επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Τι είναι η βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντικό να διατηρηθεί;

HelpCenter FAQ

Ως βιοποικιλότητα νοούνται συλλήβδην τα δισεκατομμύρια των μοναδικών ζωντανών οργανισμών που κατοικούν στη Γη και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Οι οργανισμοί αυτοί αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο των ζωών μας αλλά συνεχώς απειλούνται. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που ασκούν πίεση στη βιοποικιλότητα είναι οι αλλαγές στη χρήση της γης (π.χ. αποψίλωση, εντατική μονοκαλλιέργεια, αστικοποίηση), η άμεση εκμετάλλευση, όπως η θήρα και η υπεραλίευση, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. 

Η βιοποικιλότητα είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί, όχι μόνο λόγω της εγγενούς αξίας της αλλά και επειδή μας προσφέρει, μεταξύ άλλων, καθαρό αέρα, γλυκό νερό, καλή ποιότητα εδάφους και επικονίαση καλλιεργειών. Μας βοηθά να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούμε σε αυτή και συμβάλλει στον περιορισμό του αντικτύπου των επικίνδυνων φυσικών φαινομένων. Ως εκ τούτου, η μείωση της βιοποικιλότητας έχει θεμελιώδεις συνέπειες για την κοινωνία, την οικονομία και την ανθρώπινη υγεία. 

Το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τη φύση (EUNIS) περιλαμβάνει βασικά δεδομένα για τα είδη πανίδας και χλωρίδας, τους τύπους οικοτόπων και τις προστατευόμενες περιοχές. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Σύστημα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη (BISE).

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων