", "label": 685, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 983, "member_state": "Greece", "label": 686, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 955, "member_state": "Greece", "label": 687, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 914, "member_state": "Greece", "label": 688, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 920, "member_state": "Greece", "label": 689, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 915, "member_state": "Greece", "label": 690, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 853, "member_state": "Greece", "label": 691, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 879, "member_state": "Greece", "label": 692, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 869, "member_state": "Greece", "label": 693, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 854, "member_state": "Greece", "label": 694, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 874, "member_state": "Greece", "label": 695, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 882, "member_state": "Greece", "label": 696, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 869, "member_state": "Greece", "label": 697, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 807, "member_state": "Greece", "label": 698, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 845, "member_state": "Greece", "label": 699, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 738, "member_state": "Greece", "label": 700, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 621, "member_state": "Greece", "label": 701, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 656, "member_state": "Greece", "label": 702, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 654, "member_state": "Greece", "label": 703, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 605, "member_state": "Greece", "label": 704, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 453, "member_state": "Greece", "label": 705, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 397, "member_state": "Greece", "label": 706, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 771, "member_state": "Czechia", "label": 707, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 766, "member_state": "Czechia", "label": 708, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 764, "member_state": "Czechia", "label": 709, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 755, "member_state": "Czechia", "label": 710, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 764, "member_state": "Czechia", "label": 711, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 772, "member_state": "Czechia", "label": 712, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 778, "member_state": "Czechia", "label": 713, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 727, "member_state": "Czechia", "label": 714, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 719, "member_state": "Czechia", "label": 715, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 669, "member_state": "Czechia", "label": 716, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 683, "member_state": "Czechia", "label": 717, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 683, "member_state": "Czechia", "label": 718, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 665, "member_state": "Czechia", "label": 719, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 600, "member_state": "Czechia", "label": 720, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 583, "member_state": "Czechia", "label": 721, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 611, "member_state": "Czechia", "label": 722, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 606, "member_state": "Czechia", "label": 723, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 609, "member_state": "Czechia", "label": 724, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 597, "member_state": "Czechia", "label": 725, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 567, "member_state": "Czechia", "label": 726, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 555, "member_state": "Czechia", "label": 727, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 546, "member_state": "Czechia", "label": 728, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 509, "member_state": "Czechia", "label": 729, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 477, "member_state": "Czechia", "label": 730, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 480, "member_state": "Czechia", "label": 731, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 492, "member_state": "Czechia", "label": 732, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 501, "member_state": "Czechia", "label": 733, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 472, "member_state": "Czechia", "label": 734, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 464, "member_state": "Czechia", "label": 735, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 431, "member_state": "Czechia", "label": 736, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 389, "member_state": "Czechia", "label": 737, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 397, "member_state": "Czechia", "label": 738, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 559, "member_state": "Bulgaria", "label": 739, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 540, "member_state": "Bulgaria", "label": 740, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 612, "member_state": "Bulgaria", "label": 741, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 677, "member_state": "Bulgaria", "label": 742, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 584, "member_state": "Bulgaria", "label": 743, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 539, "member_state": "Bulgaria", "label": 744, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 513, "member_state": "Bulgaria", "label": 745, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 551, "member_state": "Bulgaria", "label": 746, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 565, "member_state": "Bulgaria", "label": 747, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 516, "member_state": "Bulgaria", "label": 748, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 487, "member_state": "Bulgaria", "label": 749, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 532, "member_state": "Bulgaria", "label": 750, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 491, "member_state": "Bulgaria", "label": 751, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 541, "member_state": "Bulgaria", "label": 752, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 544, "member_state": "Bulgaria", "label": 753, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 497, "member_state": "Bulgaria", "label": 754, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 485, "member_state": "Bulgaria", "label": 755, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 608, "member_state": "Bulgaria", "label": 756, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 572, "member_state": "Bulgaria", "label": 757, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 532, "member_state": "Bulgaria", "label": 758, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 534, "member_state": "Bulgaria", "label": 759, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 587, "member_state": "Bulgaria", "label": 760, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 528, "member_state": "Bulgaria", "label": 761, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 485, "member_state": "Bulgaria", "label": 762, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 479, "member_state": "Bulgaria", "label": 763, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 487, "member_state": "Bulgaria", "label": 764, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 467, "member_state": "Bulgaria", "label": 765, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 499, "member_state": "Bulgaria", "label": 766, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 426, "member_state": "Bulgaria", "label": 767, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 426, "member_state": "Bulgaria", "label": 768, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 362, "member_state": "Bulgaria", "label": 769, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 398, "member_state": "Bulgaria", "label": 770, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 852, "member_state": "Cyprus", "label": 771, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 840, "member_state": "Cyprus", "label": 772, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 839, "member_state": "Cyprus", "label": 773, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 839, "member_state": "Cyprus", "label": 774, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 844, "member_state": "Cyprus", "label": 775, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 834, "member_state": "Cyprus", "label": 776, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 845, "member_state": "Cyprus", "label": 777, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 854, "member_state": "Cyprus", "label": 778, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 856, "member_state": "Cyprus", "label": 779, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 869, "member_state": "Cyprus", "label": 780, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 849, "member_state": "Cyprus", "label": 781, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 786, "member_state": "Cyprus", "label": 782, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 766, "member_state": "Cyprus", "label": 783, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 773, "member_state": "Cyprus", "label": 784, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 782, "member_state": "Cyprus", "label": 785, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 800, "member_state": "Cyprus", "label": 786, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 793, "member_state": "Cyprus", "label": 787, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 795, "member_state": "Cyprus", "label": 788, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 793, "member_state": "Cyprus", "label": 789, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 776, "member_state": "Cyprus", "label": 790, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 735, "member_state": "Cyprus", "label": 791, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 759, "member_state": "Cyprus", "label": 792, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 757, "member_state": "Cyprus", "label": 793, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 666, "member_state": "Cyprus", "label": 794, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 682, "member_state": "Cyprus", "label": 795, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 670, "member_state": "Cyprus", "label": 796, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 679, "member_state": "Cyprus", "label": 797, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 661, "member_state": "Cyprus", "label": 798, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 664, "member_state": "Cyprus", "label": 799, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 642, "member_state": "Cyprus", "label": 800, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 623, "member_state": "Cyprus", "label": 801, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 605, "member_state": "Cyprus", "label": 802, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1007, "member_state": "Estonia", "label": 803, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 978, "member_state": "Estonia", "label": 804, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1000, "member_state": "Estonia", "label": 805, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1006, "member_state": "Estonia", "label": 806, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1155, "member_state": "Estonia", "label": 807, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1217, "member_state": "Estonia", "label": 808, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1225, "member_state": "Estonia", "label": 809, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1181, "member_state": "Estonia", "label": 810, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1141, "member_state": "Estonia", "label": 811, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1136, "member_state": "Estonia", "label": 812, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1075, "member_state": "Estonia", "label": 813, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1033, "member_state": "Estonia", "label": 814, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1019, "member_state": "Estonia", "label": 815, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1018, "member_state": "Estonia", "label": 816, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1004, "member_state": "Estonia", "label": 817, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 999, "member_state": "Estonia", "label": 818, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 953, "member_state": "Estonia", "label": 819, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1015, "member_state": "Estonia", "label": 820, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 991, "member_state": "Estonia", "label": 821, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 957, "member_state": "Estonia", "label": 822, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 957, "member_state": "Estonia", "label": 823, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 966, "member_state": "Estonia", "label": 824, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 909, "member_state": "Estonia", "label": 825, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 956, "member_state": "Estonia", "label": 826, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 962, "member_state": "Estonia", "label": 827, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 952, "member_state": "Estonia", "label": 828, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 919, "member_state": "Estonia", "label": 829, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 907, "member_state": "Estonia", "label": 830, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 887, "member_state": "Estonia", "label": 831, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 734, "member_state": "Estonia", "label": 832, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 628, "member_state": "Estonia", "label": 833, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 656, "member_state": "Estonia", "label": 834, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1397, "member_state": "Poland", "label": 835, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1369, "member_state": "Poland", "label": 836, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1356, "member_state": "Poland", "label": 837, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1188, "member_state": "Poland", "label": 838, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1144, "member_state": "Poland", "label": 839, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1002, "member_state": "Poland", "label": 840, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 976, "member_state": "Poland", "label": 841, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 962, "member_state": "Poland", "label": 842, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 935, "member_state": "Poland", "label": 843, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 931, "member_state": "Poland", "label": 844, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 922, "member_state": "Poland", "label": 845, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 911, "member_state": "Poland", "label": 846, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 907, "member_state": "Poland", "label": 847, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 915, "member_state": "Poland", "label": 848, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 912, "member_state": "Poland", "label": 849, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 898, "member_state": "Poland", "label": 850, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 914, "member_state": "Poland", "label": 851, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 900, "member_state": "Poland", "label": 852, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 880, "member_state": "Poland", "label": 853, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 860, "member_state": "Poland", "label": 854, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 853, "member_state": "Poland", "label": 855, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 854, "member_state": "Poland", "label": 856, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 832, "member_state": "Poland", "label": 857, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 830, "member_state": "Poland", "label": 858, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 818, "member_state": "Poland", "label": 859, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 793, "member_state": "Poland", "label": 860, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 775, "member_state": "Poland", "label": 861, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 765, "member_state": "Poland", "label": 862, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 771, "member_state": "Poland", "label": 863, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 732, "member_state": "Poland", "label": 864, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 697, "member_state": "Poland", "label": 865, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 721, "member_state": "Poland", "label": 866, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 501, "member_state": "EU-27", "label": 867, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 490, "member_state": "EU-27", "label": 868, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 478, "member_state": "EU-27", "label": 869, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 459, "member_state": "EU-27", "label": 870, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 456, "member_state": "EU-27", "label": 871, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 445, "member_state": "EU-27", "label": 872, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 432, "member_state": "EU-27", "label": 873, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 419, "member_state": "EU-27", "label": 874, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 420, "member_state": "EU-27", "label": 875, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 410, "member_state": "EU-27", "label": 876, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 394, "member_state": "EU-27", "label": 877, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 388, "member_state": "EU-27", "label": 878, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 394, "member_state": "EU-27", "label": 879, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 391, "member_state": "EU-27", "label": 880, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 380, "member_state": "EU-27", "label": 881, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 379, "member_state": "EU-27", "label": 882, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 377, "member_state": "EU-27", "label": 883, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 386, "member_state": "EU-27", "label": 884, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 363, "member_state": "EU-27", "label": 885, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 350, "member_state": "EU-27", "label": 886, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 335, "member_state": "EU-27", "label": 887, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 342, "member_state": "EU-27", "label": 888, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 339, "member_state": "EU-27", "label": 889, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 322, "member_state": "EU-27", "label": 890, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 313, "member_state": "EU-27", "label": 891, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 313, "member_state": "EU-27", "label": 892, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 303, "member_state": "EU-27", "label": 893, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 302, "member_state": "EU-27", "label": 894, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 289, "member_state": "EU-27", "label": 895, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 255, "member_state": "EU-27", "label": 896, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 228, "member_state": "EU-27", "label": 897, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 238, "member_state": "EU-27", "label": 898, "year": 2021}], "@id": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/@table", "properties": {"indicative_level_high": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 3, "label": "Indicative level-high"}, "indicative_level_low": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 4, "label": "Indicative level-low"}, "greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 2, "label": "Greenhouse gas (GHG) emission intensity"}, "member_state": {"valueType": "text", "columnType": "text", "order": 1, "label": "Member State"}, "year": {"valueType": "number", "columnType": "year", "order": 0, "label": "Year"}}}, "table": null, "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p><br/></p>", "encoding": "utf8"}, "fixed": true, "openLinkInNewTab": true, "metadata": {"geoCoverage": ["Austria", "Belgium", "Bulgaria", "Croatia", "Cyprus", "Czechia", "Denmark", "Estonia", "Finland", "France", "Germany", "Greece", "Hungary", "Ireland", "Italy", "Latvia", "Lithuania", "Luxembourg", "Malta", "Netherlands", "Poland", "Portugal", "Romania", "Slovakia", "Slovenia", "Spain", "Sweden"], "institutionalMandate": {"rods": [], "value": []}, "downloadData": {"exhibit": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.exhibit", "xml": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.xml", "json": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.json", "html": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.table", "xmlSchema": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.schema.xml", "tsv": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.tsv", "csv": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.csv"}, "dataSources": {"provenances": [{"owner": "http://www.eea.europa.eu", "link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/national-emissions-reported-to-the-2", "title": "National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism"}, {"owner": "http://epp.eurostat.ec.europa.eu", "link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/complete-energy-balances-nrg_bal_c", "title": "Complete energy balances (nrg_bal_c)"}], "value": [{"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/national-emissions-reported-to-the-2", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/national-emissions-reported-to-the-2", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/complete-energy-balances-nrg_bal_c", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/complete-energy-balances-nrg_bal_c", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Complete energy balances (nrg_bal_c)"}]}]}]}}}}, "blocks_layout": {"items": ["02ba4a04-fcfe-4968-806f-1dac3119cfef", "c540e011-29dd-46c5-8415-5aa408c6ff06", "a6d73f59-bcf5-4629-90ef-ef505f8443ff"]}}, "readOnly": false, "disableInnerButtons": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "placeholder": "Disaggregate level assessment e.g. country, sectoral, regional level assessment", "@type": "group", "block": "b8ff08ff-bee1-497c-bef9-54a7684a4e76", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<ol keys=\"9bbul,b1sa2,171og,1c1t5\" depth=\"0\"><li>Depending on the indicator context, this text can provide information at country level or, if this is not relevant, at some other level, e.g. sectoral, regional level.</li><li>This text interprets the data represented in the chart, rather than describing results, i.e. it provides explanations for some of the results.</li><li>The text related to progress at this level does not have to be comprehensive.</li><li>If there is no information that adds value to what is already visible there is no need to have any text.</li></ol>", "encoding": "utf8"}}, "63488419-7ec7-4b67-b5ee-e162b201acd7": {"styles": {"style_name": "environment-theme-bg"}, "@layout": "794c9b24-5cd4-4b9f-a0cd-b796aadc86e8", "allowedBlocks": [], "title": "Content header", "required": true, "disableNewBlocks": true, "as": "section", "fixedLayout": true, "disableInnerButtons": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "data": {"blocks": {"ddde07aa-4e48-4475-94bd-e1a517d26eab": {"required": true, "disableNewBlocks": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "placeholder": "Indicator title", "@type": "title"}, "9f452ca7-172a-42e0-a699-8df0714c89f8": {"styles": {"align": "full"}, "readOnlySettings": true, "align": "full", "@type": "splitter"}, "12d8c532-f7ad-43fe-ada7-330b2d7a7a39": {"plaintext": "Published: date \u2012 25min read", "required": true, "disableNewBlocks": true, "value": [{"type": "p", "children": [{"text": ""}, {"type": "sup", "children": [{"text": "Published: "}, {"data": {"widget": "datetime", "id": "effective"}, "type": "mention", "children": [{"text": "date"}]}, {"text": " \u2012 25min read"}]}, {"text": ""}]}], "readOnly": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "slate", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p><br/></p>", "encoding": "utf8"}}, "ca212ba0-859e-4e67-b610-debe0d498b74": {"ignoreSpaces": true, "allowedBlocks": ["slate"], "fixedLayout": false, "maxChars": "500", "required": true, "disableNewBlocks": true, "data": {"blocks": {"2679fdcc-60be-47ea-90b6-435837793600": {"plaintext": "", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": ""}]}], "readOnlySettings": true, "placeholder": "Summary", "@type": "slate", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p><br/></p>", "encoding": "utf8"}}, "0fd76314-22ba-4fb8-a504-bef352bf503a": {"plaintext": " The use of fossil fuels increased in 2021, leading to higher emissions of greenhouse gases across the EU, especially in the energy sector, compared with 2020. This led to an increase in the greenhouse gas emission intensity of EU power generation: generating 1 kilowatt hour in 2021 emitted, on average, 4% more CO 2 than in 2020, but 30% less than it did a decade ago. Policies addressing climate change, efficient and renewable energy supply and use, and industrial emissions have been effective in lowering carbon-intensive energy supply over time. However, the economic recovery from the COVID-19 pandemic increased energy and electricity use in 2021, resulting in more coal use in the generation mix.", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": ""}, {"type": "b", "children": [{"text": ""}]}, {"text": "The use of fossil fuels increased in 2021, leading to higher emissions of greenhouse gases across the EU, especially in the energy sector, compared with 2020. This led to an increase in the greenhouse gas emission intensity of EU power generation: generating 1 kilowatt hour in 2021 emitted, on average, 4% more CO"}, {"type": "sub", "children": [{"text": "2"}]}, {"text": "\u00a0than in 2020, but 30% less than it did a decade ago. Policies addressing climate change, efficient and renewable energy supply and use, and industrial emissions have been effective in lowering carbon-intensive energy supply over time. However, the economic recovery from the COVID-19 pandemic increased energy and electricity use in 2021, resulting in more coal use in the generation mix."}]}]}}, "blocks_layout": {"items": ["0fd76314-22ba-4fb8-a504-bef352bf503a"]}}, "as": "div", "readOnlySettings": true, "disableInnerButtons": true, "title": "Summary", "fixed": true, "placeholder": "Summary", "@type": "group", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p>The summary tells the reader about the indicator trend over the examined period and whether or not it helps to achieve the associated policy objective, which can be either quantitative or directional.</p><p>In the absence of a policy objective, it explains whether the trend is in the right or wrong direction in relation to the issue examined.</p><p>If there has been an important change over the most recent period of the time series, e.g. over the last year, this is indicated too.</p><p>Furthermore, if there is a quantitative target, it also indicates whether we are on track to meet it and if not what are the reasons preventing that, e.g. socio-economic drivers, implementation gap etc.</p>", "encoding": "utf8"}}}, "blocks_layout": {"items": ["ddde07aa-4e48-4475-94bd-e1a517d26eab", "ca212ba0-859e-4e67-b610-debe0d498b74", "9f452ca7-172a-42e0-a699-8df0714c89f8", "12d8c532-f7ad-43fe-ada7-330b2d7a7a39"]}}, "@type": "group", "block": "63488419-7ec7-4b67-b5ee-e162b201acd7", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p><br/></p>", "encoding": "utf8"}}, "c5a04f97-90af-4e17-af9b-b6d44349a2e5": {"ignoreSpaces": true, "@layout": "1bc4379d-cddb-4120-84ad-5ab025533b12", "allowedBlocks": ["slate"], "title": "Aggregate level assessment", "maxChars": "2000", "required": true, "disableNewBlocks": false, "data": {"blocks": {"b0279dde-1ceb-4137-a7f1-5ab7b46a782c": {"geolocation": [{"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2782113", "label": "Austria"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2802361", "label": "Belgium"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-732800", "label": "Bulgaria"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3202326", "label": "Croatia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "Pan-Europe"], "value": "geo-146669", "label": "Cyprus"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3077311", "label": "Czechia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2623032", "label": "Denmark"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-453733", "label": "Estonia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-660013", "label": "Finland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3017382", "label": "France"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2921044", "label": "Germany"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-390903", "label": "Greece"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-719819", "label": "Hungary"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2963597", "label": "Ireland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3175395", "label": "Italy"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-458258", "label": "Latvia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-597427", "label": "Lithuania"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2960313", "label": "Luxembourg"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2562770", "label": "Malta"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2750405", "label": "Netherlands"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-798544", "label": "Poland"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2264397", "label": "Portugal"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-798549", "label": "Romania"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3057568", "label": "Slovakia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-3190538", "label": "Slovenia"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2510769", "label": "Spain"}, {"group": ["EEA32", "EEA33", "EEA39", "EU15", "EU25", "EU27", "EU28", "Pan-Europe"], "value": "geo-2661886", "label": "Sweden"}], "figureUrl": "/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/", "@type": "dataFigure", "title": "Greenhouse gas emission intensity of electricity generation", "url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/embed-chart.svg?chart=googlechartid_chart_11", "svgs": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/embed-chart.svg?chart=googlechartid_chart_11", "title": "EU level"}, {"url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/embed-chart.svg?chart=chart_4", "title": "Country level"}, {"url": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/googlechart.table.preview.png", "title": "Table"}], "temporal": [{"value": "1990", "label": "1990"}, {"value": "1991", "label": "1991"}, {"value": "1992", "label": "1992"}, {"value": "1993", "label": "1993"}, {"value": "1994", "label": "1994"}, {"value": "1995", "label": "1995"}, {"value": "1996", "label": "1996"}, {"value": "1997", "label": "1997"}, {"value": "1998", "label": "1998"}, {"value": "1999", "label": "1999"}, {"value": "2000", "label": "2000"}, {"value": "2001", "label": "2001"}, {"value": "2002", "label": "2002"}, {"value": "2003", "label": "2003"}, {"value": "2004", "label": "2004"}, {"value": "2005", "label": "2005"}, {"value": "2006", "label": "2006"}, {"value": "2007", "label": "2007"}, {"value": "2008", "label": "2008"}, {"value": "2009", "label": "2009"}, {"value": "2010", "label": "2010"}, {"value": "2011", "label": "2011"}, {"value": "2012", "label": "2012"}, {"value": "2013", "label": "2013"}, {"value": "2014", "label": "2014"}, {"value": "2015", "label": "2015"}, {"value": "2016", "label": "2016"}, {"value": "2017", "label": "2017"}, {"value": "2018", "label": "2018"}, {"value": "2019", "label": "2019"}, {"value": "2020", "label": "2020"}, {"value": "2021", "label": "2021"}], "required": true, "disableNewBlocks": true, "label": "explore Greenhouse gas emission intensity of electricity generation", "figureType": "DavizVisualization", "href": "/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/", "readOnlySettings": true, "tabledata": {"items": [{"indicative_level_high": 265, "indicative_level_low": 265, "label": 1, "member_state": "EU-27", "year": 2020}, {"indicative_level_high": 118, "indicative_level_low": 110, "label": 2, "member_state": "EU-27", "year": 2030}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 10, "member_state": "Sweden", "label": 3, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 15, "member_state": "Sweden", "label": 4, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 16, "member_state": "Sweden", "label": 5, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 18, "member_state": "Sweden", "label": 6, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 25, "member_state": "Sweden", "label": 7, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 20, "member_state": "Sweden", "label": 8, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 47, "member_state": "Sweden", "label": 9, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 20, "member_state": "Sweden", "label": 10, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 24, "member_state": "Sweden", "label": 11, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 19, "member_state": "Sweden", "label": 12, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 17, "member_state": "Sweden", "label": 13, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 19, "member_state": "Sweden", "label": 14, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 24, "member_state": "Sweden", "label": 15, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 35, "member_state": "Sweden", "label": 16, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 21, "member_state": "Sweden", "label": 17, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 17, "member_state": "Sweden", "label": 18, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 19, "member_state": "Sweden", "label": 19, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 17, "member_state": "Sweden", "label": 20, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 17, "member_state": "Sweden", "label": 21, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 17, "member_state": "Sweden", "label": 22, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 23, "member_state": "Sweden", "label": 23, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 16, "member_state": "Sweden", "label": 24, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 13, "member_state": "Sweden", "label": 25, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 13, "member_state": "Sweden", "label": 26, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 11, "member_state": "Sweden", "label": 27, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 10, "member_state": "Sweden", "label": 28, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 10, "member_state": "Sweden", "label": 29, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 10, "member_state": "Sweden", "label": 30, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 12, "member_state": "Sweden", "label": 31, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 10, "member_state": "Sweden", "label": 32, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 8, "member_state": "Sweden", "label": 33, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 9, "member_state": "Sweden", "label": 34, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 431, "member_state": "Luxembourg", "label": 35, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 462, "member_state": "Luxembourg", "label": 36, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 527, "member_state": "Luxembourg", "label": 37, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 577, "member_state": "Luxembourg", "label": 38, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 438, "member_state": "Luxembourg", "label": 39, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 956, "member_state": "Luxembourg", "label": 40, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 929, "member_state": "Luxembourg", "label": 41, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 494, "member_state": "Luxembourg", "label": 42, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 345, "member_state": "Luxembourg", "label": 43, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 464, "member_state": "Luxembourg", "label": 44, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 92, "member_state": "Luxembourg", "label": 45, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 163, "member_state": "Luxembourg", "label": 46, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 273, "member_state": "Luxembourg", "label": 47, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 245, "member_state": "Luxembourg", "label": 48, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 266, "member_state": "Luxembourg", "label": 49, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 262, "member_state": "Luxembourg", "label": 50, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 263, "member_state": "Luxembourg", "label": 51, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 262, "member_state": "Luxembourg", "label": 52, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 235, "member_state": "Luxembourg", "label": 53, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 275, "member_state": "Luxembourg", "label": 54, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 227, "member_state": "Luxembourg", "label": 55, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 229, "member_state": "Luxembourg", "label": 56, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 231, "member_state": "Luxembourg", "label": 57, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 180, "member_state": "Luxembourg", "label": 58, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 193, "member_state": "Luxembourg", "label": 59, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 136, "member_state": "Luxembourg", "label": 60, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 69, "member_state": "Luxembourg", "label": 61, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 63, "member_state": "Luxembourg", "label": 62, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 63, "member_state": "Luxembourg", "label": 63, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 71, "member_state": "Luxembourg", "label": 64, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 59, "member_state": "Luxembourg", "label": 65, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 45, "member_state": "Luxembourg", "label": 66, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 210, "member_state": "France", "label": 67, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 176, "member_state": "France", "label": 68, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 178, "member_state": "France", "label": 69, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 166, "member_state": "France", "label": 70, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 152, "member_state": "France", "label": 71, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 139, "member_state": "France", "label": 72, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 139, "member_state": "France", "label": 73, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 136, "member_state": "France", "label": 74, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 160, "member_state": "France", "label": 75, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 114, "member_state": "France", "label": 76, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 90, "member_state": "France", "label": 77, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 70, "member_state": "France", "label": 78, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 75, "member_state": "France", "label": 79, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 82, "member_state": "France", "label": 80, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 81, "member_state": "France", "label": 81, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 102, "member_state": "France", "label": 82, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 99, "member_state": "France", "label": 83, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 95, "member_state": "France", "label": 84, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 86, "member_state": "France", "label": 85, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 79, "member_state": "France", "label": 86, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 78, "member_state": "France", "label": 87, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 71, "member_state": "France", "label": 88, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 78, "member_state": "France", "label": 89, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 75, "member_state": "France", "label": 90, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 57, "member_state": "France", "label": 91, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 60, "member_state": "France", "label": 92, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 66, "member_state": "France", "label": 93, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 75, "member_state": "France", "label": 94, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 61, "member_state": "France", "label": 95, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 62, "member_state": "France", "label": 96, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 57, "member_state": "France", "label": 97, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 58, "member_state": "France", "label": 98, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 195, "member_state": "Finland", "label": 99, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 175, "member_state": "Finland", "label": 100, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 155, "member_state": "Finland", "label": 101, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 190, "member_state": "Finland", "label": 102, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 250, "member_state": "Finland", "label": 103, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 223, "member_state": "Finland", "label": 104, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 276, "member_state": "Finland", "label": 105, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 253, "member_state": "Finland", "label": 106, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 205, "member_state": "Finland", "label": 107, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 191, "member_state": "Finland", "label": 108, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 158, "member_state": "Finland", "label": 109, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 203, "member_state": "Finland", "label": 110, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 226, "member_state": "Finland", "label": 111, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 286, "member_state": "Finland", "label": 112, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 239, "member_state": "Finland", "label": 113, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 146, "member_state": "Finland", "label": 114, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 244, "member_state": "Finland", "label": 115, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 220, "member_state": "Finland", "label": 116, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 162, "member_state": "Finland", "label": 117, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 176, "member_state": "Finland", "label": 118, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 215, "member_state": "Finland", "label": 119, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 174, "member_state": "Finland", "label": 120, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 124, "member_state": "Finland", "label": 121, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 158, "member_state": "Finland", "label": 122, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 138, "member_state": "Finland", "label": 123, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 99, "member_state": "Finland", "label": 124, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 107, "member_state": "Finland", "label": 125, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 93, "member_state": "Finland", "label": 126, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 109, "member_state": "Finland", "label": 127, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 85, "member_state": "Finland", "label": 128, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 65, "member_state": "Finland", "label": 129, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 70, "member_state": "Finland", "label": 130, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 232, "member_state": "Austria", "label": 131, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 240, "member_state": "Austria", "label": 132, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 187, "member_state": "Austria", "label": 133, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 172, "member_state": "Austria", "label": 134, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 189, "member_state": "Austria", "label": 135, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 202, "member_state": "Austria", "label": 136, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 206, "member_state": "Austria", "label": 137, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 206, "member_state": "Austria", "label": 138, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 179, "member_state": "Austria", "label": 139, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 163, "member_state": "Austria", "label": 140, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 155, "member_state": "Austria", "label": 141, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 162, "member_state": "Austria", "label": 142, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 154, "member_state": "Austria", "label": 143, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 204, "member_state": "Austria", "label": 144, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 185, "member_state": "Austria", "label": 145, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 180, "member_state": "Austria", "label": 146, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 175, "member_state": "Austria", "label": 147, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 160, "member_state": "Austria", "label": 148, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 146, "member_state": "Austria", "label": 149, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 131, "member_state": "Austria", "label": 150, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 153, "member_state": "Austria", "label": 151, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 160, "member_state": "Austria", "label": 152, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 116, "member_state": "Austria", "label": 153, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 106, "member_state": "Austria", "label": 154, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 92, "member_state": "Austria", "label": 155, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 107, "member_state": "Austria", "label": 156, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 94, "member_state": "Austria", "label": 157, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 103, "member_state": "Austria", "label": 158, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 99, "member_state": "Austria", "label": 159, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 92, "member_state": "Austria", "label": 160, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 79, "member_state": "Austria", "label": 161, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 82, "member_state": "Austria", "label": 162, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 301, "member_state": "Latvia", "label": 163, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 248, "member_state": "Latvia", "label": 164, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 273, "member_state": "Latvia", "label": 165, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 215, "member_state": "Latvia", "label": 166, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 164, "member_state": "Latvia", "label": 167, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 108, "member_state": "Latvia", "label": 168, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 175, "member_state": "Latvia", "label": 169, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 115, "member_state": "Latvia", "label": 170, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 96, "member_state": "Latvia", "label": 171, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 157, "member_state": "Latvia", "label": 172, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 113, "member_state": "Latvia", "label": 173, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 110, "member_state": "Latvia", "label": 174, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 120, "member_state": "Latvia", "label": 175, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 126, "member_state": "Latvia", "label": 176, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 89, "member_state": "Latvia", "label": 177, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 84, "member_state": "Latvia", "label": 178, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 107, "member_state": "Latvia", "label": 179, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 100, "member_state": "Latvia", "label": 180, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 109, "member_state": "Latvia", "label": 181, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 96, "member_state": "Latvia", "label": 182, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 119, "member_state": "Latvia", "label": 183, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 129, "member_state": "Latvia", "label": 184, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 89, "member_state": "Latvia", "label": 185, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 126, "member_state": "Latvia", "label": 186, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 126, "member_state": "Latvia", "label": 187, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 146, "member_state": "Latvia", "label": 188, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 115, "member_state": "Latvia", "label": 189, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 64, "member_state": "Latvia", "label": 190, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 137, "member_state": "Latvia", "label": 191, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 150, "member_state": "Latvia", "label": 192, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 102, "member_state": "Latvia", "label": 193, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 106, "member_state": "Latvia", "label": 194, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 467, "member_state": "Slovakia", "label": 195, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 412, "member_state": "Slovakia", "label": 196, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 345, "member_state": "Slovakia", "label": 197, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 330, "member_state": "Slovakia", "label": 198, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 279, "member_state": "Slovakia", "label": 199, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 256, "member_state": "Slovakia", "label": 200, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 254, "member_state": "Slovakia", "label": 201, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 271, "member_state": "Slovakia", "label": 202, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 247, "member_state": "Slovakia", "label": 203, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 220, "member_state": "Slovakia", "label": 204, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 210, "member_state": "Slovakia", "label": 205, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 214, "member_state": "Slovakia", "label": 206, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 202, "member_state": "Slovakia", "label": 207, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 217, "member_state": "Slovakia", "label": 208, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 221, "member_state": "Slovakia", "label": 209, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 193, "member_state": "Slovakia", "label": 210, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 183, "member_state": "Slovakia", "label": 211, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 185, "member_state": "Slovakia", "label": 212, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 188, "member_state": "Slovakia", "label": 213, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 166, "member_state": "Slovakia", "label": 214, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 141, "member_state": "Slovakia", "label": 215, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 152, "member_state": "Slovakia", "label": 216, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 149, "member_state": "Slovakia", "label": 217, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 131, "member_state": "Slovakia", "label": 218, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 118, "member_state": "Slovakia", "label": 219, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 125, "member_state": "Slovakia", "label": 220, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 117, "member_state": "Slovakia", "label": 221, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 112, "member_state": "Slovakia", "label": 222, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 134, "member_state": "Slovakia", "label": 223, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 120, "member_state": "Slovakia", "label": 224, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 104, "member_state": "Slovakia", "label": 225, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 113, "member_state": "Slovakia", "label": 226, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 686, "member_state": "Denmark", "label": 227, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 707, "member_state": "Denmark", "label": 228, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 677, "member_state": "Denmark", "label": 229, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 643, "member_state": "Denmark", "label": 230, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 643, "member_state": "Denmark", "label": 231, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 618, "member_state": "Denmark", "label": 232, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 638, "member_state": "Denmark", "label": 233, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 587, "member_state": "Denmark", "label": 234, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 550, "member_state": "Denmark", "label": 235, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 518, "member_state": "Denmark", "label": 236, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 488, "member_state": "Denmark", "label": 237, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 480, "member_state": "Denmark", "label": 238, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 471, "member_state": "Denmark", "label": 239, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 497, "member_state": "Denmark", "label": 240, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 431, "member_state": "Denmark", "label": 241, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 397, "member_state": "Denmark", "label": 242, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 481, "member_state": "Denmark", "label": 243, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 448, "member_state": "Denmark", "label": 244, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 420, "member_state": "Denmark", "label": 245, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 420, "member_state": "Denmark", "label": 246, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 375, "member_state": "Denmark", "label": 247, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 337, "member_state": "Denmark", "label": 248, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 285, "member_state": "Denmark", "label": 249, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 319, "member_state": "Denmark", "label": 250, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 275, "member_state": "Denmark", "label": 251, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 197, "member_state": "Denmark", "label": 252, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 228, "member_state": "Denmark", "label": 253, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 175, "member_state": "Denmark", "label": 254, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 187, "member_state": "Denmark", "label": 255, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 114, "member_state": "Denmark", "label": 256, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 112, "member_state": "Denmark", "label": 257, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 123, "member_state": "Denmark", "label": 258, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 183, "member_state": "Lithuania", "label": 259, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 185, "member_state": "Lithuania", "label": 260, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 109, "member_state": "Lithuania", "label": 261, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 85, "member_state": "Lithuania", "label": 262, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 99, "member_state": "Lithuania", "label": 263, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 56, "member_state": "Lithuania", "label": 264, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 90, "member_state": "Lithuania", "label": 265, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 75, "member_state": "Lithuania", "label": 266, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 104, "member_state": "Lithuania", "label": 267, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 110, "member_state": "Lithuania", "label": 268, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 94, "member_state": "Lithuania", "label": 269, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 80, "member_state": "Lithuania", "label": 270, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 66, "member_state": "Lithuania", "label": 271, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 60, "member_state": "Lithuania", "label": 272, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 63, "member_state": "Lithuania", "label": 273, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 98, "member_state": "Lithuania", "label": 274, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 98, "member_state": "Lithuania", "label": 275, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 82, "member_state": "Lithuania", "label": 276, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 76, "member_state": "Lithuania", "label": 277, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 78, "member_state": "Lithuania", "label": 278, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 308, "member_state": "Lithuania", "label": 279, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 240, "member_state": "Lithuania", "label": 280, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 251, "member_state": "Lithuania", "label": 281, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 184, "member_state": "Lithuania", "label": 282, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 178, "member_state": "Lithuania", "label": 283, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 185, "member_state": "Lithuania", "label": 284, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 143, "member_state": "Lithuania", "label": 285, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 84, "member_state": "Lithuania", "label": 286, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 54, "member_state": "Lithuania", "label": 287, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 73, "member_state": "Lithuania", "label": 288, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 164, "member_state": "Lithuania", "label": 289, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 127, "member_state": "Lithuania", "label": 290, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 332, "member_state": "Croatia", "label": 291, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 198, "member_state": "Croatia", "label": 292, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 314, "member_state": "Croatia", "label": 293, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 329, "member_state": "Croatia", "label": 294, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 221, "member_state": "Croatia", "label": 295, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 246, "member_state": "Croatia", "label": 296, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 186, "member_state": "Croatia", "label": 297, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 281, "member_state": "Croatia", "label": 298, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 315, "member_state": "Croatia", "label": 299, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 286, "member_state": "Croatia", "label": 300, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 278, "member_state": "Croatia", "label": 301, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 296, "member_state": "Croatia", "label": 302, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 353, "member_state": "Croatia", "label": 303, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 384, "member_state": "Croatia", "label": 304, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 279, "member_state": "Croatia", "label": 305, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 294, "member_state": "Croatia", "label": 306, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 304, "member_state": "Croatia", "label": 307, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 389, "member_state": "Croatia", "label": 308, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 336, "member_state": "Croatia", "label": 309, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 263, "member_state": "Croatia", "label": 310, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 209, "member_state": "Croatia", "label": 311, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 295, "member_state": "Croatia", "label": 312, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 280, "member_state": "Croatia", "label": 313, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 197, "member_state": "Croatia", "label": 314, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 168, "member_state": "Croatia", "label": 315, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 202, "member_state": "Croatia", "label": 316, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 204, "member_state": "Croatia", "label": 317, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 188, "member_state": "Croatia", "label": 318, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 130, "member_state": "Croatia", "label": 319, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 163, "member_state": "Croatia", "label": 320, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 155, "member_state": "Croatia", "label": 321, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 138, "member_state": "Croatia", "label": 322, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 353, "member_state": "Belgium", "label": 323, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 356, "member_state": "Belgium", "label": 324, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 343, "member_state": "Belgium", "label": 325, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 350, "member_state": "Belgium", "label": 326, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 359, "member_state": "Belgium", "label": 327, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 347, "member_state": "Belgium", "label": 328, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 320, "member_state": "Belgium", "label": 329, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 291, "member_state": "Belgium", "label": 330, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 312, "member_state": "Belgium", "label": 331, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 259, "member_state": "Belgium", "label": 332, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 267, "member_state": "Belgium", "label": 333, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 251, "member_state": "Belgium", "label": 334, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 259, "member_state": "Belgium", "label": 335, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 260, "member_state": "Belgium", "label": 336, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 261, "member_state": "Belgium", "label": 337, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 258, "member_state": "Belgium", "label": 338, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 247, "member_state": "Belgium", "label": 339, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 236, "member_state": "Belgium", "label": 340, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 230, "member_state": "Belgium", "label": 341, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 211, "member_state": "Belgium", "label": 342, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 209, "member_state": "Belgium", "label": 343, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 186, "member_state": "Belgium", "label": 344, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 199, "member_state": "Belgium", "label": 345, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 184, "member_state": "Belgium", "label": 346, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 166, "member_state": "Belgium", "label": 347, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 220, "member_state": "Belgium", "label": 348, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 162, "member_state": "Belgium", "label": 349, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 170, "member_state": "Belgium", "label": 350, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 199, "member_state": "Belgium", "label": 351, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 170, "member_state": "Belgium", "label": 352, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 167, "member_state": "Belgium", "label": 353, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 139, "member_state": "Belgium", "label": 354, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 449, "member_state": "Spain", "label": 355, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 444, "member_state": "Spain", "label": 356, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 485, "member_state": "Spain", "label": 357, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 457, "member_state": "Spain", "label": 358, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 450, "member_state": "Spain", "label": 359, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 496, "member_state": "Spain", "label": 360, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 388, "member_state": "Spain", "label": 361, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 428, "member_state": "Spain", "label": 362, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 425, "member_state": "Spain", "label": 363, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 501, "member_state": "Spain", "label": 364, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 467, "member_state": "Spain", "label": 365, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 417, "member_state": "Spain", "label": 366, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 468, "member_state": "Spain", "label": 367, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 413, "member_state": "Spain", "label": 368, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 423, "member_state": "Spain", "label": 369, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 440, "member_state": "Spain", "label": 370, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 398, "member_state": "Spain", "label": 371, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 411, "member_state": "Spain", "label": 372, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 348, "member_state": "Spain", "label": 373, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 318, "member_state": "Spain", "label": 374, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 257, "member_state": "Spain", "label": 375, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 319, "member_state": "Spain", "label": 376, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 333, "member_state": "Spain", "label": 377, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 271, "member_state": "Spain", "label": 378, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 280, "member_state": "Spain", "label": 379, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 318, "member_state": "Spain", "label": 380, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 266, "member_state": "Spain", "label": 381, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 306, "member_state": "Spain", "label": 382, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 276, "member_state": "Spain", "label": 383, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 215, "member_state": "Spain", "label": 384, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 177, "member_state": "Spain", "label": 385, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 165, "member_state": "Spain", "label": 386, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 519, "member_state": "Portugal", "label": 387, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 526, "member_state": "Portugal", "label": 388, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 621, "member_state": "Portugal", "label": 389, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 543, "member_state": "Portugal", "label": 390, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 506, "member_state": "Portugal", "label": 391, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 573, "member_state": "Portugal", "label": 392, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 436, "member_state": "Portugal", "label": 393, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 466, "member_state": "Portugal", "label": 394, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 474, "member_state": "Portugal", "label": 395, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 576, "member_state": "Portugal", "label": 396, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 482, "member_state": "Portugal", "label": 397, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 459, "member_state": "Portugal", "label": 398, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 537, "member_state": "Portugal", "label": 399, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 437, "member_state": "Portugal", "label": 400, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 481, "member_state": "Portugal", "label": 401, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 532, "member_state": "Portugal", "label": 402, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 447, "member_state": "Portugal", "label": 403, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 418, "member_state": "Portugal", "label": 404, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 413, "member_state": "Portugal", "label": 405, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 389, "member_state": "Portugal", "label": 406, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 277, "member_state": "Portugal", "label": 407, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 328, "member_state": "Portugal", "label": 408, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 392, "member_state": "Portugal", "label": 409, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 312, "member_state": "Portugal", "label": 410, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 294, "member_state": "Portugal", "label": 411, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 360, "member_state": "Portugal", "label": 412, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 292, "member_state": "Portugal", "label": 413, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 359, "member_state": "Portugal", "label": 414, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 306, "member_state": "Portugal", "label": 415, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 251, "member_state": "Portugal", "label": 416, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 200, "member_state": "Portugal", "label": 417, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 167, "member_state": "Portugal", "label": 418, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 484, "member_state": "Hungary", "label": 419, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 486, "member_state": "Hungary", "label": 420, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 504, "member_state": "Hungary", "label": 421, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 495, "member_state": "Hungary", "label": 422, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 475, "member_state": "Hungary", "label": 423, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 480, "member_state": "Hungary", "label": 424, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 476, "member_state": "Hungary", "label": 425, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 472, "member_state": "Hungary", "label": 426, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 483, "member_state": "Hungary", "label": 427, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 468, "member_state": "Hungary", "label": 428, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 447, "member_state": "Hungary", "label": 429, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 445, "member_state": "Hungary", "label": 430, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 436, "member_state": "Hungary", "label": 431, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 480, "member_state": "Hungary", "label": 432, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 438, "member_state": "Hungary", "label": 433, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 363, "member_state": "Hungary", "label": 434, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 366, "member_state": "Hungary", "label": 435, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 364, "member_state": "Hungary", "label": 436, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 353, "member_state": "Hungary", "label": 437, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 310, "member_state": "Hungary", "label": 438, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 306, "member_state": "Hungary", "label": 439, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 314, "member_state": "Hungary", "label": 440, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 319, "member_state": "Hungary", "label": 441, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 279, "member_state": "Hungary", "label": 442, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 262, "member_state": "Hungary", "label": 443, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 262, "member_state": "Hungary", "label": 444, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 252, "member_state": "Hungary", "label": 445, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 265, "member_state": "Hungary", "label": 446, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 250, "member_state": "Hungary", "label": 447, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 227, "member_state": "Hungary", "label": 448, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 215, "member_state": "Hungary", "label": 449, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 188, "member_state": "Hungary", "label": 450, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 477, "member_state": "Slovenia", "label": 451, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 366, "member_state": "Slovenia", "label": 452, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 440, "member_state": "Slovenia", "label": 453, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 434, "member_state": "Slovenia", "label": 454, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 392, "member_state": "Slovenia", "label": 455, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 398, "member_state": "Slovenia", "label": 456, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 359, "member_state": "Slovenia", "label": 457, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 378, "member_state": "Slovenia", "label": 458, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 390, "member_state": "Slovenia", "label": 459, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 343, "member_state": "Slovenia", "label": 460, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 353, "member_state": "Slovenia", "label": 461, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 379, "member_state": "Slovenia", "label": 462, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 394, "member_state": "Slovenia", "label": 463, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 385, "member_state": "Slovenia", "label": 464, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 363, "member_state": "Slovenia", "label": 465, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 362, "member_state": "Slovenia", "label": 466, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 368, "member_state": "Slovenia", "label": 467, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 392, "member_state": "Slovenia", "label": 468, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 343, "member_state": "Slovenia", "label": 469, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 329, "member_state": "Slovenia", "label": 470, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 334, "member_state": "Slovenia", "label": 471, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 343, "member_state": "Slovenia", "label": 472, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 332, "member_state": "Slovenia", "label": 473, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 308, "member_state": "Slovenia", "label": 474, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 218, "member_state": "Slovenia", "label": 475, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 257, "member_state": "Slovenia", "label": 476, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 253, "member_state": "Slovenia", "label": 477, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 255, "member_state": "Slovenia", "label": 478, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 247, "member_state": "Slovenia", "label": 479, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 238, "member_state": "Slovenia", "label": 480, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 220, "member_state": "Slovenia", "label": 481, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 211, "member_state": "Slovenia", "label": 482, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 754, "member_state": "Romania", "label": 483, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 793, "member_state": "Romania", "label": 484, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 546, "member_state": "Romania", "label": 485, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 608, "member_state": "Romania", "label": 486, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 669, "member_state": "Romania", "label": 487, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 588, "member_state": "Romania", "label": 488, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 591, "member_state": "Romania", "label": 489, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 461, "member_state": "Romania", "label": 490, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 403, "member_state": "Romania", "label": 491, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 396, "member_state": "Romania", "label": 492, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 457, "member_state": "Romania", "label": 493, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 453, "member_state": "Romania", "label": 494, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 449, "member_state": "Romania", "label": 495, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 512, "member_state": "Romania", "label": 496, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 443, "member_state": "Romania", "label": 497, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 389, "member_state": "Romania", "label": 498, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 419, "member_state": "Romania", "label": 499, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 495, "member_state": "Romania", "label": 500, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 509, "member_state": "Romania", "label": 501, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 449, "member_state": "Romania", "label": 502, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 371, "member_state": "Romania", "label": 503, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 454, "member_state": "Romania", "label": 504, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 459, "member_state": "Romania", "label": 505, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 364, "member_state": "Romania", "label": 506, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 327, "member_state": "Romania", "label": 507, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 347, "member_state": "Romania", "label": 508, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 314, "member_state": "Romania", "label": 509, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 332, "member_state": "Romania", "label": 510, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 319, "member_state": "Romania", "label": 511, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 294, "member_state": "Romania", "label": 512, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 254, "member_state": "Romania", "label": 513, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 212, "member_state": "Romania", "label": 514, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 562, "member_state": "Italy", "label": 515, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 536, "member_state": "Italy", "label": 516, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 525, "member_state": "Italy", "label": 517, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 518, "member_state": "Italy", "label": 518, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 512, "member_state": "Italy", "label": 519, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 541, "member_state": "Italy", "label": 520, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 521, "member_state": "Italy", "label": 521, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 512, "member_state": "Italy", "label": 522, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 513, "member_state": "Italy", "label": 523, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 495, "member_state": "Italy", "label": 524, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 397, "member_state": "Italy", "label": 525, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 385, "member_state": "Italy", "label": 526, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 408, "member_state": "Italy", "label": 527, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 445, "member_state": "Italy", "label": 528, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 414, "member_state": "Italy", "label": 529, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 397, "member_state": "Italy", "label": 530, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 388, "member_state": "Italy", "label": 531, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 380, "member_state": "Italy", "label": 532, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 370, "member_state": "Italy", "label": 533, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 352, "member_state": "Italy", "label": 534, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 337, "member_state": "Italy", "label": 535, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 326, "member_state": "Italy", "label": 536, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 310, "member_state": "Italy", "label": 537, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 271, "member_state": "Italy", "label": 538, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 256, "member_state": "Italy", "label": 539, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 282, "member_state": "Italy", "label": 540, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 262, "member_state": "Italy", "label": 541, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 263, "member_state": "Italy", "label": 542, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 247, "member_state": "Italy", "label": 543, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 232, "member_state": "Italy", "label": 544, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 215, "member_state": "Italy", "label": 545, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 234, "member_state": "Italy", "label": 546, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 768, "member_state": "Ireland", "label": 547, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 767, "member_state": "Ireland", "label": 548, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 768, "member_state": "Ireland", "label": 549, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 752, "member_state": "Ireland", "label": 550, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 740, "member_state": "Ireland", "label": 551, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 748, "member_state": "Ireland", "label": 552, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 734, "member_state": "Ireland", "label": 553, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 739, "member_state": "Ireland", "label": 554, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 716, "member_state": "Ireland", "label": 555, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 719, "member_state": "Ireland", "label": 556, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 674, "member_state": "Ireland", "label": 557, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 694, "member_state": "Ireland", "label": 558, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 650, "member_state": "Ireland", "label": 559, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 618, "member_state": "Ireland", "label": 560, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 595, "member_state": "Ireland", "label": 561, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 601, "member_state": "Ireland", "label": 562, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 552, "member_state": "Ireland", "label": 563, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 517, "member_state": "Ireland", "label": 564, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 494, "member_state": "Ireland", "label": 565, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 474, "member_state": "Ireland", "label": 566, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 485, "member_state": "Ireland", "label": 567, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 456, "member_state": "Ireland", "label": 568, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 487, "member_state": "Ireland", "label": 569, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 461, "member_state": "Ireland", "label": 570, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 450, "member_state": "Ireland", "label": 571, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 436, "member_state": "Ireland", "label": 572, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 429, "member_state": "Ireland", "label": 573, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 398, "member_state": "Ireland", "label": 574, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 353, "member_state": "Ireland", "label": 575, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 315, "member_state": "Ireland", "label": 576, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 281, "member_state": "Ireland", "label": 577, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 332, "member_state": "Ireland", "label": 578, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 607, "member_state": "Netherlands", "label": 579, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 584, "member_state": "Netherlands", "label": 580, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 574, "member_state": "Netherlands", "label": 581, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 576, "member_state": "Netherlands", "label": 582, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 583, "member_state": "Netherlands", "label": 583, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 571, "member_state": "Netherlands", "label": 584, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 544, "member_state": "Netherlands", "label": 585, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 542, "member_state": "Netherlands", "label": 586, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 523, "member_state": "Netherlands", "label": 587, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 506, "member_state": "Netherlands", "label": 588, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 503, "member_state": "Netherlands", "label": 589, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 525, "member_state": "Netherlands", "label": 590, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 516, "member_state": "Netherlands", "label": 591, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 520, "member_state": "Netherlands", "label": 592, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 505, "member_state": "Netherlands", "label": 593, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 492, "member_state": "Netherlands", "label": 594, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 480, "member_state": "Netherlands", "label": 595, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 484, "member_state": "Netherlands", "label": 596, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 478, "member_state": "Netherlands", "label": 597, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 445, "member_state": "Netherlands", "label": 598, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 441, "member_state": "Netherlands", "label": 599, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 428, "member_state": "Netherlands", "label": 600, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 452, "member_state": "Netherlands", "label": 601, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 466, "member_state": "Netherlands", "label": 602, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 493, "member_state": "Netherlands", "label": 603, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 524, "member_state": "Netherlands", "label": 604, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 492, "member_state": "Netherlands", "label": 605, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 461, "member_state": "Netherlands", "label": 606, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 440, "member_state": "Netherlands", "label": 607, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 390, "member_state": "Netherlands", "label": 608, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 333, "member_state": "Netherlands", "label": 609, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 339, "member_state": "Netherlands", "label": 610, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 652, "member_state": "Germany", "label": 611, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 656, "member_state": "Germany", "label": 612, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 628, "member_state": "Germany", "label": 613, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 620, "member_state": "Germany", "label": 614, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 616, "member_state": "Germany", "label": 615, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 594, "member_state": "Germany", "label": 616, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 580, "member_state": "Germany", "label": 617, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 566, "member_state": "Germany", "label": 618, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 569, "member_state": "Germany", "label": 619, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 550, "member_state": "Germany", "label": 620, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 551, "member_state": "Germany", "label": 621, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 566, "member_state": "Germany", "label": 622, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 558, "member_state": "Germany", "label": 623, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 543, "member_state": "Germany", "label": 624, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 527, "member_state": "Germany", "label": 625, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 510, "member_state": "Germany", "label": 626, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 503, "member_state": "Germany", "label": 627, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 520, "member_state": "Germany", "label": 628, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 490, "member_state": "Germany", "label": 629, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 486, "member_state": "Germany", "label": 630, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 471, "member_state": "Germany", "label": 631, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 488, "member_state": "Germany", "label": 632, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 495, "member_state": "Germany", "label": 633, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 488, "member_state": "Germany", "label": 634, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 478, "member_state": "Germany", "label": 635, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 448, "member_state": "Germany", "label": 636, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 445, "member_state": "Germany", "label": 637, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 412, "member_state": "Germany", "label": 638, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 405, "member_state": "Germany", "label": 639, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 347, "member_state": "Germany", "label": 640, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 313, "member_state": "Germany", "label": 641, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 348, "member_state": "Germany", "label": 642, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1605, "member_state": "Malta", "label": 643, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1131, "member_state": "Malta", "label": 644, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1035, "member_state": "Malta", "label": 645, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1407, "member_state": "Malta", "label": 646, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1178, "member_state": "Malta", "label": 647, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 978, "member_state": "Malta", "label": 648, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 997, "member_state": "Malta", "label": 649, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 959, "member_state": "Malta", "label": 650, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 954, "member_state": "Malta", "label": 651, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 925, "member_state": "Malta", "label": 652, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 839, "member_state": "Malta", "label": 653, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1004, "member_state": "Malta", "label": 654, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 957, "member_state": "Malta", "label": 655, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 969, "member_state": "Malta", "label": 656, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 935, "member_state": "Malta", "label": 657, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 884, "member_state": "Malta", "label": 658, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 885, "member_state": "Malta", "label": 659, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 886, "member_state": "Malta", "label": 660, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 862, "member_state": "Malta", "label": 661, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 863, "member_state": "Malta", "label": 662, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 884, "member_state": "Malta", "label": 663, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 878, "member_state": "Malta", "label": 664, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 883, "member_state": "Malta", "label": 665, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 731, "member_state": "Malta", "label": 666, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 715, "member_state": "Malta", "label": 667, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 654, "member_state": "Malta", "label": 668, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 653, "member_state": "Malta", "label": 669, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 435, "member_state": "Malta", "label": 670, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 356, "member_state": "Malta", "label": 671, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 359, "member_state": "Malta", "label": 672, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 378, "member_state": "Malta", "label": 673, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 349, "member_state": "Malta", "label": 674, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1188, "member_state": "Greece", "label": 675, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1131, "member_state": "Greece", "label": 676, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1153, "member_state": "Greece", "label": 677, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1118, "member_state": "Greece", "label": 678, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1101, "member_state": "Greece", "label": 679, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1042, "member_state": "Greece", "label": 680, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 991, "member_state": "Greece", "label": 681, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1046, "member_state": "Greece", "label": 682, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1034, "member_state": "Greece", "label": 683, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 978, "member_state": "Greece", "label": 684, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 974, "member_state": "Greece", "label": 685, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 983, "member_state": "Greece", "label": 686, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 955, "member_state": "Greece", "label": 687, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 914, "member_state": "Greece", "label": 688, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 920, "member_state": "Greece", "label": 689, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 915, "member_state": "Greece", "label": 690, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 853, "member_state": "Greece", "label": 691, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 879, "member_state": "Greece", "label": 692, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 869, "member_state": "Greece", "label": 693, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 854, "member_state": "Greece", "label": 694, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 874, "member_state": "Greece", "label": 695, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 882, "member_state": "Greece", "label": 696, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 869, "member_state": "Greece", "label": 697, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 807, "member_state": "Greece", "label": 698, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 845, "member_state": "Greece", "label": 699, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 738, "member_state": "Greece", "label": 700, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 621, "member_state": "Greece", "label": 701, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 656, "member_state": "Greece", "label": 702, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 654, "member_state": "Greece", "label": 703, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 605, "member_state": "Greece", "label": 704, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 453, "member_state": "Greece", "label": 705, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 397, "member_state": "Greece", "label": 706, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 771, "member_state": "Czechia", "label": 707, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 766, "member_state": "Czechia", "label": 708, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 764, "member_state": "Czechia", "label": 709, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 755, "member_state": "Czechia", "label": 710, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 764, "member_state": "Czechia", "label": 711, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 772, "member_state": "Czechia", "label": 712, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 778, "member_state": "Czechia", "label": 713, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 727, "member_state": "Czechia", "label": 714, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 719, "member_state": "Czechia", "label": 715, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 669, "member_state": "Czechia", "label": 716, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 683, "member_state": "Czechia", "label": 717, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 683, "member_state": "Czechia", "label": 718, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 665, "member_state": "Czechia", "label": 719, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 600, "member_state": "Czechia", "label": 720, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 583, "member_state": "Czechia", "label": 721, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 611, "member_state": "Czechia", "label": 722, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 606, "member_state": "Czechia", "label": 723, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 609, "member_state": "Czechia", "label": 724, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 597, "member_state": "Czechia", "label": 725, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 567, "member_state": "Czechia", "label": 726, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 555, "member_state": "Czechia", "label": 727, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 546, "member_state": "Czechia", "label": 728, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 509, "member_state": "Czechia", "label": 729, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 477, "member_state": "Czechia", "label": 730, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 480, "member_state": "Czechia", "label": 731, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 492, "member_state": "Czechia", "label": 732, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 501, "member_state": "Czechia", "label": 733, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 472, "member_state": "Czechia", "label": 734, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 464, "member_state": "Czechia", "label": 735, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 431, "member_state": "Czechia", "label": 736, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 389, "member_state": "Czechia", "label": 737, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 397, "member_state": "Czechia", "label": 738, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 559, "member_state": "Bulgaria", "label": 739, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 540, "member_state": "Bulgaria", "label": 740, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 612, "member_state": "Bulgaria", "label": 741, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 677, "member_state": "Bulgaria", "label": 742, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 584, "member_state": "Bulgaria", "label": 743, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 539, "member_state": "Bulgaria", "label": 744, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 513, "member_state": "Bulgaria", "label": 745, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 551, "member_state": "Bulgaria", "label": 746, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 565, "member_state": "Bulgaria", "label": 747, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 516, "member_state": "Bulgaria", "label": 748, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 487, "member_state": "Bulgaria", "label": 749, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 532, "member_state": "Bulgaria", "label": 750, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 491, "member_state": "Bulgaria", "label": 751, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 541, "member_state": "Bulgaria", "label": 752, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 544, "member_state": "Bulgaria", "label": 753, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 497, "member_state": "Bulgaria", "label": 754, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 485, "member_state": "Bulgaria", "label": 755, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 608, "member_state": "Bulgaria", "label": 756, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 572, "member_state": "Bulgaria", "label": 757, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 532, "member_state": "Bulgaria", "label": 758, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 534, "member_state": "Bulgaria", "label": 759, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 587, "member_state": "Bulgaria", "label": 760, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 528, "member_state": "Bulgaria", "label": 761, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 485, "member_state": "Bulgaria", "label": 762, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 479, "member_state": "Bulgaria", "label": 763, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 487, "member_state": "Bulgaria", "label": 764, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 467, "member_state": "Bulgaria", "label": 765, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 499, "member_state": "Bulgaria", "label": 766, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 426, "member_state": "Bulgaria", "label": 767, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 426, "member_state": "Bulgaria", "label": 768, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 362, "member_state": "Bulgaria", "label": 769, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 398, "member_state": "Bulgaria", "label": 770, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 852, "member_state": "Cyprus", "label": 771, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 840, "member_state": "Cyprus", "label": 772, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 839, "member_state": "Cyprus", "label": 773, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 839, "member_state": "Cyprus", "label": 774, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 844, "member_state": "Cyprus", "label": 775, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 834, "member_state": "Cyprus", "label": 776, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 845, "member_state": "Cyprus", "label": 777, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 854, "member_state": "Cyprus", "label": 778, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 856, "member_state": "Cyprus", "label": 779, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 869, "member_state": "Cyprus", "label": 780, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 849, "member_state": "Cyprus", "label": 781, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 786, "member_state": "Cyprus", "label": 782, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 766, "member_state": "Cyprus", "label": 783, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 773, "member_state": "Cyprus", "label": 784, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 782, "member_state": "Cyprus", "label": 785, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 800, "member_state": "Cyprus", "label": 786, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 793, "member_state": "Cyprus", "label": 787, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 795, "member_state": "Cyprus", "label": 788, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 793, "member_state": "Cyprus", "label": 789, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 776, "member_state": "Cyprus", "label": 790, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 735, "member_state": "Cyprus", "label": 791, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 759, "member_state": "Cyprus", "label": 792, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 757, "member_state": "Cyprus", "label": 793, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 666, "member_state": "Cyprus", "label": 794, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 682, "member_state": "Cyprus", "label": 795, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 670, "member_state": "Cyprus", "label": 796, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 679, "member_state": "Cyprus", "label": 797, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 661, "member_state": "Cyprus", "label": 798, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 664, "member_state": "Cyprus", "label": 799, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 642, "member_state": "Cyprus", "label": 800, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 623, "member_state": "Cyprus", "label": 801, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 605, "member_state": "Cyprus", "label": 802, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1007, "member_state": "Estonia", "label": 803, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 978, "member_state": "Estonia", "label": 804, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1000, "member_state": "Estonia", "label": 805, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1006, "member_state": "Estonia", "label": 806, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1155, "member_state": "Estonia", "label": 807, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1217, "member_state": "Estonia", "label": 808, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1225, "member_state": "Estonia", "label": 809, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1181, "member_state": "Estonia", "label": 810, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1141, "member_state": "Estonia", "label": 811, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1136, "member_state": "Estonia", "label": 812, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1075, "member_state": "Estonia", "label": 813, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1033, "member_state": "Estonia", "label": 814, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1019, "member_state": "Estonia", "label": 815, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1018, "member_state": "Estonia", "label": 816, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1004, "member_state": "Estonia", "label": 817, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 999, "member_state": "Estonia", "label": 818, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 953, "member_state": "Estonia", "label": 819, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1015, "member_state": "Estonia", "label": 820, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 991, "member_state": "Estonia", "label": 821, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 957, "member_state": "Estonia", "label": 822, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 957, "member_state": "Estonia", "label": 823, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 966, "member_state": "Estonia", "label": 824, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 909, "member_state": "Estonia", "label": 825, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 956, "member_state": "Estonia", "label": 826, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 962, "member_state": "Estonia", "label": 827, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 952, "member_state": "Estonia", "label": 828, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 919, "member_state": "Estonia", "label": 829, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 907, "member_state": "Estonia", "label": 830, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 887, "member_state": "Estonia", "label": 831, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 734, "member_state": "Estonia", "label": 832, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 628, "member_state": "Estonia", "label": 833, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 656, "member_state": "Estonia", "label": 834, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1397, "member_state": "Poland", "label": 835, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1369, "member_state": "Poland", "label": 836, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1356, "member_state": "Poland", "label": 837, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1188, "member_state": "Poland", "label": 838, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1144, "member_state": "Poland", "label": 839, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 1002, "member_state": "Poland", "label": 840, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 976, "member_state": "Poland", "label": 841, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 962, "member_state": "Poland", "label": 842, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 935, "member_state": "Poland", "label": 843, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 931, "member_state": "Poland", "label": 844, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 922, "member_state": "Poland", "label": 845, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 911, "member_state": "Poland", "label": 846, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 907, "member_state": "Poland", "label": 847, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 915, "member_state": "Poland", "label": 848, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 912, "member_state": "Poland", "label": 849, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 898, "member_state": "Poland", "label": 850, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 914, "member_state": "Poland", "label": 851, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 900, "member_state": "Poland", "label": 852, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 880, "member_state": "Poland", "label": 853, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 860, "member_state": "Poland", "label": 854, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 853, "member_state": "Poland", "label": 855, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 854, "member_state": "Poland", "label": 856, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 832, "member_state": "Poland", "label": 857, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 830, "member_state": "Poland", "label": 858, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 818, "member_state": "Poland", "label": 859, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 793, "member_state": "Poland", "label": 860, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 775, "member_state": "Poland", "label": 861, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 765, "member_state": "Poland", "label": 862, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 771, "member_state": "Poland", "label": 863, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 732, "member_state": "Poland", "label": 864, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 697, "member_state": "Poland", "label": 865, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 721, "member_state": "Poland", "label": 866, "year": 2021}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 501, "member_state": "EU-27", "label": 867, "year": 1990}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 490, "member_state": "EU-27", "label": 868, "year": 1991}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 478, "member_state": "EU-27", "label": 869, "year": 1992}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 459, "member_state": "EU-27", "label": 870, "year": 1993}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 456, "member_state": "EU-27", "label": 871, "year": 1994}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 445, "member_state": "EU-27", "label": 872, "year": 1995}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 432, "member_state": "EU-27", "label": 873, "year": 1996}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 419, "member_state": "EU-27", "label": 874, "year": 1997}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 420, "member_state": "EU-27", "label": 875, "year": 1998}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 410, "member_state": "EU-27", "label": 876, "year": 1999}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 394, "member_state": "EU-27", "label": 877, "year": 2000}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 388, "member_state": "EU-27", "label": 878, "year": 2001}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 394, "member_state": "EU-27", "label": 879, "year": 2002}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 391, "member_state": "EU-27", "label": 880, "year": 2003}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 380, "member_state": "EU-27", "label": 881, "year": 2004}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 379, "member_state": "EU-27", "label": 882, "year": 2005}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 377, "member_state": "EU-27", "label": 883, "year": 2006}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 386, "member_state": "EU-27", "label": 884, "year": 2007}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 363, "member_state": "EU-27", "label": 885, "year": 2008}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 350, "member_state": "EU-27", "label": 886, "year": 2009}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 335, "member_state": "EU-27", "label": 887, "year": 2010}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 342, "member_state": "EU-27", "label": 888, "year": 2011}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 339, "member_state": "EU-27", "label": 889, "year": 2012}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 322, "member_state": "EU-27", "label": 890, "year": 2013}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 313, "member_state": "EU-27", "label": 891, "year": 2014}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 313, "member_state": "EU-27", "label": 892, "year": 2015}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 303, "member_state": "EU-27", "label": 893, "year": 2016}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 302, "member_state": "EU-27", "label": 894, "year": 2017}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 289, "member_state": "EU-27", "label": 895, "year": 2018}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 255, "member_state": "EU-27", "label": 896, "year": 2019}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 228, "member_state": "EU-27", "label": 897, "year": 2020}, {"greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": 238, "member_state": "EU-27", "label": 898, "year": 2021}], "@id": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/@table", "properties": {"indicative_level_high": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 3, "label": "Indicative level-high"}, "indicative_level_low": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 4, "label": "Indicative level-low"}, "greenhouse_gas_emission_ghg_intensity": {"valueType": "number", "columnType": "number", "order": 2, "label": "Greenhouse gas (GHG) emission intensity"}, "member_state": {"valueType": "text", "columnType": "text", "order": 1, "label": "Member State"}, "year": {"valueType": "number", "columnType": "year", "order": 0, "label": "Year"}}}, "table": null, "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p>figure instructions goes here</p>", "encoding": "utf8"}, "fixed": true, "openLinkInNewTab": true, "metadata": {"geoCoverage": ["Austria", "Belgium", "Bulgaria", "Croatia", "Cyprus", "Czechia", "Denmark", "Estonia", "Finland", "France", "Germany", "Greece", "Hungary", "Ireland", "Italy", "Latvia", "Lithuania", "Luxembourg", "Malta", "Netherlands", "Poland", "Portugal", "Romania", "Slovakia", "Slovenia", "Spain", "Sweden"], "institutionalMandate": {"rods": [], "value": []}, "downloadData": {"exhibit": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.exhibit", "xml": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.xml", "json": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.json", "html": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.table", "xmlSchema": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.schema.xml", "tsv": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.tsv", "csv": "https://www.eea.europa.eu/api/SITE/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-13/download.csv"}, "dataSources": {"provenances": [{"owner": "http://www.eea.europa.eu", "link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/national-emissions-reported-to-the-2", "title": "National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism"}, {"owner": "http://epp.eurostat.ec.europa.eu", "link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/complete-energy-balances-nrg_bal_c", "title": "Complete energy balances (nrg_bal_c)"}], "value": [{"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/national-emissions-reported-to-the-2", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/national-emissions-reported-to-the-2", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism"}]}]}, {"type": "p", "children": [{"url": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/complete-energy-balances-nrg_bal_c", "data": {"link": {"external": {"external_link": "https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/complete-energy-balances-nrg_bal_c", "target": "_self"}}}, "type": "a", "children": [{"text": "Complete energy balances (nrg_bal_c)"}]}]}]}}}, "e6344b36-b963-4ebd-98fe-f0fde3261211": {"plaintext": "To reduce EU net greenhouse gases by 55% by 2030 (compared with 1990) and reach carbon neutrality by 2050, electricity generation across the EU\u00a0needs to decarbonise faster. Figure 1 visualises indicative intensity levels that would be consistent with the EU\u2019s climate targets. Today\u2019s geopolitical context calls for faster decarbonisation to replace gas and coal in power generation, heating and industry. This would substantially reduce electricity prices and improve energy security. To make that happen,\u00a0additional policies and measures are needed to save energy, significantly improve resource efficiency, step up renewable generation and ensure the optimised and secure use of electricity infrastructures and markets across the European Union.", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "To reduce EU net greenhouse gases by 55% by 2030 (compared with 1990) and reach carbon neutrality by 2050, electricity generation across the EU\u00a0needs to decarbonise faster. Figure 1 visualises indicative intensity levels that would be consistent with the EU\u2019s climate targets. Today\u2019s geopolitical context calls for faster decarbonisation to replace gas and coal in power generation, heating and industry. This would substantially reduce electricity prices and improve energy security. To make that happen,\u00a0additional policies and measures are needed to save energy, significantly improve resource efficiency, step up renewable generation and ensure the optimised and secure use of electricity infrastructures and markets across the European Union. "}]}]}, "b011a6c7-22d5-4880-a39a-0126562d7560": {"plaintext": "The EU electricity sector is expected to provide one of the most significant contributions to climate mitigation by 2030 and be a cornerstone for the Union to reach net climate neutrality by 2050, according to recent scenarios . For that to happen, the greenhouse gas (GHG) emission intensity of the sector needs to fall drastically this decade.", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "The EU electricity sector is expected to provide one of the most significant contributions to climate mitigation by 2030 and be a cornerstone for the Union to reach net climate neutrality by 2050, "}, {"data": {"footnote": "<?xml version=\"1.0\"?>\n<div class=\"csl-bib-body\" style=\"line-height: 1.35; \">\n <div class=\"csl-entry\">EC, 2021, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions &#x2014; &#x2018;Fit for 55&#x2019;: delivering the EU&#x2019;s 2030 climate target on the way to climate neutrality, COM(2021) 550 final, Brussels, 14.7.2021.</div>\n</div>\n", "zoteroId": "JCF7VACL", "uid": "2Krfh", "footnoteTitle": "EC, 2021, Communication from the Commission to the"}, "type": "zotero", "children": [{"text": "according to recent scenarios"}]}, {"text": ". For that to happen, the greenhouse gas (GHG) emission intensity of the sector needs to fall drastically this decade."}]}]}, "deb7e84d-d2c8-4491-90fa-3dc65fe02143": {"plaintext": "", "required": true, "value": [{"type": "p", "children": [{"text": ""}]}], "readOnlySettings": true, "fixed": true, "@type": "slate", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p><br/></p>", "encoding": "utf8"}}, "1d29fa2a-9a06-45ba-a3cb-c258583b8054": {"plaintext": "Until 2010, the increased efficiencies of transformation from fossil fuels to electricity played a role in decreasing carbon intensities, spurred also by the need to comply with emission limit values set under industrial emissions legislation, such as\u00a0the Large Combustion Plants Directive 2001/80/EC . Since 2010, the decrease has been almost exclusively because of the transition from fossil fuels to renewable fuels in electricity generation, with prices for emission allowances under the EU Emissions Trading Scheme increasing in relevance, especially since 2019.", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "Until 2010, the increased efficiencies of transformation from fossil fuels to electricity played a role in decreasing carbon intensities, spurred also by the need to comply with emission limit values set under industrial emissions legislation, such as\u00a0the "}, {"data": {"footnote": "<?xml version=\"1.0\"?>\n<div class=\"csl-bib-body\" style=\"line-height: 1.35; \">\n <div class=\"csl-entry\">EC, 2021, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions &#x2014; &#x2018;Fit for 55&#x2019;: delivering the EU&#x2019;s 2030 climate target on the way to climate neutrality, COM(2021) 550 final, Brussels, 14.7.2021.</div>\n</div>\n", "zoteroId": "JCF7VACL", "uid": "A3J8F", "footnoteTitle": "EC, 2021, Communication from the Commission to the"}, "type": "zotero", "children": [{"text": "Large Combustion Plants Directive 2001/80/EC"}]}, {"text": ". Since 2010, the decrease has been almost exclusively because of the transition from fossil fuels to renewable fuels in electricity generation, with prices for emission allowances under the "}, {"data": {"footnote": "<?xml version=\"1.0\"?>\n<div class=\"csl-bib-body\" style=\"line-height: 1.35; \">\n <div class=\"csl-entry\">EU, 2018, Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814, OJ L 76, 19.3.2018, p. 3-27.</div>\n</div>\n", "zoteroId": "N4IMKQGL", "uid": "zF_FD", "footnoteTitle": "EU, Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814"}, "type": "zotero", "children": [{"text": "EU Emissions Trading Scheme"}]}, {"text": " increasing in relevance, especially since 2019."}]}]}, "581c42d0-d2b4-4615-81fa-9291db625129": {"plaintext": "In 2021, the sector was 52% less GHG intensive than in 1990, yet 4% more than in 2020, as economic activity rebounded after the COVID-19 pandemic. Electricity generation increased by just 4%,\u00a0compared with 2020 . The 2021 worsening of the GHG emission intensity of the sector occurred against the backdrop of a minor (1%) increase in renewable generation in 2021, while electricity generated from coal increased by 19% in the context of high prices for gas. ", "@type": "slate", "value": [{"type": "p", "children": [{"text": "In 2021, the sector was 52% less GHG intensive than in 1990, yet 4% more than in 2020, as economic activity rebounded after the COVID-19 pandemic. Electricity generation increased by just 4%,\u00a0compared with 2020"}, {"data": {"footnote": "<?xml version=\"1.0\"?>\n<div class=\"csl-bib-body\" style=\"line-height: 1.35; \">\n <div class=\"csl-entry\">Eurostat, 2023, 'Energy balance visualisation tool', <i>Energy balance visualisation tool</i> (https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_balances/enbal.html) accessed April 24, 2023.</div>\n</div>\n", "zoteroId": "QLA92KQK", "uid": "kSz-q", "footnoteTitle": "Eurostat, 2023, Energy balance visualisation tool"}, "type": "zotero", "children": [{"text": " "}]}, {"text": ". The 2021 worsening of the GHG emission intensity of the sector occurred against the backdrop of a minor (1%) increase in renewable generation in 2021, while electricity generated from coal increased by 19% in the context of high prices for gas."}, {"url": "#_ftnref1", "data": {"link": {"external": {"external_link": "#_ftnref1", "target": "_self"}}, "title": ""}, "type": "a", "children": [{"text": ""}]}, {"text": ""}]}]}}, "blocks_layout": {"items": ["b0279dde-1ceb-4137-a7f1-5ab7b46a782c", "b011a6c7-22d5-4880-a39a-0126562d7560", "581c42d0-d2b4-4615-81fa-9291db625129", "1d29fa2a-9a06-45ba-a3cb-c258583b8054", "e6344b36-b963-4ebd-98fe-f0fde3261211"]}}, "as": "section", "disableInnerButtons": true, "readOnlySettings": true, "fixed": true, "placeholder": "Aggregate level assessment e.g. progress at global, EU level..", "@type": "group", "block": "88545019-f5ff-4d15-8c3a-f8e283e89c8c", "instructions": {"content-type": "text/html", "data": "<p><strong>Assessment text remains at</strong> <strong>the relevant</strong> <strong>aggregate level</strong> <strong>(i.e.</strong> <strong>global, EU, sectoral)</strong> <strong>and addresses the following: </strong></p><ol keys=\"dkvn8,e367c,f4lpb,9j981,7ai6k,3g3pd\" depth=\"0\"><li>Explains in one or two sentences on the environmental rationale of the indicator, i.e. why it matters to the environment that we see an increase/decrease in the value measured.</li><li>Explains in one or two sentences the associated policy objective, which can be either quantitative or directional. More information on the policy objective and related references will be included in the supporting information section. Where there is no policy objective associated with the indicator, i.e. where the indicator addresses an issue that is important for future policy formulation, this text should explain instead why this issue is important.</li><li>IF NECESSARY \u2014 Explains any mismatch between what the indicator tracks and what the policy objective/issue is.</li><li>Qualifies the historical trend (e.g. steady increase) and explains the key reasons (e.g. policies) behind it. If there is a quantitative target it explains if we are on track to meet it.</li><li>IF NECESSARY \u2014 Explains any recent changes to the trend and why.</li><li>IF NECESSARY \u2014 Describes what needs to happen to see adequate progress in future, for instance in order to remain on track to meet targets.</li></ol><p><strong>Please cite your work if</strong> <strong>necessary</strong> <strong>using the EEA citation style (i.e.</strong> <strong>EEA, 2020). A full reference list appears in the supporting information section.</strong></p>", "encoding": "utf8"}}}
{"items": ["63488419-7ec7-4b67-b5ee-e162b201acd7", "c5a04f97-90af-4e17-af9b-b6d44349a2e5", "7391c0a4-248b-4be0-bda2-c9f5b1812a4e", "c8a73c4e-d3bb-419c-98ef-a10052192f0a"]}
categorization
Settings
greenhouse-gas-emission-intensity-of-1
Περιεχόμενα

There are currently no items in this folder.